Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wet van 20 december 2001, houdende regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorafgaand aan de voorgenomen totstandbrenging van een nieuwe structuur voor de uitvoering van werk en inkomen voorwaarden te scheppen met het oog op de uitvoering door een privaatrechtelijk bedrijf, in concurrentie met derden, van de thans aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgedragen taken ten behoeve van de reïntegratie van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en daarmee samenhangende dienstverlening;

dat daartoe gedurende een overgangsfase de reïntegratiedienstverlening in opdracht van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt uitgevoerd door een naamloze vennootschap, tegen een vergoeding die tijdelijk wordt bekostigd uit de daarvoor bestemde, in omvang afnemende, rijksbijdrage en andere inkomsten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

dat het voorts wenselijk is bij wet in verband met de oprichting van die naamloze vennootschap die reïntegratiediensten verricht, waaraan de Staat der Nederlanden bij de oprichting deelneemt als aandeelhouder en waarin vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie worden ingebracht, enkele aspecten van de overgang te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Arbeidsvoorzieningsorganisatie: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, bedoeld in de Arbeidsvoorzieningswet 1996;

 • b. de naamloze vennootschap: de naamloze vennootschap, die namens de Staat der Nederlanden is opgericht en die in ieder geval dienstverlening gericht op het geschikt maken van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en arbeidsgehandicapten voor inschakeling in de arbeid en dienstverlening ten behoeve van werkgevers ter vervulling van vacatures verricht;

 • c. het Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, bedoeld in de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

 • d. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • e. arbeidsgehandicapte: de persoon, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.

Hoofdstuk 2. Overgang naar naamloze vennootschap

Artikel 2. Overgang vermogensbestanddelen

 • 2 Onze Minister kan na overleg met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie vermogensbestanddelen van de in het eerste lid bedoelde overgang uitzonderen of daaraan toevoegen; bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot die overgang nadere regels worden gesteld.

 • 3 De in dit artikel bedoelde overgang van vermogensbestanddelen wordt tot het beloop van het nominale bedrag van de bij oprichting van de naamloze vennootschap geplaatste aandelen of tot een door Onze Minister te bepalen hoger bedrag aangemerkt als storting door de Staat op aandelen.

 • 4 Ter zake van de in dit artikel bedoelde overgang van vermogensbestanddelen blijft heffing van overdrachtsbelasting achterwege.

Artikel 3. Verandering tenaamstelling in registers

Met betrekking tot de ingevolge artikel 2 overgaande vermogensbestanddelen die in openbare registers te boek zijn gesteld, zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden door de bewaarders van die registers. De daartoe nodige opgaven worden door de zorg van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan de bewaarders van de desbetreffende registers gedaan.

Artikel 4. Overgang pensioenrechten personeel

 • 1 Met ingang van het tijdstip van de overgang van de vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie naar de naamloze vennootschap, gaan de rechten en verplichtingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie die voortvloeien uit een toezegging omtrent pensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioen- en spaarfondsenwet over op de naamloze vennootschap.

 • 2 De werknemer van de naamloze vennootschap verkrijgt in ieder geval gedurende het jaar na het tijdstip van de overgang, bedoeld in het eerste lid, aanspraken op pensioen als bedoeld in dat lid op grond van een pensioenregeling, die overeenkomt met de pensioenregeling die gold op de laatste dag van de kalendermaand voorafgaande aan dat tijdstip.

Artikel 5. Verwerking gegevens geregistreerd bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie

 • 1 De Arbeidsvoorzieningsorganisatie verstrekt aan de naamloze vennootschap de gegevens van werkzoekenden en vacatures die geregistreerd zijn met toepassing van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, die noodzakelijk zijn voor een goede overgang van de uitvoering van reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie naar de naamloze vennootschap als bedoeld in deze wet.

 • 3 De naamloze vennootschap verwerkt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, anders dan bedoeld in het tweede lid, voorts slechts indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten, die betrekking hebben op het verrichten van diensten als bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, voorzover deze overeenkomsten als vermogensbestanddeel op grond van artikel 2, eerste lid, zijn overgegaan op de naamloze vennootschap.

 • 4 Voor andere doeleinden dan bedoeld in het eerste lid verstrekt de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de gegevens, bedoeld in dat lid, slechts aan de naamloze vennootschap en aan derden, indien deze de gegevens verwerken voor de uitvoering van opdrachten van gemeenten of het Landelijk instituut sociale verzekeringen met het oog op de bevordering van inschakeling in de arbeid van personen, die van de gemeenten of het Landelijk instituut sociale verzekeringen of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uitkeringen ontvangen.

 • 5 Bij de verwerking, bedoeld in het tweede lid, en de verstrekking van gegevens, bedoeld in het vierde lid, kan gebruik gemaakt worden van het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, indien de dienstverlening betrekking heeft op de uitvoering van wetten, waarbij gebruik van het sociaal-fiscaalnummer bij wet is bepaald.

Hoofdstuk 3. Wijziging van andere wetten

Artikel 8. Intrekking Veegwetartikelen inkoop

[Red: Wijzigt de wet van 21 december 1995, Stb. 691, tot nadere wijziging van enkele sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen).]

Hoofdstuk 4. Overige en slotbepalingen

Artikel 12. Belastingplicht vennootschapsbelasting

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel 14. Informatieverstrekking aan minister

 • 1 Onze Minister kan van de naamloze vennootschap de gegevens en inlichtingen verlangen die hij nodig heeft voor de uitvoering van deze wet en voor het instellen van onderzoek dat hij in verband met de uitvoering van deze wet noodzakelijk acht.

 • 2 Degene aan wie een verzoek is gedaan om gegevens en inlichtingen te verstrekken is verplicht binnen de door Onze Minister gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

 • 3 Onze Minister kan zijn bevoegdheden op grond van dit artikel uitoefenen zolang als en over de jaren dat de Staat aandelen in de naamloze vennootschap houdt.

Artikel 15. Wijziging in verband met Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 16. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

Artikel 17. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 2001

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina