Regeling vergoedingen leden RWI

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 30-06-2012

Regeling vergoedingen leden RWI

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 16, zevende lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2012]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. RWI:

Raad voor werk en inkomen;

b. lid:

een lid van de RWI, niet zijnde de voorzitter;

c. dagdeel:

de delen van een dag waarvan het eerste aanvangt op het tijdstip van aanvang van de eerste bijgewoonde vergadering en het tweede en derde aanvangen nadat sedert dat tijdstip vijf respectievelijk tien uren zijn verstreken.

Artikel 2. Schadeloosstelling

[Vervallen per 01-07-2012]

  • 1 De schadeloosstelling van een lid bedraagt € 360,– per dagdeel.

  • 2 Dit bedrag wordt aangepast aan overeenkomstig de vergoeding die leden van de Sociaal-Economische Raad ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld bij besluit van het dagelijks bestuur van die Raad op basis van de Verordening vergoedingen aan leden van de Raad, het dagelijks bestuur en de commissies.

Artikel 3. Kostenvergoedingen

[Vervallen per 01-07-2012]

  • 1 Een lid heeft recht op een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de vergoedingen die leden van de Sociaal-Economische Raad voor deze kosten ontvangen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld bij besluit van het dagelijks bestuur van die Raad op basis van de Verordening vergoedingen aan leden van de Raad, het dagelijks bestuur en de commissies.

Artikel 4. Bewijs van aanwezigheid

[Vervallen per 01-07-2012]

  • 1 De presentielijst van de betreffende vergadering strekt tot uitsluitend bewijs dat een lid die vergadering heeft bijgewoond.

  • 2 Indien daartoe naar zijn oordeel aanleiding bestaat, kan de RWI bepaalde bijeenkomsten met vergaderingen gelijkstellen.

Artikel 5. Uitvoering van deze regeling

[Vervallen per 01-07-2012]

  • 1 De kosten die voortvloeien uit deze regeling komen ten laste van de RWI.

  • 2 De RWI is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen leden RWI.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 20 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina