Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, enz. i.v.m. invoering [...] van verzekering voor werknemersverzekeringen

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 09-05-2006

Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen op verzoek van personen die voornemens zijn als zelfstandig opdrachtnemer werkzaamheden te gaan verrichten, voorafgaand aan die werkzaamheden een beslissing neemt over de status als zelfstandige van die personen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen alsmede dat het wenselijk is de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen uit te sluiten van de verzekering voor de werknemersverzekeringen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel l. Wijziging wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel ll. Wijziging werkloosheidswet

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel lll. Wijziging wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel V. Wijziging in verband met het voorstel van invoeringswet wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel Vl. Wijziging wet inkomstenbelasting 2001

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel Vll. Wijziging coördinatiewet sociale verzekering

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]

Artikel VIII. Evaluatiebepaling

[Vervallen per 10-05-2006]

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt in overeenstemming met Onze Minister van Financiën binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel lX. Inwerkingtreding

[Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met uitzondering van de artikelen II, onderdeel B, III, onderdeel B, en IV, onderdeel B, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven achtentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina