Regeling afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie na SUWI

[Regeling vervallen per 01-11-2004.]
Geldend van 28-07-2003 t/m 31-10-2004

Regeling afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie na SUWI

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 27, derde lid, en artikel 127, vierde lid, van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 2, tweede lid, van de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie en artikel 2, tweede lid, van het Besluit overgang Arbeidsvoorziening,

Besluit:

Artikel 1 . Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-11-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. Wet SUWI:

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

c. Invoeringswet SUWI:

Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

d. de wet:

de Arbeidsvoorzieningswet 1996;

e. bestuurder CBA:

het op grond van artikel 2 van het Besluit van 27 maart 2001, houdende tijdelijke bestuurlijke voorziening Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Stb. 162) door de minister benoemde lid van het Centraal Bestuur, bedoeld in de wet;

f. Stichting CV:

de Stichting Centrum Vakopleiding, die is opgericht met het doel het aanbod van praktijkscholing en bedrijfsscholing te verzorgen;

g. NV KLIQ:

de naamloze vennootschap, die namens de Staat is opgericht en die in ieder geval dienstverlening gericht op het geschikt maken van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en arbeidsgehandicapten voor inschakeling in de arbeid en dienstverlening ten behoeve van werkgevers ter vervulling van vacatures verricht en waarnaar vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie overgaan met toepassing van de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

h. CWI:

de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet SUWI;

i. organisatie-onderdeel:

een organisatie-onderdeel van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie als bedoeld in het Organisatiebesluit Arbeidsvoorzieningsorganisatie 2001 van 13 juli 2001, gepubliceerd in de Staatscourant van 26 november 2001, nr. 229.

Artikel 2. Jaarrekening/ jaarverslag Arbeidsvoorzieningsorganisatie

[Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 In afwijking van artikel 29 van de Invoeringswet SUWI stelt de bestuurder CBA overeenkomstig de artikelen 60, 61 en 64 van de wet de landelijke jaarrekening vast van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie over de kalenderjaren voorafgaande aan het jaar 2002.

 • 2 De bestuurder CBA draagt zorg voor het landelijk jaarverslag, bedoeld in artikel 62 van de wet en verstrekt daarbij aan de minister de inlichtingen, bedoeld in artikel 91 van de wet voorzover dit verslag en die gegevens betrekking hebben op kalenderjaren voorafgaande aan het jaar 2002.

 • 3 De jaarrekening en het jaarverslag bestaan uit een bundeling van de jaarrekeningen en jaarverslagen van de organisatie-onderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, bedoeld in artikel 2 van het Organisatiebesluit Arbeidsvoorzieningsorganisatie 2001.

Artikel 3. Medewerking afwikkeling

[Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 De CWI, de NV KLIQ en de Stichting CV en de rechtspersonen, die onderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie hebben verkregen, verstrekken de bestuurder CBA en elkaar kosteloos alle gegevens, inlichtingen en bescheiden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bij of krachtens de wet, de WetSUWI, de Invoeringswet SUWI en de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie bepaalde.

 • 2 De in het eerste lid genoemde rechtspersonen verlenen de bestuurder CBA kosteloos alle medewerking, die hij redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden op grond van deze regeling.

Artikel 4. Vaststellen Rijksbijdrage over jaren voor 2002

[Vervallen per 01-11-2004]

De minister stelt aan de hand van de documenten, bedoeld in artikel 2, met toepassing van artikel 65, eerste en tweede lid, van de wet, zoals dat artikel luidde voor 1 januari 2002, de Rijksbijdrage over de kalenderjaren voorafgaande aan het jaar 2002 vast.

Artikel 5. Uitzondering overgang personeel

[Vervallen per 01-11-2004]

In afwijking van artikel 34 van de Invoeringswet SUWI blijven werknemers van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, die voor 1 januari 2002 in dienst zijn van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, maar op of na die datum niet overgaan naar de Stichting CV, de NV KLIQ of de CWI, omdat die overgang niet voortvloeit uit het bij of krachtens de Invoeringswet WetSUWI of de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie bepaalde, dan wel op die datum niet zijn overgegaan naar een andere onderneming ten gevolge van een overeenkomst, na die datum op arbeidsovereenkomst in dienst van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Artikel 6 . Uitzonderingen overgang vermogensbestanddelen

[Vervallen per 01-11-2004]

 • 2 In afwijking van artikel 28 van de Invoeringswet SUWI gaan de vermogensbestanddelen, die betrekking hebben op het organisatie-onderdeel Facent niet over naar de CWI en blijven de verplichtingen, die voortvloeien uit civielrechtelijke rechtshandelingen verband houdend met de externe verzelfstandiging van onderdelen van het organisatie-onderdeel Facent op de Arbeidsvoorzieningsorganisatie rusten.

 • 3 In afwijking van artikel 28 van de Invoeringswet SUWI gaan de verplichtingen tot het betalen van uitkeringen en loon aan personen, die voor 1 januari 2002 hun arbeidsovereenkomst met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie hebben beëindigd niet over naar de CWI.

 • 5 In afwijking van artikel 30 van de Invoeringswet SUWI treedt de CWI niet in de plaats van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen die voor 1 januari 2002 bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn aangevangen, tenzij die betrekking hebben op de uitvoering van taken die bij of krachtens de WetSUWI of andere wetten na 1 januari 2002 aan de CWI zijn opgedragen.

 • 7 Het onderdeel Simnet van het organisatie-onderdeel Facent gaat over naar de NV KLIQ.

 • 8 Deelnemingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie als bedoeld in artikel 10 van de wet gaan niet over naar de CWI, de NV KLIQ, of de Stichting CV, tenzij dit in de documenten betreffende de overdracht van vermogensbestanddelen anders is bepaald.

Artikel 7 . Liquidatie en Afwikkeling

[Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 De bestuurder CBA heeft na 1 januari 2002 in verband met de intrekking van de wet in ieder geval tot taak:

  • a. het uitvoeren van de verplichtingen van een werkgever ten opzichte van de personen, die bij of krachtens de Invoeringswet SUWI in dienst blijven op arbeidsovereenkomst met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, waartoe behoort het toeleiden van werknemers naar passende arbeid bij een andere werkgever en de verplichtingen tot het betalen van loon of uitkeringen, die samenhangen met de opzegging van de arbeidsovereenkomst;

  • b. het verstrekken van uitkeringen aan personen, die op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn geweest voor 1 januari 2002, voorzover de Arbeidsvoorzieningsorganisatie met het verstrekken van die uitkeringen is belast;

  • c. het verrichten van rechtshandelingen, die noodzakelijk zijn in verband met de verlening van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds, op grond van de Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1988, nr. 2052/88 (PbEG L 185), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2081/93, aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie of aan derden, waarbij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie met de uitvoering is belast van de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend en het voeren van de rechterlijke procedures waarbij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie partij is, die hiermee samenhangen;

  • d. het verrichten van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtshandelingen, voorzover die niet zijn overgegaan op de CWI, de NV KLIQ of de Stichting CV op grond van de Invoeringswet SUWI en de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie of op basis van overeenkomsten betrekking hebbend op overgang van onderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie naar andere rechtspersonen en het voeren van rechterlijke procedures die hiermee samenhangen;

  • e. het beheer van zaken, die bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie blijven berusten, en het verrichten van rechtshandelingen, waardoor die zaken worden vervreemd;

  • f. de zorg voor de archiefbescheiden met toepassing van artikel 9;

  • g. het afwikkelen van de liquidatie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en het vereffenen van de Arbeidsvoorzieningorganisatie met toepassing van de bepalingen in Boek 2, titel 1, van het Burgerlijk Wetboek, die betrekking hebben op de vereffenaar.

 • 2 De bestuurder CBA kan werkzaamheden in verband met de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, laten uitvoeren door andere rechtspersonen, waaronder de CWI, in ieder geval voorzover hij in verband met de toepassing van artikel 42 van de wet, de toestemming van de ontslagcommissie behoeft, in welk geval de ontslagcommissie, bedoeld in artikel 42 van Invoeringswet SUWI, de taak van toetsing van de voornemens tot beëindiging van de arbeidsovereenkomsten heeft.

 • 3 De uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, draagt de bestuurder CBA over aan de minister, indien de minister dit in het belang van een vlotte afhandeling van de vaststelling van de subsidies uit het Europees Sociaal Fond noodzakelijk acht.

 • 4 De bestuurder CBA kan bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, laten uitvoeren door de Staat.

Artikel 8. Rijksbijdrage voor liquidatie en afwikkeling

[Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 De minister kent jaarlijks aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie een rijksbijdrage toe ten behoeve van de kosten van uitvoering van artikel 7.

 • 2 De rijksbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de jaarrekening over het betrokken kalenderjaar.

 • 3 Ten aanzien van de jaarrekening is artikel 61 van de wet van toepassing.

Artikel 9. Voorziening archiefbescheiden Arbeidsvoorzieningsorganisatie

[Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 De archiefbescheiden, bedoeld in de Archiefwet 1995, die berusten bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie worden ter beschikking gesteld aan:

  • a. de CWI, voorzover zij betrekking hebben op het vermogen, dat op grond van de Invoeringswet SUWI overgaat naar de CWI;

  • b. de NV KLIQ, voorzover zij betrekking hebben op de uitoefening van taken van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie die overgaan naar de NV KLIQ, waarmee voor 1 januari 2002 een aanvang is gemaakt;

  • c. de Stichting CV, voorzover zij betrekking hebben op het verzorgen van scholing als bedoeld in artikel 2 van het Besluit overgang Arbeidsvoorziening, waarmee voor 1 januari 2002 een aanvang is gemaakt;

  • d. andere rechtspersonen, die onderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie verkrijgen, voorzover die bescheiden van belang zijn in verband met de overgang van die onderdelen.

 • 2 De overbrenging van de archiefbescheiden ingevolge de Archiefwet 1995 naar een in die wet genoemde archiefbewaarplaats geschiedt door de bestuurder CBA als had geen overgang van taken plaatsgevonden. Voorzover de archiefbescheiden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b, c en d, niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats worden zij voor een tijdvak van ten hoogste tien jaar ter beschikking gesteld.

 • 3 Na de opheffing van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie worden de archiefbescheiden, voorzover ze niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats bewaard door de CWI.

 • 4 Van de terbeschikkingstelling, bedoeld in het eerste lid, wordt een verklaring opgemaakt die ten minste een specificatie van de archiefbescheiden inhoudt. De minister, de Stichting CV, de NV KLIQ, de CWI en de bestuurder CBA bewaren ieder een exemplaar van deze verklaring.

Artikel 10 . Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2004]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie na SUWI.

Deze zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina