Mandaat in kader Tijdelijke referendumwet

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 06-01-2002 t/m 31-12-2004

Mandaat in kader Tijdelijke referendumwet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Aan de directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • a. te oordelen of, met het oog op het gestelde in artikel 10, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet, over wetten een referendum kan worden gehouden;

  • b. het onder a. bedoelde oordeel ter kennis van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of zijn gemachtigde te brengen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina