Subsidieplafond Matra Projecten Programma

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 30-12-2002 t/m 31-12-2005

Subsidieplafond Matra Projecten Programma

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Aanvragen voor het in het eerste lid bedoelde tijdvak kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van bekendmaking van dit besluit tot en met 1 maart 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
de

Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

P.P. van Wulfften Palthe

Terug naar begin van de pagina