Rechtspositieregeling voorzitter Raad van bestuur UWV

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2016

Rechtspositieregeling voorzitter Raad van bestuur UWV

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. UWV:

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

b. Voorzitter:

de voorzitter, tevens lid van de Raad van bestuur, van het UWV.

Artikel 2. Bezoldiging

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De bezoldiging van de voorzitter bedraagt € 187.340 bruto per jaar.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, is inclusief een vakantie- en een eindejaarsuitkering.

 • 3 De bezoldiging, bedoeld in het eerste lid, wordt, met uitzondering van de vakantie- en eindejaarsuitkering, uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen. De vakantie- en eindejaarsuitkering worden eens per jaar uitbetaald, in de maanden mei respectievelijk december van ieder jaar.

 • 4 Indien de bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel wordt gewijzigd wordt de bezoldiging, bedoeld in het eerste lid, dienovereenkomstig aangepast met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat.

Artikel 3. Kostenvergoedingen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De voorzitter heeft recht op een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de regeling van het UWV voor het vergoeden van reis- en verblijfkosten.

Artikel 4. Verlof

[Vervallen per 01-01-2017]

De voorzitter heeft aanspraak op de verloff aciliteiten die gelden voor de personen in dienst van het UWV.

Artikel 5. Arbeidsongeschiktheid

[Vervallen per 01-01-2017]

In geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling zijn de bepalingen ten aanzien van doorbetaling van de bezoldiging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, alsmede de suppletieregeling gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de sector rijk, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Ontslag en niet-herbenoeming

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 In geval van niet-herbenoeming dan wel tussentijds ontslag, anders dan op eigen verzoek en anders dan ten gevolge van eigen schuld of toedoen, heeft de voorzitter in aanvulling op de reguliere aanspraak op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet aanspraak op een bovenwettelijke uitkering.

 • 2 De hoogte en duur van deze uitkering worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Besluit bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid voor de sector Rijk, met dien verstande dat als diensttijd voor de vaststelling van hoogte en duur van genoemde uitkering tevens geldt:

  • a. de tijd dat de voorzitter is benoemd in de Raad van bestuur van het UWV;

  • b. de tijd dat de voorzitter direct voorafgaand aan zijn benoeming in de Raad van bestuur op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is geweest bij het UWV of één van de rechtsvoorgangers van het UWV.

Artikel 7. Functievervulling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De voorzitter onthoudt zich van het openbaren van gedachten of gevoelens, indien daardoor de goede vervulling van zijn functie of het goede functioneren van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zouden zijn verzekerd.

 • 2 Het is de voorzitter verboden nevenbetrekkingen te vervullen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

 • 3 Het is de voorzitter in zijn ambt verboden vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen.

Artikel 8. Uitvoering van deze regeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De kosten die voortvloeien uit deze regeling komen ten laste van het UWV.

 • 2 Het UWV is belast met de uitvoering van deze regeling.

 • 3 Voor zover niet anders is vermeld zijn de bepalingen van de voor het UWV geldende CAO van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Het werkgeversdeel van de premie voor de pensioenregeling komt ten laste van het UWV tot een bedrag van maximaal € 28.767.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Rechtspositieregeling voorzitter Raad van bestuur UWV.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 20 december 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina