Tijdelijke regeling medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen Wet REA

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Tijdelijke regeling medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen Wet REA

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 5a, van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA;

Besluit:

Artikel 1. Trainingen die voor subsidie in aanmerking komen

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Slechts een medisch geïndiceerde rugtraining en traumabegeleiding komt voor subsidie als bedoeld in artikel 16 van de Wet REA in aanmerking.

  • 2 Voor zover de werkgever geen aanspraak kan maken op de premiekortingen, bedoeld in het tweede lid, komen ten hoogste 75% van kosten verbonden aan de rugtraining of traumabegeleiding voor subsidie in aanmerking.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat de Wet van 14 december 2001 houdende wijziging van enkele sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002 V- Sociale zekerheidswetgeving) (Stb. 644) in werking treedt.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen Wet REA.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina