Regeling invoering Inlichtingenbureau door gemeenten

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 21-09-2004

Regeling invoering Inlichtingenbureau door gemeenten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. het Inlichtingenbureau: het systeem Inlichtingenbureau, bedoeld in de brief van 16 juni 2000, nr. BZ/B&U/2000/38926, van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • b. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 3. Eenmalige subsidie

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De minister verstrekt aan de gemeenten eenmalig een subsidie als bijdrage voor de technische en organisatorische voorbereiding op de invoering van het Inlichtingenbureau.

 • 2 De subsidie wordt verleend overeenkomstig het overzicht dat is opgenomen in bijlage 1, welke onderdeel uitmaakt van deze regeling.

 • 4 De subsidie wordt betaald op of omstreeks de vijftiende van de maand volgend op de maand waarin deze is vastgesteld.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Burgemeester en wethouders sturen de minister een subsidieaanvraag, bestaande uit:

  • a. een verklaring waarin wordt aangegeven hoe de technische en organisatorische voorbereiding op de invoering van het Inlichtingenbureau in de gemeente heeft plaatsgevonden dan wel, voorzover het de organisatorische voorbereiding betreft, nog zal plaatsvinden;

  • b. een verklaring van de Stichting Inlichtingenbureau, gevestigd te Den Haag, waarin wordt aangegeven dat de technische voorbereiding zodanig heeft plaatsgevonden dat het Inlichtingenbureau in de gemeente ingevoerd kan worden.

 • 2 Burgemeester en wethouders dragen zorg dat de minister de subsidieaanvraag uiterlijk op 30 juni 2003 heeft ontvangen. Zij maken hierbij gebruik van het daarvoor door de minister verstrekte formulier dat is ingericht overeenkomstig het model dat is opgenomen in bijlage 2, welke onderdeel uitmaakt van deze regeling, en is voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2002.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling invoering Inlichtingenbureau door gemeenten.

Deze regeling zal met toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina