Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen

De Staatssecretaris van Financiën, voor zoveel nodig handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 1, 1.5, 3.20, 3.34, 3.36, 3.42, 3.42a, 3.52, 3.143, 3.145, 3.156, 3.157, 5.18a, 6.15, 6.17, 6.23, 6.26, 8.14, 8.21 en 10.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 8a, 13, 15b, 15c, 16b, 16c, 17, 18, 28, 29, 31 en 33 van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 12a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, de artikelen 6, 14 en 18 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, de artikelen 35b, 35c en 53b van de Successiewet 1956, de artikelen 2, vierde lid, 3 en 39 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 5, 25, 26 en 42c van de Invorderingswet 1990,

Besluit:

Artikel I. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.]

Artikel III. Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering.]

Artikel IV. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek Nederlandse Antillen en Aruba 2001.]

Artikel V. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001

[Red: Wijzigt de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001.]

Artikel VI. Uitvoeringsregeling Successiewet 1956

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Successiewet 1956.]

Artikel VII. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel VIII. Uitvoeringsregeling Belastingdienst

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingdienst.]

Artikel IX. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 19909.]

Artikel X. Overgangsrecht

  • 1 Met betrekking tot de afhandeling van bezwaar met betrekking tot een beschikking in de zin van artikel 3d, tweede lid, van de Ziekenfondswet, dat voor 1 juli 2001 is ingediend bij het hoofd van de eenheid Ondernemingen Enschede, treedt het hoofd van de eenheid waaronder de belastingplichtige valt in de plaats van het hoofd van de eenheid Ondernemingen Enschede.

Artikel XI. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. Bos

Terug naar begin van de pagina