Mandaatbesluit Raad voor werk en inkomen

[Regeling vervallen per 04-03-2005.]
Geldend van 05-01-2002 t/m 03-03-2005

Mandaatbesluit Raad voor werk en inkomen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 20, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2005]

Aan de Raad voor werk en inkomen wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten omtrent verstrekking van subsidie als bedoeld in het tweede lid van artikel 20 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2

[Vervallen per 04-03-2005]

Aan de Raad voor werk en inkomen wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 04-03-2005]

Aan de Raad voor werk en inkomen wordt mandaat verleend tot vaststelling en bekendmaking in de Staatscourant van:

  • a. de perioden voor de indiening van aanvragen voor subsidie;

  • b. het minimum aantal werkzoekenden per aanvraag per aanvraagperiode,

    een en ander overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

  • c. een subsidieplafond voor de verlening van subsidies per aanvraagperiode, een en ander overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers.

Artikel 4

[Vervallen per 04-03-2005]

Betalingen in verband met het verlenen van voorschotten, het aanpassen van verleende voorschotten en de vaststelling van de subsidie geschieden op basis van door de Raad voor werk en inkomen getroffen beschikkingen door de Directie Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 5

[Vervallen per 04-03-2005]

Uiterlijk zes weken na het verstrijken van elk kwartaal rapporteert de Raad voor werk en inkomen aan de Minister over de uitvoering van de in dit besluit gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6

[Vervallen per 04-03-2005]

De Inspectie Werk en Inkomen, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, houdt toezicht op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de aan dit besluit aan de Raad voor werk en inkomen gemandateerde bevoegdheden. Hiertoe heeft de Inspectie Werk en Inkomen ook toegang tot de administratie van de gesubsidieerde projecten.

Artikel 7

[Vervallen per 04-03-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 8

[Vervallen per 04-03-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Raad voor werk en inkomen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's Gravenhage, 21 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina