Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 05-03-2004 t/m 31-12-2006

Regeling tot het verstrekken van subsidie teneinde te bevorderen dat gemeenten door middel van klantmanagement een extra impuls geven aan activering en uitstroom van personen die zijn aangewezen op een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. WWB:

Wet werk en bijstand;

c. Bbz 2004:

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

d. IOAW:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

e. IOAZ:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

f. belanghebbende:

de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van de WWB, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004 en aan wie burgemeester en wethouders ter uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004 een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de WWB hebben aangeboden;

g. traject:

de uitvoering van een voorziening als bedoeld in onderdeel f;

h. uitstroom:

het beëindigen, dan wel wijzigen van de uitkering op grond van de WWB, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004, op grond van het feit dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, dan wel door middel van het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of beroep, geheel of gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet;

i. klantmanagement:

werkwijze waarbij een belanghebbende een functionaris heeft als vast aanspreekpunt in zijn relatie met de gemeente en die optreedt als begeleider en trajectcoördinator van die belanghebbende.

Artikel 1a. Overgangsrecht Algemene bijstandswet

[Vervallen per 01-01-2007]

De indiening van de jaaropgave over het kalenderjaar 2003, alsmede de beoordeling van die jaaropgave en van de jaaropgave over het kalenderjaar 2002 en het verbinden van gevolgen aan die jaaropgaven, vinden plaats met inachtneming van de Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement zoals die regeling luidde op 31 december 2003.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2007]

Doel van de regeling is om te bevorderen dat gemeenten, mede door middel van de invoering en toepassing dan wel verdere invoering en toepassing van klantmanagement, een extra impuls geven aan de activering en uitstroom van personen die zijn aangewezen op een uitkering op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004.

Artikel 4. Subsidie aan gemeente

[Vervallen per 01-01-2007]

De minister verleent aan de gemeenten, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling, op aanvraag subsidie ter bevordering van activering en uitstroom van personen die zijn aangewezen op een uitkering krachtens de WWB, de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Subsidie voor een traject wordt verleend tot en met 31 december 2005.

 • 2 Subsidie voor een traject wordt verleend voor het kalenderjaar waarin door burgemeester en wethouders aantoonbaar uitvoering wordt gegeven aan de in het kader van het traject aangeboden voorziening.

 • 3 Per belanghebbende wordt slechts eenmaal subsidie verleend voor een traject.

 • 4 Subsidie voor uitstroom wordt verleend tot en met 31 december 2006.

 • 5 Subsidie voor uitstroom wordt verleend, indien:

  • a. de uitstroom betrekking heeft op een belanghebbende die heeft deelgenomen aan een traject, dat in het kader van deze regeling voor subsidie in aanmerking komt;

  • b. door burgemeester en wethouders is aangetoond dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, dan wel door middel van het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of beroep, volledig of gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet.

 • 6 Bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom telt een belanghebbende maximaal een keer volledig mee. Een belanghebbende die gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan is gaan voorzien kan bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom slechts worden meegeteld, indien deze belanghebbende in de maand januari van een kalenderjaar geen inkomsten uit arbeid had en in de maanden november en december van hetzelfde kalenderjaar en januari van het volgende kalenderjaar over inkomsten uit arbeid beschikt. Deze belanghebbende wordt bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom voor 50% meegeteld. Indien deze belanghebbende vervolgens volledig zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan is gaan voorzien, wordt deze belanghebbende bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom opnieuw voor 50% meegeteld. De uitstroom telt mee in het jaar van feitelijke uitstroom. Uitstroom naar arbeid die mede wordt bekostigd als een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de WWB komt, onverminderd het vijfde lid, slechts voor subsidie in aanmerking, indien met betrekking tot die arbeid geen subsidie voor een traject is aangevraagd.

 • 7 De uitstroom op 31 december 2006 bedraagt 40% van het totale aantal tot en met 31 december 2005, overeenkomstig bijlage 1, te realiseren trajecten.

Artikel 6. Beschikbaar budget en verdeling van het budget

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het voor deze regeling beschikbare budget bedraagt voor de kalenderjaren 2002 tot en met 2006 gezamenlijk € 125.990.100.

 • 2 De subsidie voor een traject bedraagt € 900,-. De aan de gemeenten ter beschikking te stellen maximale subsidie bedraagt een veelvoud van € 900,-.

 • 3 In bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen de per gemeente ter beschikking te stellen maximale subsidie, de verdeling daarvan met betrekking tot de te realiseren trajecten en de te realiseren uitstroom uit die trajecten, alsmede de aantallen te realiseren trajecten en uitstroom.

Artikel 8. Bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister betaalt op of omstreeks 1 september van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft aan burgemeester en wethouders een voorschot van de subsidie.

 • 2 Het voorschot bedraagt telkens 100% van het voor het desbetreffende kalenderjaar voor een gemeente van toepassing zijnde voorschotbedrag, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 3 De minister kan met betrekking tot de kalenderjaren 2005 of 2006 het voorschot, bedoeld in het tweede lid, verlagen indien uit de jaaropgave met betrekking tot het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarop het voorschot betrekking heeft, blijkt dat burgemeester en wethouders minder dan 50% van de overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling totaal te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd.

Artikel 9. Jaaropgave

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister ontvangt uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft van burgemeester en wethouders een opgave van de in het desbetreffende kalenderjaar gerealiseerde trajecten of uitstroom. De jaaropgave over het kalenderjaar 2005 bevat tevens een opgave van het totale aantal vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005 gerealiseerde trajecten. De jaaropgave over het kalenderjaar 2006 bevat tevens een opgave van de totale vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 gerealiseerde uitstroom. De jaaropgaven over onderscheidenlijk de kalenderjaren 2002 tot en met 2006 zijn voorzien van een verklaring van een accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, indien voor het kalenderjaar waarop de jaaropgave betrekking heeft een voorschot van € 50.000,- of meer is verleend.

 • 2 Bij de indiening van de jaaropgave, of indien van toepassing, de verklaring van een accountant, als bedoeld in het eerste lid, maken burgemeester en wethouders gebruik van het daarvoor verstrekte formulier, dat is ingericht overeenkomstig het model van bijlage 3, respectievelijk bijlage 4 bij deze regeling en is voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.

 • 3 De verklaring van een accountant, als bedoeld in het eerste lid, is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling voorgeschreven controle- en rapportageprotocol.

Artikel 10. Opschorting bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien de jaaropgave of indien van toepassing, de verklaring van een accountant, bedoeld in artikel 9, eerste lid, niet of niet volledig op uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de jaaropgave betrekking heeft door de minister is ontvangen, kan de minister de betaling van een voorschot, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, opschorten.

 • 2 Hervatting van de betaling en nabetaling van het aangehouden voorschot vindt zo spoedig mogelijk plaats na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde jaaropgave of verklaring.

Artikel 11. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Met inachtneming van de artikelen 5 en 6 stelt de minister de subsidie vast:

  • a. voor trajecten binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave over het kalenderjaar 2005, en

  • b. voor uitstroom binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave over het kalenderjaar 2006.

 • 2 De subsidie voor trajecten wordt vastgesteld door het totaal aantal vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005 gerealiseerde trajecten te delen door het totale aantal te realiseren trajecten tot en met 31 december 2005 dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente is vermeld, en deze breuk te vermenigvuldigen met het maximale bedrag dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente voor het realiseren van trajecten beschikbaar is gesteld.

 • 3 De subsidie voor uitstroom wordt vastgesteld door de totale vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 gerealiseerde uitstroom te delen door de tot en met 31 december 2006 te realiseren uitstroom die in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente is vermeld, en deze breuk te vermenigvuldigen met het maximale bedrag dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente voor het realiseren van uitstroom beschikbaar is gesteld.

 • 4 Indien de jaaropgave niet is ontvangen binnen 18 maanden na het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft, dan wel, indien van toepassing niet is voorzien van de verklaring van een accountant, bedoeld in artikel 9, eerste lid, stelt de minister de subsidie ambtshalve vast.

Artikel 11a. Compensatie

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien burgemeester en wethouders bij de jaaropgave over het kalenderjaar 2006, aantonen dat vaststelling van de subsidie op grond van de beschikking tot subsidieverlening die na 1 april 2003 is afgegeven tot een lagere subsidie leidt, dan bij vaststelling van de subsidie op grond van de beschikking tot subsidieverlening die vòòr of uiterlijk 1 september 2002 is afgegeven, het geval is, stelt de minister de subsidie vast ter hoogte van het bedrag dat uit de subsidievaststelling op grond van de beschikking tot subsidieverlening die vòòr of uiterlijk 1 september 2002 is afgegeven, voortvloeit.

Artikel 11b. Vervroegde subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien uit de jaaropgave over 2004 blijkt, dat burgemeester en wethouders op 31 december 2004 80% of meer van het in het kalenderjaar 2003 afgegeven herziene beschikking tot subsidieverlening opgenomen aantal tot en met 31 december 2004 te realiseren trajecten en 80% of meer van het in die beschikking opgenomen aantal tot en met 31 december 2004 te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd en, voorzover de in bijlage 1 bij deze regeling voor de desbetreffende gemeente opgenomen bevoorschotting over de kalenderjaren 2004 tot en met 2006 tezamen meer dan € 50.000,– bedraagt, die jaaropgave is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, stelt de minister, binnen 6 maanden na ontvangst van die jaaropgave, in afwijking van de artikelen 5, 8, 9 en 11, de subsidie voor de desbetreffende gemeente vast op het in de herziene beschikking tot subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag.

 • 2 Indien uit de jaaropgave over 2005 blijkt, dat burgemeester en wethouders op 31 december 2005 100% van het in het kalenderjaar 2003 afgegeven herziene beschikking tot subsidieverlening opgenomen aantal tot en met 31 december 2005 te realiseren trajecten en 80% of meer van het in die beschikking opgenomen aantal tot en met 31 december 2005 te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd en, voorzover de in bijlage 1 bij deze regeling voor de desbetreffende gemeente opgenomen bevoorschotting over de kalenderjaren 2005 en 2006 tezamen meer dan € 50.000,– bedraagt, die jaaropgave is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, stelt de minister, binnen 6 maanden na ontvangst van die jaaropgave, in afwijking van de artikelen 5, 8, 9 en 11, de subsidie voor de desbetreffende gemeente vast op het in de herziene beschikking tot subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag.

 • 3 Artikel 8, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de betaling van de subsidie, bedoeld in het eerste of tweede lid, met dien verstande dat, indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, de betaling van de subsidie die betrekking heeft op het kalenderjaar 2006 uiterlijk 1 juli 2006 plaatsvindt.

 • 4 De verklaring van de accountant, bedoeld in het eerste of tweede lid, is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling voorgeschreven controle- en rapportageprotocol.

Artikel 12. Administratieve verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de administratie voor de uitvoering van deze regeling zodanig is ingericht dat, naast een nauwkeurige en inzichtelijke vastlegging van de trajecten en de gerealiseerde uitstroom, als bedoeld in deze regeling, alle overige van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zichtbaar en controleerbaar zijn vastgelegd.

Artikel 13. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2007]

Met het toezicht op de naleving van de subsidievoorwaarden is belast de Accountantsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 14. Informatieverstrekking

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan de minister, de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, of de Accountantsdienst bedoeld in artikel 13 kosteloos alle inlichtingen, die hij voor het toezicht en de beleidsvorming met betrekking tot deze regeling nodig heeft en verlenen inzage in de administratie terzake van belang zijnde bescheiden.

 • 2 Indien de minister op grond van artikel 11b, eerste lid, de subsidie heeft vastgesteld stellen burgemeester en wethouders de minister uiterlijk 1 juli 2006 in kennis van de in de desbetreffende gemeente in 2005 gerealiseerde trajecten en uitstroom en uiterlijk 1 juli 2007 van de in 2006 gerealiseerde uitstroom. Indien de minister op grond van artikel 11b, tweede lid, de subsidie heeft vastgesteld stellen burgemeester en wethouders de minister uiterlijk 1 juli 2007 in kennis van de in de desbetreffende gemeente in 2006 gerealiseerde uitstroom.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

 • 2 De regeling, zoals die vóór de datum waarop deze vervalt geldt, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie van de minister aan gemeenten, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1, 2 en 3 worden met ingang van 1 januari 2002 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. De bijlagen 4 en 5 worden met ingang van 1 maart 2002 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

's-Gravenhage, 20 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Onderdeel A

[Vervallen per 01-01-2007]

Subsidie en prestaties

Totalen ->

€ 51.183.478

40,6%

139.989

€ 74.806.622

59,4%

55.968

40%

€ 125.990.100

Gemeente

Subsidie

Trajecten

Subsidie

Uitstroom

Totale subsidie

’s-Gravendeel

€ 20.109

55

€ 29.391

22

€ 49.500

Aa en Hunze

€ 91.041

249

€ 133.059

98

€ 224.100

Aalburg

€ 10.603

29

€ 15.497

12

€ 26.100

Aalten

€ 58.134

159

€ 84.966

64

€ 143.100

Abcoude

€ 18.281

50

€ 26.719

21

€ 45.000

Achtkarspelen

€ 221.203

605

€ 323.297

242

€ 544.500

Alblasserdam

€ 95.063

260

€ 138.938

104

€ 234.000

Albrandswaard

€ 28.884

79

€ 42.216

31

€ 71.100

Alkemade

€ 32.906

90

€ 48.094

36

€ 81.000

Almere

€ 1.082.981

2962

€ 1.582.819

1179

€ 2.665.800

Alphen aan den Rijn

€ 297.619

814

€ 434.981

325

€ 732.600

Alphen-Chaam

€ 20.109

55

€ 29.391

22

€ 49.500

Ambt Montfort

€ 34.003

93

€ 49.697

37

€ 83.700

Amerongen

€ 20.109

55

€ 29.391

22

€ 49.500

Amstelveen

€ 304.566

833

€ 445.134

332

€ 749.700

Andijk

€ 25.228

69

€ 36.872

29

€ 62.100

Angerlo

€ 10.603

29

€ 15.497

12

€ 26.100

Anna Paulowna

€ 22.303

61

€ 32.597

25

€ 54.900

Apeldoorn

€ 1.069.453

2925

€ 1.563.047

1165

€ 2.632.500

Appingedam

€ 131.991

361

€ 192.909

145

€ 324.900

Assen

€ 554.653

1517

€ 810.647

605

€ 1.365.300

Asten

€ 45.338

124

€ 66.263

50

€ 111.600

Axel

€ 80.438

220

€ 117.563

88

€ 198.000

Baarle-Nassau

€ 26.325

72

€ 38.475

30

€ 64.800

Baarn

€ 123.947

339

€ 181.153

136

€ 305.100

Barendrecht

€ 63.984

175

€ 93.516

69

€ 157.500

Barneveld

€ 113.344

310

€ 165.656

123

€ 279.000

Bathmen

€ 9.506

26

€ 13.894

10

€ 23.400

Bedum

€ 41.681

114

€ 60.919

46

€ 102.600

Beek

€ 76.781

210

€ 112.219

83

€ 189.000

Beemster

€ 16.453

45

€ 24.047

18

€ 40.500

Beesel

€ 54.113

148

€ 79.088

59

€ 133.200

Bellingwedde

€ 69.834

191

€ 102.066

77

€ 171.900

Bemmel

€ 172.575

472

€ 252.225

188

€ 424.800

Bergeijk

€ 54.113

148

€ 79.088

59

€ 133.200

Bergen (L)

€ 36.928

101

€ 53.972

40

€ 90.900

Bergen (NH)

€ 128.700

352

€ 188.100

142

€ 316.800

Bergen op Zoom

€ 503.100

1376

€ 735.300

547

€ 1.238.400

Bergh

€ 91.041

249

€ 133.059

98

€ 224.100

Bergschenhoek

€ 29.250

80

€ 42.750

33

€ 72.000

Berkel en Rodenrijs

€ 51.553

141

€ 75.347

58

€ 126.900

Bernheeze

€ 68.738

188

€ 100.463

77

€ 169.200

Bernisse

€ 35.831

98

€ 52.369

39

€ 88.200

Best

€ 142.594

390

€ 208.406

157

€ 351.000

Beuningen

€ 183.178

501

€ 267.722

199

€ 450.900

Beverwijk

€ 309.319

846

€ 452.081

338

€ 761.400

Binnenmaas

€ 49.359

135

€ 72.141

54

€ 121.500

Bladel

€ 39.853

109

€ 58.247

44

€ 98.100

Blaricum

€ 23.034

63

€ 33.666

25

€ 56.700

Bloemendaal

€ 19.378

53

€ 28.322

21

€ 47.700

Bodegraven

€ 57.403

157

€ 83.897

63

€ 141.300

Boekel

€ 4.753

13

€ 6.947

5

€ 11.700

Bolsward

€ 81.169

222

€ 118.631

89

€ 199.800

Borculo

€ 34.003

93

€ 49.697

37

€ 83.700

Borger-Odoorn

€ 125.044

342

€ 182.756

137

€ 307.800

Borne

€ 95.794

262

€ 140.006

105

€ 235.800

Borsele

€ 65.081

178

€ 95.119

71

€ 160.200

Boskoop

€ 50.456

138

€ 73.744

54

€ 124.200

Boxmeer

€ 92.869

254

€ 135.731

101

€ 228.600

Boxtel

€ 119.194

326

€ 174.206

131

€ 293.400

Breukelen

€ 21.206

58

€ 30.994

24

€ 52.200

Brielle

€ 65.081

178

€ 95.119

71

€ 160.200

Brummen

€ 81.169

222

€ 118.631

89

€ 199.800

Brunssum

€ 342.225

936

€ 500.175

373

€ 842.400

Bunnik

€ 16.453

45

€ 24.047

18

€ 40.500

Bunschoten

€ 35.831

98

€ 52.369

39

€ 88.200

Buren

€ 65.081

178

€ 95.119

71

€ 160.200

Bussum

€ 126.141

345

€ 184.359

138

€ 310.500

Capelle aan den IJssel

€ 562.331

1538

€ 821.869

612

€ 1.384.200

Castricum

€ 86.288

236

€ 126.113

95

€ 212.400

Coevorden

€ 197.803

541

€ 289.097

215

€ 486.900

Cranendonck

€ 83.363

228

€ 121.838

92

€ 205.200

Cromstrijen

€ 40.584

111

€ 59.316

44

€ 99.900

Cuijk

€ 148.444

406

€ 216.956

162

€ 365.400

Culemborg

€ 132.722

363

€ 193.978

145

€ 326.700

Dalfsen

€ 50.456

138

€ 73.744

55

€ 124.200

De Bilt

€ 138.206

378

€ 201.994

151

€ 340.200

De Lier

€ 19.378

53

€ 28.322

21

€ 47.700

De Marne

€ 69.834

191

€ 102.066

77

€ 171.900

De Ronde Venen

€ 87.384

239

€ 127.716

96

€ 215.100

De Wolden

€ 52.284

143

€ 76.416

59

€ 128.700

Delft

€ 1.033.622

2827

€ 1.510.678

1125

€ 2.544.300

Delfzijl

€ 341.494

934

€ 499.106

372

€ 840.600

Den Helder

€ 629.241

1721

€ 919.659

684

€ 1.548.900

Denekamp

€ 46.434

127

€ 67.866

53

€ 114.300

Deurne

€ 131.991

361

€ 192.909

145

€ 324.900

Didam

€ 77.513

212

€ 113.288

85

€ 190.800

Diemen

€ 157.219

430

€ 229.781

172

€ 387.000

Dinxperlo

€ 31.809

87

€ 46.491

35

€ 78.300

Dirksland

€ 21.206

58

€ 30.994

24

€ 52.200

Doesburg

€ 70.566

193

€ 103.134

77

€ 173.700

Doetinchem

€ 321.750

880

€ 470.250

351

€ 792.000

Dongen

€ 104.934

287

€ 153.366

115

€ 258.300

Dongeradeel

€ 178.425

488

€ 260.775

195

€ 439.200

Doorn

€ 7.678

21

€ 11.222

8

€ 18.900

Drechterland

€ 29.981

82

€ 43.819

33

€ 73.800

Driebergen-Rijsenburg

€ 109.322

299

€ 159.778

120

€ 269.100

Drimmelen

€ 61.059

167

€ 89.241

67

€ 150.300

DSZW Noardwest Fryslân

€ 445.331

1218

€ 650.869

488

€ 1.096.200

Duiven

€ 122.119

334

€ 178.481

133

€ 300.600

Echt

€ 117.366

321

€ 171.534

128

€ 288.900

Edam-Volendam

€ 61.791

169

€ 90.309

68

€ 152.100

Ede

€ 458.494

1254

€ 670.106

500

€ 1.128.600

Eemnes

€ 24.131

66

€ 35.269

28

€ 59.400

Eemsmond

€ 148.078

405

€ 216.422

162

€ 364.500

Eibergen

€ 53.381

146

€ 78.019

59

€ 131.400

Eijsden

€ 44.606

122

€ 65.194

49

€ 109.800

Elburg

€ 50.456

138

€ 73.744

54

€ 124.200

Enkhuizen

€ 95.794

262

€ 140.006

104

€ 235.800

Epe

€ 113.344

310

€ 165.656

124

€ 279.000

Ermelo

€ 74.588

204

€ 109.013

83

€ 183.600

Etten-Leur

€ 196.706

538

€ 287.494

214

€ 484.200

Ferwerderadiel

€ 18.281

50

€ 26.719

21

€ 45.000

Gaasterlân-Sleat

€ 34.734

95

€ 50.766

38

€ 85.500

Geertruidenberg

€ 85.191

233

€ 124.509

93

€ 209.700

Geldermalsen

€ 61.059

167

€ 89.241

68

€ 150.300

Gemert-Bakel

€ 105.666

289

€ 154.434

116

€ 260.100

Gendringen

€ 93.234

255

€ 136.266

101

€ 229.500

Gennep

€ 73.491

201

€ 107.409

81

€ 180.900

Giessenlanden

€ 25.228

69

€ 36.872

29

€ 62.100

Gilze en Rijen

€ 86.288

236

€ 126.113

94

€ 212.400

Goedereede

€ 25.959

71

€ 37.941

29

€ 63.900

Goes

€ 231.806

634

€ 338.794

253

€ 570.600

Goirle

€ 90.309

247

€ 131.991

98

€ 222.300

Gorinchem

€ 227.784

623

€ 332.916

249

€ 560.700

Gorssel

€ 34.003

93

€ 49.697

37

€ 83.700

Gouda

€ 603.281

1650

€ 881.719

658

€ 1.485.000

Graafstroom

€ 14.625

40

€ 21.375

16

€ 36.000

Graft-De Rijp

€ 10.603

29

€ 15.497

12

€ 26.100

Grave

€ 45.338

124

€ 66.263

50

€ 111.600

Groenlo

€ 35.831

98

€ 52.369

39

€ 88.200

Groesbeek

€ 105.666

289

€ 154.434

116

€ 260.100

Grootegast

€ 40.584

111

€ 59.316

44

€ 99.900

Gulpen-Wittem

€ 43.509

119

€ 63.591

48

€ 107.100

Haaksbergen

€ 22.303

61

€ 32.597

25

€ 54.900

Haaren

€ 27.788

76

€ 40.613

30

€ 68.400

Haarlemmermeer

€ 335.644

918

€ 490.556

365

€ 826.200

Haelen

€ 41.681

114

€ 60.919

46

€ 102.600

Halderberge

€ 129.797

355

€ 189.703

142

€ 319.500

Hardenberg

€ 195.609

535

€ 285.891

215

€ 481.500

Harderwijk

€ 180.253

493

€ 263.447

196

€ 443.700

Hardinxveld-Giessendam

€ 43.509

119

€ 63.591

48

€ 107.100

Haren

€ 58.134

159

€ 84.966

64

€ 143.100

Harenkarspel

€ 36.928

101

€ 53.972

40

€ 90.900

Hattem

€ 32.906

90

€ 48.094

37

€ 81.000

Heel

€ 13.528

37

€ 19.772

15

€ 33.300

Heemskerk

€ 321.019

878

€ 469.181

350

€ 790.200

Heemstede

€ 29.250

80

€ 42.750

32

€ 72.000

Heerde

€ 46.434

127

€ 67.866

52

€ 114.300

Heerenveen

€ 259.959

711

€ 379.941

282

€ 639.900

Heerhugowaard

€ 216.084

591

€ 315.816

235

€ 531.900

Heeze-Leende

€ 35.831

98

€ 52.369

39

€ 88.200

Heiloo

€ 101.644

278

€ 148.556

112

€ 250.200

Helden

€ 53.381

146

€ 78.019

59

€ 131.400

Hellendoorn

€ 114.441

313

€ 167.259

127

€ 281.700

Hellevoetsluis

€ 294.694

806

€ 430.706

321

€ 725.400

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 58.134

159

€ 84.966

64

€ 143.100

Hengelo (Gld)

€ 6.947

19

€ 10.153

8

€ 17.100

Heumen

€ 63.984

175

€ 93.516

69

€ 157.500

Heusden

€ 197.803

541

€ 289.097

215

€ 486.900

Heythuysen

€ 45.703

125

€ 66.797

50

€ 112.500

Hillegom

€ 44.606

122

€ 65.194

49

€ 109.800

Hilvarenbeek

€ 28.884

79

€ 42.216

32

€ 71.100

Hilversum

€ 521.747

1427

€ 762.553

568

€ 1.284.300

Hof van Twente

€ 54.844

150

€ 80.156

61

€ 135.000

Hontenisse

€ 27.056

74

€ 39.544

30

€ 66.600

Hoogeveen

€ 360.506

986

€ 526.894

393

€ 887.400

Hoogezand-Sappemeer

€ 387.928

1061

€ 566.972

424

€ 954.900

Hoorn

€ 519.919

1422

€ 759.881

567

€ 1.279.800

Horst aan de Maas

€ 79.341

217

€ 115.959

89

€ 195.300

Houten

€ 86.288

236

€ 126.113

94

€ 212.400

Huizen

€ 216.084

591

€ 315.816

235

€ 531.900

Hulst

€ 76.416

209

€ 111.684

83

€ 188.100

Hummelo en Keppel

€ 9.506

26

€ 13.894

10

€ 23.400

Hunsel

€ 16.453

45

€ 24.047

18

€ 40.500

IJsselstein

€ 121.022

331

€ 176.878

132

€ 297.900

IS Zorg, Werk en Inkomen

€ 141.497

387

€ 206.803

156

€ 348.300

ISD De Rijnstreek

€ 66.544

182

€ 97.256

76

€ 163.800

ISD Oldambt

€ 365.259

999

€ 533.841

399

€ 899.100

Kampen

€ 236.194

646

€ 345.206

259

€ 581.400

Kapelle

€ 22.303

61

€ 32.597

25

€ 54.900

Katwijk

€ 49.359

135

€ 72.141

54

€ 121.500

Kerkrade

€ 592.678

1621

€ 866.222

645

€ 1.458.900

Kessel

€ 5.850

16

€ 8.550

6

€ 14.400

Kesteren

€ 63.619

174

€ 92.981

72

€ 156.600

Kollumerland en

Nieuwkruisland

€ 85.191

233

€ 124.509

93

€ 209.700

Korendijk

€ 35.831

98

€ 52.369

39

€ 88.200

Krimpen aan den IJssel

€ 119.925

328

€ 175.275

131

€ 295.200

Laarbeek

€ 65.813

180

€ 96.188

71

€ 162.000

Landgraaf

€ 343.322

939

€ 501.778

374

€ 845.100

Landsmeer

€ 25.959

71

€ 37.941

29

€ 63.900

Laren

€ 18.281

50

€ 26.719

21

€ 45.000

Leek

€ 102.741

281

€ 150.159

112

€ 252.900

Leerdam

€ 101.644

278

€ 148.556

112

€ 250.200

Leersum

€ 22.303

61

€ 32.597

25

€ 54.900

Leeuwarderadeel

€ 13.528

37

€ 19.772

15

€ 33.300

Leiderdorp

€ 87.019

238

€ 127.181

96

€ 214.200

Leidschendam-Voorburg

€ 470.194

1286

€ 687.206

512

€ 1.157.400

Lemsterland

€ 85.191

233

€ 124.509

93

€ 209.700

Leusden

€ 61.059

167

€ 89.241

68

€ 150.300

Lichtenvoorde

€ 38.756

106

€ 56.644

44

€ 95.400

Liesveld

€ 15.356

42

€ 22.444

17

€ 37.800

Lingewaal

€ 29.981

82

€ 43.819

33

€ 73.800

Lisse

€ 47.531

130

€ 69.469

52

€ 117.000

Lith

€ 11.700

32

€ 17.100

13

€ 28.800

Littenseradiel

€ 39.488

108

€ 57.713

44

€ 97.200

Lochem

€ 54.113

148

€ 79.088

60

€ 133.200

Loenen

€ 18.281

50

€ 26.719

21

€ 45.000

Loon op Zand

€ 79.341

217

€ 115.959

86

€ 195.300

Lopik

€ 19.378

53

€ 28.322

21

€ 47.700

Loppersum

€ 66.909

183

€ 97.791

73

€ 164.700

Losser

€ 88.116

241

€ 128.784

97

€ 216.900

Maarn

€ 13.528

37

€ 19.772

15

€ 33.300

Maarssen

€ 176.597

483

€ 258.103

193

€ 434.700

Maasbracht

€ 59.231

162

€ 86.569

65

€ 145.800

Maasbree

€ 37.659

103

€ 55.041

43

€ 92.700

Maasdonk

€ 18.281

50

€ 26.719

21

€ 45.000

Maasdriel

€ 63.984

175

€ 93.516

69

€ 157.500

Maasland

€ 9.506

26

€ 13.894

10

€ 23.400

Maassluis

€ 254.109

695

€ 371.391

278

€ 625.500

Margraten

€ 35.831

98

€ 52.369

39

€ 88.200

Marum

€ 52.284

143

€ 76.416

59

€ 128.700

Medemblik

€ 38.756

106

€ 56.644

44

€ 95.400

Meerlo-Wanssum

€ 14.259

39

€ 20.841

15

€ 35.100

Meerssen

€ 82.266

225

€ 120.234

90

€ 202.500

Meijel

€ 11.334

31

€ 16.566

13

€ 27.900

Menterwolde

€ 102.009

279

€ 149.091

112

€ 251.100

Meppel

€ 190.856

522

€ 278.944

209

€ 469.800

Middelburg

€ 378.056

1034

€ 552.544

411

€ 930.600

Middelharnis

€ 43.509

119

€ 63.591

48

€ 107.100

Midden-Drenthe

€ 108.591

297

€ 158.709

119

€ 267.300

Mierlo

€ 41.681

114

€ 60.919

46

€ 102.600

Mill en Sint Hubert

€ 25.228

69

€ 36.872

29

€ 62.100

Millingen aan de Rijn

€ 27.056

74

€ 39.544

30

€ 66.600

Moerdijk

€ 131.991

361

€ 192.909

145

€ 324.900

Monster

€ 51.188

140

€ 74.813

56

€ 126.000

Montfoort

€ 18.281

50

€ 26.719

21

€ 45.000

Mook en Middelaar

€ 28.153

77

€ 41.147

31

€ 69.300

Moordrecht

€ 34.003

93

€ 49.697

37

€ 83.700

Muiden

€ 21.206

58

€ 30.994

24

€ 52.200

Naarden

€ 49.359

135

€ 72.141

54

€ 121.500

Nederlek

€ 59.963

164

€ 87.638

67

€ 147.600

Nederweert

€ 38.756

106

€ 56.644

44

€ 95.400

Neede

€ 38.756

106

€ 56.644

44

€ 95.400

Neerijnen

€ 22.303

61

€ 32.597

25

€ 54.900

Niedorp

€ 32.906

90

€ 48.094

36

€ 81.000

Nieuwegein

€ 346.247

947

€ 506.053

377

€ 852.300

Nieuwerkerk aan den IJssel

€ 73.491

201

€ 107.409

80

€ 180.900

Nieuw-Lekkerland

€ 20.475

56

€ 29.925

22

€ 50.400

Nijefurd

€ 56.306

154

€ 82.294

62

€ 138.600

Nijkerk

€ 86.288

236

€ 126.113

95

€ 212.400

Noord-Beveland

€ 18.281

50

€ 26.719

21

€ 45.000

Noordenveld

€ 115.538

316

€ 168.863

127

€ 284.400

Noorder-Koggenland

€ 22.303

61

€ 32.597

25

€ 54.900

Noordoostpolder

€ 223.031

610

€ 325.969

243

€ 549.000

Noordwijk

€ 91.041

249

€ 133.059

98

€ 224.100

Noordwijkerhout

€ 28.884

79

€ 42.216

32

€ 71.100

Nuenen, Gerwen en

Nederwetten

€ 98.719

270

€ 144.281

108

€ 243.000

Nunspeet

€ 53.381

146

€ 78.019

59

€ 131.400

Obdam

€ 11.700

32

€ 17.100

13

€ 28.800

Oegstgeest

€ 46.434

127

€ 67.866

51

€ 114.300

Oirschot

€ 34.734

95

€ 50.766

39

€ 85.500

Oisterwijk

€ 96.159

263

€ 140.541

105

€ 236.700

Oldebroek

€ 43.509

119

€ 63.591

48

€ 107.100

Oldenzaal

€ 181.350

496

€ 265.050

199

€ 446.400

Olst

€ 42.778

117

€ 62.522

48

€ 105.300

Ommen

€ 48.263

132

€ 70.538

53

€ 118.800

Onderbanken

€ 41.681

114

€ 60.919

46

€ 102.600

Oostburg

€ 59.963

164

€ 87.638

65

€ 147.600

Oosterhout

€ 290.672

795

€ 424.828

317

€ 715.500

Oostflakkee

€ 44.606

122

€ 65.194

50

€ 109.800

Ooststellingwerf

€ 183.178

501

€ 267.722

199

€ 450.900

Opmeer

€ 27.056

74

€ 39.544

30

€ 66.600

Opsterland

€ 151.003

413

€ 220.697

166

€ 371.700

Oss

€ 465.441

1273

€ 680.259

507

€ 1.145.700

Oud-Beijerland

€ 75.684

207

€ 110.616

83

€ 186.300

Ouder-Amstel

€ 34.003

93

€ 49.697

37

€ 83.700

Oudewater

€ 18.281

50

€ 26.719

21

€ 45.000

Overbetuwe

€ 159.047

435

€ 232.453

175

€ 391.500

Papendrecht

€ 144.422

395

€ 211.078

158

€ 355.500

Pekela

€ 157.219

430

€ 229.781

172

€ 387.000

Pijnacker-Nootdorp

€ 68.738

188

€ 100.463

77

€ 169.200

Purmerend

€ 431.438

1180

€ 630.563

470

€ 1.062.000

Putten

€ 51.553

141

€ 75.347

58

€ 126.900

Raalte

€ 103.106

282

€ 150.694

114

€ 253.800

Ravenstein

€ 25.228

69

€ 36.872

29

€ 62.100

Reeuwijk

€ 22.303

61

€ 32.597

25

€ 54.900

Reimerswaal

€ 84.459

231

€ 123.441

93

€ 207.900

Renkum

€ 164.897

451

€ 241.003

181

€ 405.900

Renswoude

€ 6.581

18

€ 9.619

7

€ 16.200

Reusel-De Mierden

€ 23.034

63

€ 33.666

25

€ 56.700

Rheden

€ 260.691

713

€ 381.009

285

€ 641.700

Rhenen

€ 79.341

217

€ 115.959

86

€ 195.300

Ridderkerk

€ 146.250

400

€ 213.750

160

€ 360.000

Rijnsburg

€ 13.528

37

€ 19.772

15

€ 33.300

Rijnwaarden

€ 48.263

132

€ 70.538

53

€ 118.800

Rijnwoude

€ 30.713

84

€ 44.888

33

€ 75.600

Rijssen

€ 86.288

236

€ 126.113

96

€ 212.400

Rijswijk

€ 393.778

1077

€ 575.522

430

€ 969.300

Roerdalen

€ 43.509

119

€ 63.591

48

€ 107.100

Roermond

€ 594.506

1626

€ 868.894

649

€ 1.463.400

Roosendaal

€ 576.956

1578

€ 843.244

629

€ 1.420.200

Rozenburg

€ 91.041

249

€ 133.059

99

€ 224.100

Rozendaal

€ 1.828

5

€ 2.672

2

€ 4.500

Rucphen

€ 122.119

334

€ 178.481

133

€ 300.600

Ruurlo

€ 12.797

35

€ 18.703

14

€ 31.500

Sas van Gent

€ 49.359

135

€ 72.141

54

€ 121.500

Sassenheim

€ 32.906

90

€ 48.094

36

€ 81.000

Schagen

€ 65.813

180

€ 96.188

72

€ 162.000

Schermer

€ 6.581

18

€ 9.619

7

€ 16.200

Scherpenzeel

€ 16.453

45

€ 24.047

19

€ 40.500

Schijndel

€ 74.588

204

€ 109.013

81

€ 183.600

Schinnen

€ 53.381

146

€ 78.019

59

€ 131.400

Schipluiden

€ 13.528

37

€ 19.772

15

€ 33.300

Schoonhoven

€ 48.628

133

€ 71.072

53

€ 119.700

Schouwen-Duiveland

€ 134.916

369

€ 197.184

147

€ 332.100

Sevenum

€ 16.453

45

€ 24.047

18

€ 40.500

Sint Anthonis

€ 25.228

69

€ 36.872

29

€ 62.100

Sint-Michielsgestel

€ 68.006

186

€ 99.394

75

€ 167.400

Sint-Oedenrode

€ 18.281

50

€ 26.719

21

€ 45.000

Sittard-Geleen

€ 1.027.772

2811

€ 1.502.128

1119

€ 2.529.900

Skarsterlân

€ 98.719

270

€ 144.281

108

€ 243.000

Sliedrecht

€ 113.344

310

€ 165.656

123

€ 279.000

Slochteren

€ 61.059

167

€ 89.241

67

€ 150.300

Sluis-Aardenburg

€ 25.228

69

€ 36.872

29

€ 62.100

Smallingerland

€ 530.156

1450

€ 774.844

577

€ 1.305.000

Sneek

€ 357.947

979

€ 523.153

391

€ 881.100

Soest

€ 180.253

493

€ 263.447

196

€ 443.700

Someren

€ 58.134

159

€ 84.966

64

€ 143.100

Son en Breugel

€ 56.306

154

€ 82.294

62

€ 138.600

Spijkenisse

€ 713.700

1952

€ 1.043.100

778

€ 1.756.800

Stadskanaal

€ 325.772

891

€ 476.128

355

€ 801.900

Staphorst

€ 15.722

43

€ 22.978

18

€ 38.700

Stede Broec

€ 101.644

278

€ 148.556

112

€ 250.200

Steenbergen

€ 90.309

247

€ 131.991

98

€ 222.300

Steenderen

€ 5.850

16

€ 8.550

6

€ 14.400

Steenwijk

€ 237.291

649

€ 346.809

261

€ 584.100

Stein

€ 112.613

308

€ 164.588

123

€ 277.200

Strijen

€ 22.303

61

€ 32.597

25

€ 54.900

Susteren

€ 62.888

172

€ 91.913

68

€ 154.800

Swalmen

€ 45.338

124

€ 66.263

50

€ 111.600

Ten Boer

€ 23.400

64

€ 34.200

26

€ 57.600

Terneuzen

€ 275.316

753

€ 402.384

301

€ 677.700

Terschelling

€ 15.722

43

€ 22.978

18

€ 38.700

Texel

€ 51.553

141

€ 75.347

58

€ 126.900

Tholen

€ 105.666

289

€ 154.434

116

€ 260.100

Thorn

€ 7.678

21

€ 11.222

8

€ 18.900

Tiel

€ 299.447

819

€ 437.653

326

€ 737.100

Tubbergen

€ 31.078

85

€ 45.422

35

€ 76.500

Tynaarlo

€ 78.609

215

€ 114.891

86

€ 193.500

Tytsjerksteradiel

€ 144.422

395

€ 211.078

157

€ 355.500

Ubbergen

€ 54.113

148

€ 79.088

59

€ 133.200

Uden

€ 223.763

612

€ 327.038

243

€ 550.800

Uitgeest

€ 34.003

93

€ 49.697

37

€ 83.700

Uithoorn

€ 78.609

215

€ 114.891

86

€ 193.500

Vaals

€ 109.688

300

€ 160.313

120

€ 270.000

Valkenburg

€ 1.828

5

€ 2.672

2

€ 4.500

Valkenburg aan de Geul

€ 89.213

244

€ 130.388

98

€ 219.600

Valkenswaard

€ 198.534

543

€ 290.166

217

€ 488.700

Veendam

€ 250.088

684

€ 365.513

273

€ 615.600

Veenendaal

€ 300.544

822

€ 439.256

328

€ 739.800

Veere

€ 50.456

138

€ 73.744

54

€ 124.200

Veghel

€ 116.269

318

€ 169.931

127

€ 286.200

Veldhoven

€ 199.631

546

€ 291.769

218

€ 491.400

Velsen

€ 373.303

1021

€ 545.597

406

€ 918.900

Venhuizen

€ 10.603

29

€ 15.497

12

€ 26.100

Venray

€ 203.653

557

€ 297.647

223

€ 501.300

Vianen

€ 78.609

215

€ 114.891

86

€ 193.500

Vlaardingen

€ 756.113

2068

€ 1.105.088

825

€ 1.861.200

Vlagtwedde

€ 77.513

212

€ 113.288

85

€ 190.800

Vlissingen

€ 497.616

1361

€ 727.284

543

€ 1.224.900

Vlist

€ 19.378

53

€ 28.322

21

€ 47.700

Voorhout

€ 6.947

19

€ 10.153

8

€ 17.100

Voorschoten

€ 86.288

236

€ 126.113

95

€ 212.400

Voorst

€ 39.853

109

€ 58.247

44

€ 98.100

Vorden

€ 15.722

43

€ 22.978

18

€ 38.700

Vriezenveen

€ 131.625

360

€ 192.375

145

€ 324.000

Vught

€ 93.966

257

€ 137.334

104

€ 231.300

Waalre

€ 62.888

172

€ 91.913

68

€ 154.800

Waalwijk

€ 262.884

719

€ 384.216

287

€ 647.100

Waddinxveen

€ 100.913

276

€ 147.488

112

€ 248.400

Wageningen

€ 266.541

729

€ 389.559

291

€ 656.100

Warmond

€ 14.625

40

€ 21.375

16

€ 36.000

Warnsveld

€ 25.228

69

€ 36.872

29

€ 62.100

Wassenaar

€ 75.684

207

€ 110.616

83

€ 186.300

Wateringen

€ 51.188

140

€ 74.813

56

€ 126.000

Weert

€ 325.772

891

€ 476.128

355

€ 801.900

Weesp

€ 106.397

291

€ 155.503

116

€ 261.900

Wehl

€ 11.700

32

€ 17.100

13

€ 28.800

Werkendam

€ 66.909

183

€ 97.791

73

€ 164.700

Wervershoof

€ 35.831

98

€ 52.369

39

€ 88.200

West Maas en Waal

€ 65.813

180

€ 96.188

73

€ 162.000

Wester-Koggenland

€ 27.788

76

€ 40.613

30

€ 68.400

Westerveld

€ 64.716

177

€ 94.584

71

€ 159.300

Westervoort

€ 116.269

318

€ 169.931

127

€ 286.200

Weststellingwerf

€ 137.475

376

€ 200.925

150

€ 338.400

Westvoorne

€ 37.659

103

€ 55.041

43

€ 92.700

Wierden

€ 54.113

148

€ 79.088

59

€ 133.200

Wieringen

€ 12.797

35

€ 18.703

14

€ 31.500

Wieringermeer

€ 34.003

93

€ 49.697

37

€ 83.700

Wijchen

€ 153.197

419

€ 223.903

166

€ 377.100

Wijdemeren

€ 48.263

132

€ 70.538

54

€ 118.800

Wijk bij Duurstede

€ 65.081

178

€ 95.119

71

€ 160.200

Winsum

€ 81.169

222

€ 118.631

89

€ 199.800

Winterswijk

€ 137.475

376

€ 200.925

150

€ 338.400

Wisch

€ 67.641

185

€ 98.859

74

€ 166.500

Woensdrecht

€ 82.266

225

€ 120.234

90

€ 202.500

Woerden

€ 123.947

339

€ 181.153

137

€ 305.100

Wognum

€ 16.453

45

€ 24.047

19

€ 40.500

Wormerland

€ 48.263

132

€ 70.538

53

€ 118.800

Woudenberg

€ 10.969

30

€ 16.031

12

€ 27.000

Woudrichem

€ 36.928

101

€ 53.972

39

€ 90.900

Wûnseradiel

€ 54.113

148

€ 79.088

59

€ 133.200

Wymbritseradiel

€ 35.831

98

€ 52.369

39

€ 88.200

Zaltbommel

€ 71.663

196

€ 104.738

79

€ 176.400

Zandvoort

€ 98.719

270

€ 144.281

108

€ 243.000

Zederik

€ 21.206

58

€ 30.994

24

€ 52.200

Zeevang

€ 6.947

19

€ 10.153

8

€ 17.100

Zeewolde

€ 39.853

109

€ 58.247

44

€ 98.100

Zeist

€ 284.822

779

€ 416.278

311

€ 701.100

Zelhem

€ 23.034

63

€ 33.666

25

€ 56.700

Zevenaar

€ 156.122

427

€ 228.178

171

€ 384.300

Zevenhuizen-Moerkapelle

€ 19.378

53

€ 28.322

21

€ 47.700

Zijpe

€ 29.981

82

€ 43.819

33

€ 73.800

Zoetermeer

€ 690.300

1888

€ 1.008.900

752

€ 1.699.200

Zoeterwoude

€ 12.797

35

€ 18.703

14

€ 31.500

Zuidhorn

€ 72.759

199

€ 106.341

80

€ 179.100

Zundert

€ 46.434

127

€ 67.866

51

€ 114.300

Zutphen

€ 378.056

1034

€ 552.544

411

€ 930.600

Zwartwaterland

€ 46.069

126

€ 67.331

53

€ 113.400

Zwijndrecht

€ 268.369

734

€ 392.231

293

€ 660.600

Onderdeel B

[Vervallen per 01-01-2007]

Voorschotten, uitgesplitst naar kalenderjaar

Totalen ->

€ 25.132.331

€ 38.617.313

€ 38.617.313

€ 15.989.310

€ 7.633.833

€ 125.990.100

 

Voorschot per jaar

       

Gemeente

2002

2003

2004

2005

2006

Totaal

’s-Gravendeel

€ 9.506

€ 15.356

€ 15.356

€ 6.188

€ 3.094

€ 49.500

Aa en Hunze

€ 44.606

€ 68.738

€ 68.738

€ 28.363

€ 13.656

€ 224.100

Aalburg

€ 5.119

€ 8.044

€ 8.044

€ 2.936

€ 1.958

€ 26.100

Aalten

€ 28.519

€ 43.875

€ 43.875

€ 18.575

€ 8.256

€ 143.100

Abcoude

€ 8.775

€ 13.894

€ 13.894

€ 5.625

€ 2.813

€ 45.000

Achtkarspelen

€ 108.956

€ 166.725

€ 166.725

€ 69.094

€ 33.000

€ 544.500

Alblasserdam

€ 46.800

€ 71.663

€ 71.663

€ 29.590

€ 14.285

€ 234.000

Albrandswaard

€ 13.894

€ 21.938

€ 21.938

€ 9.229

€ 4.102

€ 71.100

Alkemade

€ 16.088

€ 24.863

€ 24.863

€ 10.125

€ 5.063

€ 81.000

Almere

€ 532.350

€ 816.806

€ 816.806

€ 338.064

€ 161.773

€ 2.665.800

Alphen aan den Rijn

€ 146.250

€ 224.494

€ 224.494

€ 92.952

€ 44.410

€ 732.600

Alphen-Chaam

€ 9.506

€ 15.356

€ 15.356

€ 6.188

€ 3.094

€ 49.500

Ambt Montfort

€ 16.819

€ 25.594

€ 25.594

€ 10.463

€ 5.231

€ 83.700

Amerongen

€ 9.506

€ 15.356

€ 15.356

€ 6.188

€ 3.094

€ 49.500

Amstelveen

€ 149.906

€ 229.613

€ 229.613

€ 95.091

€ 45.478

€ 749.700

Andijk

€ 12.431

€ 19.013

€ 19.013

€ 7.763

€ 3.881

€ 62.100

Angerlo

€ 5.119

€ 8.044

€ 8.044

€ 2.936

€ 1.958

€ 26.100

Anna Paulowna

€ 10.969

€ 16.819

€ 16.819

€ 7.206

€ 3.088

€ 54.900

Apeldoorn

€ 525.769

€ 806.569

€ 806.569

€ 333.902

€ 159.692

€ 2.632.500

Appingedam

€ 65.081

€ 99.450

€ 99.450

€ 41.301

€ 19.618

€ 324.900

Assen

€ 272.756

€ 418.275

€ 418.275

€ 173.081

€ 82.913

€ 1.365.300

Asten

€ 21.938

€ 34.369

€ 34.369

€ 13.950

€ 6.975

€ 111.600

Axel

€ 39.488

€ 60.694

€ 60.694

€ 24.750

€ 12.375

€ 198.000

Baarle-Nassau

€ 13.163

€ 19.744

€ 19.744

€ 8.100

€ 4.050

€ 64.800

Baarn

€ 60.694

€ 93.600

€ 93.600

€ 38.819

€ 18.388

€ 305.100

Barendrecht

€ 31.444

€ 48.263

€ 48.263

€ 20.039

€ 9.492

€ 157.500

Barneveld

€ 55.575

€ 85.556

€ 85.556

€ 35.573

€ 16.740

€ 279.000

Bathmen

€ 4.388

€ 7.313

€ 7.313

€ 3.291

€ 1.097

€ 23.400

Bedum

€ 20.475

€ 31.444

€ 31.444

€ 13.163

€ 6.075

€ 102.600

Beek

€ 38.025

€ 57.769

€ 57.769

€ 23.972

€ 11.465

€ 189.000

Beemster

€ 8.044

€ 12.431

€ 12.431

€ 5.424

€ 2.170

€ 40.500

Beesel

€ 26.325

€ 40.950

€ 40.950

€ 16.650

€ 8.325

€ 133.200

Bellingwedde

€ 34.369

€ 52.650

€ 52.650

€ 21.834

€ 10.397

€ 171.900

Bemmel

€ 84.825

€ 130.163

€ 130.163

€ 54.497

€ 25.153

€ 424.800

Bergeijk

€ 26.325

€ 40.950

€ 40.950

€ 16.650

€ 8.325

€ 133.200

Bergen (L)

€ 18.281

€ 27.788

€ 27.788

€ 11.718

€ 5.326

€ 90.900

Bergen (NH)

€ 62.888

€ 97.256

€ 97.256

€ 39.950

€ 19.450

€ 316.800

Bergen op Zoom

€ 247.163

€ 379.519

€ 379.519

€ 157.230

€ 74.970

€ 1.238.400

Bergh

€ 44.606

€ 68.738

€ 68.738

€ 28.363

€ 13.656

€ 224.100

Bergschenhoek

€ 14.625

€ 21.938

€ 21.938

€ 9.346

€ 4.154

€ 72.000

Berkel en Rodenrijs

€ 25.594

€ 38.756

€ 38.756

€ 15.863

€ 7.931

€ 126.900

Bernheeze

€ 33.638

€ 51.919

€ 51.919

€ 21.491

€ 10.234

€ 169.200

Bernisse

€ 17.550

€ 27.056

€ 27.056

€ 11.370

€ 5.168

€ 88.200

Best

€ 70.200

€ 107.494

€ 107.494

€ 44.218

€ 21.595

€ 351.000

Beuningen

€ 89.944

€ 138.206

€ 138.206

€ 57.406

€ 27.138

€ 450.900

Beverwijk

€ 152.100

€ 233.269

€ 233.269

€ 96.210

€ 46.553

€ 761.400

Binnenmaas

€ 24.131

€ 37.294

€ 37.294

€ 15.533

€ 7.249

€ 121.500

Bladel

€ 19.744

€ 29.981

€ 29.981

€ 12.263

€ 6.131

€ 98.100

Blaricum

€ 10.969

€ 17.550

€ 17.550

€ 7.442

€ 3.189

€ 56.700

Bloemendaal

€ 9.506

€ 14.625

€ 14.625

€ 5.963

€ 2.981

€ 47.700

Bodegraven

€ 28.519

€ 43.144

€ 43.144

€ 18.016

€ 8.478

€ 141.300

Boekel

€ 2.194

€ 3.656

€ 3.656

€ 1.097

€ 1.097

€ 11.700

Bolsward

€ 39.488

€ 61.425

€ 61.425

€ 25.313

€ 12.150

€ 199.800

Borculo

€ 16.819

€ 25.594

€ 25.594

€ 10.463

€ 5.231

€ 83.700

Borger-Odoorn

€ 61.425

€ 94.331

€ 94.331

€ 39.162

€ 18.550

€ 307.800

Borne

€ 46.800

€ 72.394

€ 72.394

€ 29.818

€ 14.395

€ 235.800

Borsele

€ 32.175

€ 48.994

€ 48.994

€ 20.716

€ 9.322

€ 160.200

Boskoop

€ 24.863

€ 38.025

€ 38.025

€ 15.878

€ 7.410

€ 124.200

Boxmeer

€ 45.338

€ 70.200

€ 70.200

€ 29.272

€ 13.591

€ 228.600

Boxtel

€ 58.500

€ 89.944

€ 89.944

€ 37.367

€ 17.646

€ 293.400

Breukelen

€ 10.238

€ 16.088

€ 16.088

€ 6.851

€ 2.936

€ 52.200

Brielle

€ 32.175

€ 48.994

€ 48.994

€ 20.716

€ 9.322

€ 160.200

Brummen

€ 39.488

€ 61.425

€ 61.425

€ 25.313

€ 12.150

€ 199.800

Brunssum

€ 168.188

€ 258.131

€ 258.131

€ 107.032

€ 50.918

€ 842.400

Bunnik

€ 8.044

€ 12.431

€ 12.431

€ 5.424

€ 2.170

€ 40.500

Bunschoten

€ 17.550

€ 27.056

€ 27.056

€ 11.370

€ 5.168

€ 88.200

Buren

€ 32.175

€ 48.994

€ 48.994

€ 20.716

€ 9.322

€ 160.200

Bussum

€ 62.156

€ 95.063

€ 95.063

€ 39.506

€ 18.713

€ 310.500

Capelle aan den IJssel

€ 276.413

€ 424.125

€ 424.125

€ 175.447

€ 84.090

€ 1.384.200

Castricum

€ 42.413

€ 65.081

€ 65.081

€ 26.565

€ 13.260

€ 212.400

Coevorden

€ 97.256

€ 149.175

€ 149.175

€ 62.246

€ 29.048

€ 486.900

Cranendonck

€ 40.950

€ 62.888

€ 62.888

€ 25.997

€ 12.478

€ 205.200

Cromstrijen

€ 19.744

€ 30.713

€ 30.713

€ 12.488

€ 6.244

€ 99.900

Cuijk

€ 73.125

€ 111.881

€ 111.881

€ 46.713

€ 21.799

€ 365.400

Culemborg

€ 65.081

€ 100.181

€ 100.181

€ 41.530

€ 19.727

€ 326.700

Dalfsen

€ 24.863

€ 38.025

€ 38.025

€ 15.887

€ 7.401

€ 124.200

De Bilt

€ 67.275

€ 104.569

€ 104.569

€ 43.211

€ 20.577

€ 340.200

De Lier

€ 9.506

€ 14.625

€ 14.625

€ 5.963

€ 2.981

€ 47.700

De Marne

€ 34.369

€ 52.650

€ 52.650

€ 21.834

€ 10.397

€ 171.900

De Ronde Venen

€ 43.144

€ 65.813

€ 65.813

€ 26.888

€ 13.444

€ 215.100

De Wolden

€ 25.594

€ 39.488

€ 39.488

€ 16.088

€ 8.044

€ 128.700

Delft

€ 508.219

€ 779.513

€ 779.513

€ 322.532

€ 154.525

€ 2.544.300

Delfzijl

€ 168.188

€ 257.400

€ 257.400

€ 106.803

€ 50.809

€ 840.600

Den Helder

€ 309.319

€ 474.581

€ 474.581

€ 196.735

€ 93.683

€ 1.548.900

Denekamp

€ 22.669

€ 35.100

€ 35.100

€ 14.288

€ 7.144

€ 114.300

Deurne

€ 65.081

€ 99.450

€ 99.450

€ 41.301

€ 19.618

€ 324.900

Didam

€ 38.025

€ 58.500

€ 58.500

€ 24.531

€ 11.244

€ 190.800

Diemen

€ 77.513

€ 118.463

€ 118.463

€ 48.721

€ 23.842

€ 387.000

Dinxperlo

€ 15.356

€ 24.131

€ 24.131

€ 9.788

€ 4.894

€ 78.300

Dirksland

€ 10.238

€ 16.088

€ 16.088

€ 6.851

€ 2.936

€ 52.200

Doesburg

€ 34.369

€ 53.381

€ 53.381

€ 22.063

€ 10.506

€ 173.700

Doetinchem

€ 157.950

€ 242.775

€ 242.775

€ 100.731

€ 47.769

€ 792.000

Dongen

€ 51.919

€ 78.975

€ 78.975

€ 32.974

€ 15.457

€ 258.300

Dongeradeel

€ 87.750

€ 134.550

€ 134.550

€ 55.586

€ 26.764

€ 439.200

Doorn

€ 3.656

€ 5.850

€ 5.850

€ 2.363

€ 1.181

€ 18.900

Drechterland

€ 14.625

€ 22.669

€ 22.669

€ 9.580

€ 4.258

€ 73.800

Driebergen-Rijsenburg

€ 53.381

€ 82.631

€ 82.631

€ 33.981

€ 16.476

€ 269.100

Drimmelen

€ 29.981

€ 46.069

€ 46.069

€ 18.788

€ 9.394

€ 150.300

DSZW Noardwest Fryslân

€ 219.375

€ 335.644

€ 335.644

€ 139.138

€ 66.399

€ 1.096.200

Duiven

€ 59.963

€ 92.138

€ 92.138

€ 37.917

€ 18.446

€ 300.600

Echt

€ 57.769

€ 88.481

€ 88.481

€ 36.460

€ 17.709

€ 288.900

Edam-Volendam

€ 29.981

€ 46.800

€ 46.800

€ 19.352

€ 9.167

€ 152.100

Ede

€ 225.225

€ 345.881

€ 345.881

€ 143.150

€ 68.463

€ 1.128.600

Eemnes

€ 11.700

€ 18.281

€ 18.281

€ 7.088

€ 4.050

€ 59.400

Eemsmond

€ 72.394

€ 111.881

€ 111.881

€ 46.598

€ 21.746

€ 364.500

Eibergen

€ 26.325

€ 40.219

€ 40.219

€ 16.425

€ 8.213

€ 131.400

Eijsden

€ 21.938

€ 33.638

€ 33.638

€ 14.411

€ 6.176

€ 109.800

Elburg

€ 24.863

€ 38.025

€ 38.025

€ 15.878

€ 7.410

€ 124.200

Enkhuizen

€ 46.800

€ 72.394

€ 72.394

€ 29.818

€ 14.395

€ 235.800

Epe

€ 55.575

€ 85.556

€ 85.556

€ 35.573

€ 16.740

€ 279.000

Ermelo

€ 36.563

€ 56.306

€ 56.306

€ 23.288

€ 11.138

€ 183.600

Etten-Leur

€ 96.525

€ 148.444

€ 148.444

€ 61.569

€ 29.219

€ 484.200

Ferwerderadiel

€ 8.775

€ 13.894

€ 13.894

€ 5.625

€ 2.813

€ 45.000

Gaasterlân-Sleat

€ 16.819

€ 26.325

€ 26.325

€ 11.021

€ 5.010

€ 85.500

Geertruidenberg

€ 41.681

€ 64.350

€ 64.350

€ 26.902

€ 12.416

€ 209.700

Geldermalsen

€ 29.981

€ 46.069

€ 46.069

€ 19.123

€ 9.058

€ 150.300

Gemert-Bakel

€ 51.919

€ 79.706

€ 79.706

€ 33.204

€ 15.564

€ 260.100

Gendringen

€ 46.069

€ 70.200

€ 70.200

€ 29.387

€ 13.644

€ 229.500

Gennep

€ 35.831

€ 55.575

€ 55.575

€ 22.613

€ 11.306

€ 180.900

Giessenlanden

€ 12.431

€ 19.013

€ 19.013

€ 7.763

€ 3.881

€ 62.100

Gilze en Rijen

€ 42.413

€ 65.081

€ 65.081

€ 27.249

€ 12.576

€ 212.400

Goedereede

€ 12.431

€ 19.744

€ 19.744

€ 7.988

€ 3.994

€ 63.900

Goes

€ 114.075

€ 174.769

€ 174.769

€ 72.710

€ 34.278

€ 570.600

Goirle

€ 44.606

€ 68.006

€ 68.006

€ 28.135

€ 13.546

€ 222.300

Gorinchem

€ 111.881

€ 171.844

€ 171.844

€ 71.118

€ 34.013

€ 560.700

Gorssel

€ 16.819

€ 25.594

€ 25.594

€ 10.463

€ 5.231

€ 83.700

Gouda

€ 296.888

€ 454.838

€ 454.838

€ 188.385

€ 90.052

€ 1.485.000

Graafstroom

€ 7.313

€ 10.969

€ 10.969

€ 4.821

€ 1.929

€ 36.000

Graft-De Rijp

€ 5.119

€ 8.044

€ 8.044

€ 2.936

€ 1.958

€ 26.100

Grave

€ 21.938

€ 34.369

€ 34.369

€ 13.950

€ 6.975

€ 111.600

Groenlo

€ 17.550

€ 27.056

€ 27.056

€ 11.370

€ 5.168

€ 88.200

Groesbeek

€ 51.919

€ 79.706

€ 79.706

€ 33.204

€ 15.564

€ 260.100

Grootegast

€ 19.744

€ 30.713

€ 30.713

€ 12.488

€ 6.244

€ 99.900

Gulpen-Wittem

€ 21.206

€ 32.906

€ 32.906

€ 13.740

€ 6.341

€ 107.100

Haaksbergen

€ 10.969

€ 16.819

€ 16.819

€ 7.206

€ 3.088

€ 54.900

Haaren

€ 13.163

€ 21.206

€ 21.206

€ 8.550

€ 4.275

€ 68.400

Haarlemmermeer

€ 165.263

€ 253.013

€ 253.013

€ 105.008

€ 49.905

€ 826.200

Haelen

€ 20.475

€ 31.444

€ 31.444

€ 13.163

€ 6.075

€ 102.600

Halderberge

€ 63.619

€ 97.988

€ 97.988

€ 40.282

€ 19.624

€ 319.500

Hardenberg

€ 95.794

€ 147.713

€ 147.713

€ 61.557

€ 28.725

€ 481.500

Harderwijk

€ 88.481

€ 136.013

€ 136.013

€ 56.156

€ 27.038

€ 443.700

Hardinxveld-Giessendam

€ 21.206

€ 32.906

€ 32.906

€ 13.740

€ 6.341

€ 107.100

Haren

€ 28.519

€ 43.875

€ 43.875

€ 18.575

€ 8.256

€ 143.100

Harenkarspel

€ 18.281

€ 27.788

€ 27.788

€ 11.718

€ 5.326

€ 90.900

Hattem

€ 16.088

€ 24.863

€ 24.863

€ 10.125

€ 5.063

€ 81.000

Heel

€ 6.581

€ 10.238

€ 10.238

€ 4.163

€ 2.081

€ 33.300

Heemskerk

€ 157.950

€ 242.044

€ 242.044

€ 100.502

€ 47.661

€ 790.200

Heemstede

€ 14.625

€ 21.938

€ 21.938

€ 9.346

€ 4.154

€ 72.000

Heerde

€ 22.669

€ 35.100

€ 35.100

€ 14.288

€ 7.144

€ 114.300

Heerenveen

€ 127.969

€ 195.975

€ 195.975

€ 81.379

€ 38.603

€ 639.900

Heerhugowaard

€ 106.031

€ 163.069

€ 163.069

€ 67.526

€ 32.205

€ 531.900

Heeze-Leende

€ 17.550

€ 27.056

€ 27.056

€ 11.370

€ 5.168

€ 88.200

Heiloo

€ 49.725

€ 76.781

€ 76.781

€ 31.615

€ 15.298

€ 250.200

Helden

€ 26.325

€ 40.219

€ 40.219

€ 16.425

€ 8.213

€ 131.400

Hellendoorn

€ 56.306

€ 86.288

€ 86.288

€ 35.551

€ 17.268

€ 281.700

Hellevoetsluis

€ 144.788

€ 222.300

€ 222.300

€ 92.405

€ 43.607

€ 725.400

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 28.519

€ 43.875

€ 43.875

€ 18.575

€ 8.256

€ 143.100

Hengelo (Gld)

€ 3.656

€ 5.119

€ 5.119

€ 2.138

€ 1.069

€ 17.100

Heumen

€ 31.444

€ 48.263

€ 48.263

€ 20.039

€ 9.492

€ 157.500

Heusden

€ 97.256

€ 149.175

€ 149.175

€ 62.246

€ 29.048

€ 486.900

Heythuysen

€ 22.669

€ 34.369

€ 34.369

€ 14.063

€ 7.031

€ 112.500

Hillegom

€ 21.938

€ 33.638

€ 33.638

€ 14.411

€ 6.176

€ 109.800

Hilvarenbeek

€ 13.894

€ 21.938

€ 21.938

€ 9.229

€ 4.102

€ 71.100

Hilversum

€ 256.669

€ 393.413

€ 393.413

€ 162.959

€ 77.847

€ 1.284.300

Hof van Twente

€ 26.325

€ 41.681

€ 41.681

€ 17.213

€ 8.100

€ 135.000

Hontenisse

€ 13.163

€ 20.475

€ 20.475

€ 8.325

€ 4.163

€ 66.600

Hoogeveen

€ 176.963

€ 272.025

€ 272.025

€ 112.647

€ 53.740

€ 887.400

Hoogezand-Sappemeer

€ 190.856

€ 292.500

€ 292.500

€ 121.087

€ 57.956

€ 954.900

Hoorn

€ 255.938

€ 391.950

€ 391.950

€ 162.388

€ 77.574

€ 1.279.800

Horst aan de Maas

€ 38.756

€ 59.963

€ 59.963

€ 24.485

€ 12.134

€ 195.300

Houten

€ 42.413

€ 65.081

€ 65.081

€ 27.249

€ 12.576

€ 212.400

Huizen

€ 106.031

€ 163.069

€ 163.069

€ 67.526

€ 32.205

€ 531.900

Hulst

€ 37.294

€ 57.769

€ 57.769

€ 23.858

€ 11.410

€ 188.100

Hummelo en Keppel

€ 4.388

€ 7.313

€ 7.313

€ 3.291

€ 1.097

€ 23.400

Hunsel

€ 8.044

€ 12.431

€ 12.431

€ 5.424

€ 2.170

€ 40.500

IJsselstein

€ 59.231

€ 91.406

€ 91.406

€ 38.272

€ 17.584

€ 297.900

IS Zorg, Werk en Inkomen

€ 69.469

€ 106.763

€ 106.763

€ 44.576

€ 20.730

€ 348.300

ISD De Rijnstreek

€ 32.175

€ 50.456

€ 50.456

€ 20.482

€ 10.230

€ 163.800

ISD Oldambt

€ 179.156

€ 275.681

€ 275.681

€ 113.767

€ 54.814

€ 899.100

Kampen

€ 115.538

€ 178.425

€ 178.425

€ 74.046

€ 34.967

€ 581.400

Kapelle

€ 10.969

€ 16.819

€ 16.819

€ 7.206

€ 3.088

€ 54.900

Katwijk

€ 24.131

€ 37.294

€ 37.294

€ 15.533

€ 7.249

€ 121.500

Kerkrade

€ 291.769

€ 446.794

€ 446.794

€ 185.136

€ 88.408

€ 1.458.900

Kessel

€ 2.925

€ 4.388

€ 4.388

€ 1.800

€ 900

€ 14.400

Kesteren

€ 30.713

€ 48.263

€ 48.263

€ 20.257

€ 9.105

€ 156.600

Kollumerland en

Nieuwkruisland

€ 41.681

€ 64.350

€ 64.350

€ 26.902

€ 12.416

€ 209.700

Korendijk

€ 17.550

€ 27.056

€ 27.056

€ 11.370

€ 5.168

€ 88.200

Krimpen aan den IJssel

€ 58.500

€ 90.675

€ 90.675

€ 37.596

€ 17.754

€ 295.200

Laarbeek

€ 32.175

€ 49.725

€ 49.725

€ 20.948

€ 9.427

€ 162.000

Landgraaf

€ 168.919

€ 258.863

€ 258.863

€ 107.375

€ 51.081

€ 845.100

Landsmeer

€ 12.431

€ 19.744

€ 19.744

€ 7.988

€ 3.994

€ 63.900

Laren

€ 8.775

€ 13.894

€ 13.894

€ 5.625

€ 2.813

€ 45.000

Leek

€ 50.456

€ 77.513

€ 77.513

€ 31.956

€ 15.463

€ 252.900

Leerdam

€ 49.725

€ 76.781

€ 76.781

€ 31.615

€ 15.298

€ 250.200

Leersum

€ 10.969

€ 16.819

€ 16.819

€ 7.206

€ 3.088

€ 54.900

Leeuwarderadeel

€ 6.581

€ 10.238

€ 10.238

€ 4.163

€ 2.081

€ 33.300

Leiderdorp

€ 42.413

€ 65.813

€ 65.813

€ 26.775

€ 13.388

€ 214.200

Leidschendam-Voorburg

€ 231.075

€ 354.656

€ 354.656

€ 147.444

€ 69.569

€ 1.157.400

Lemsterland

€ 41.681

€ 64.350

€ 64.350

€ 26.902

€ 12.416

€ 209.700

Leusden

€ 29.981

€ 46.069

€ 46.069

€ 19.123

€ 9.058

€ 150.300

Lichtenvoorde

€ 19.013

€ 29.250

€ 29.250

€ 11.925

€ 5.963

€ 95.400

Liesveld

€ 7.313

€ 11.700

€ 11.700

€ 5.063

€ 2.025

€ 37.800

Lingewaal

€ 14.625

€ 22.669

€ 22.669

€ 9.580

€ 4.258

€ 73.800

Lisse

€ 23.400

€ 35.831

€ 35.831

€ 14.625

€ 7.313

€ 117.000

Lith

€ 5.850

€ 8.775

€ 8.775

€ 3.600

€ 1.800

€ 28.800

Littenseradiel

€ 19.013

€ 29.981

€ 29.981

€ 12.150

€ 6.075

€ 97.200

Lochem

€ 26.325

€ 40.950

€ 40.950

€ 16.983

€ 7.992

€ 133.200

Loenen

€ 8.775

€ 13.894

€ 13.894

€ 5.625

€ 2.813

€ 45.000

Loon op Zand

€ 38.756

€ 59.963

€ 59.963

€ 25.110

€ 11.509

€ 195.300

Lopik

€ 9.506

€ 14.625

€ 14.625

€ 5.963

€ 2.981

€ 47.700

Loppersum

€ 32.906

€ 50.456

€ 50.456

€ 20.588

€ 10.294

€ 164.700

Losser

€ 43.144

€ 66.544

€ 66.544

€ 27.451

€ 13.217

€ 216.900

Maarn

€ 6.581

€ 10.238

€ 10.238

€ 4.163

€ 2.081

€ 33.300

Maarssen

€ 87.019

€ 133.088

€ 133.088

€ 55.382

€ 26.124

€ 434.700

Maasbracht

€ 29.250

€ 44.606

€ 44.606

€ 18.225

€ 9.113

€ 145.800

Maasbree

€ 18.281

€ 28.519

€ 28.519

€ 12.269

€ 5.112

€ 92.700

Maasdonk

€ 8.775

€ 13.894

€ 13.894

€ 5.625

€ 2.813

€ 45.000

Maasdriel

€ 31.444

€ 48.263

€ 48.263

€ 20.039

€ 9.492

€ 157.500

Maasland

€ 4.388

€ 7.313

€ 7.313

€ 3.291

€ 1.097

€ 23.400

Maassluis

€ 125.044

€ 191.588

€ 191.588

€ 79.216

€ 38.065

€ 625.500

Margraten

€ 17.550

€ 27.056

€ 27.056

€ 11.370

€ 5.168

€ 88.200

Marum

€ 25.594

€ 39.488

€ 39.488

€ 16.088

€ 8.044

€ 128.700

Medemblik

€ 19.013

€ 29.250

€ 29.250

€ 11.925

€ 5.963

€ 95.400

Meerlo-Wanssum

€ 6.581

€ 10.969

€ 10.969

€ 4.388

€ 2.194

€ 35.100

Meerssen

€ 40.219

€ 62.156

€ 62.156

€ 25.655

€ 12.314

€ 202.500

Meijel

€ 5.119

€ 8.775

€ 8.775

€ 3.488

€ 1.744

€ 27.900

Menterwolde

€ 50.456

€ 76.781

€ 76.781

€ 31.729

€ 15.353

€ 251.100

Meppel

€ 93.600

€ 144.056

€ 144.056

€ 60.107

€ 27.981

€ 469.800

Middelburg

€ 185.738

€ 285.188

€ 285.188

€ 118.402

€ 56.085

€ 930.600

Middelharnis

€ 21.206

€ 32.906

€ 32.906

€ 13.740

€ 6.341

€ 107.100

Midden-Drenthe

€ 53.381

€ 81.900

€ 81.900

€ 33.753

€ 16.365

€ 267.300

Mierlo

€ 20.475

€ 31.444

€ 31.444

€ 13.163

€ 6.075

€ 102.600

Mill en Sint Hubert

€ 12.431

€ 19.013

€ 19.013

€ 7.763

€ 3.881

€ 62.100

Millingen aan de Rijn

€ 13.163

€ 20.475

€ 20.475

€ 8.325

€ 4.163

€ 66.600

Moerdijk

€ 65.081

€ 99.450

€ 99.450

€ 41.301

€ 19.618

€ 324.900

Monster

€ 24.863

€ 38.756

€ 38.756

€ 16.435

€ 7.190

€ 126.000

Montfoort

€ 8.775

€ 13.894

€ 13.894

€ 5.625

€ 2.813

€ 45.000

Mook en Middelaar

€ 13.894

€ 21.206

€ 21.206

€ 8.996

€ 3.998

€ 69.300

Moordrecht

€ 16.819

€ 25.594

€ 25.594

€ 10.463

€ 5.231

€ 83.700

Muiden

€ 10.238

€ 16.088

€ 16.088

€ 6.851

€ 2.936

€ 52.200

Naarden

€ 24.131

€ 37.294

€ 37.294

€ 15.533

€ 7.249

€ 121.500

Nederlek

€ 29.250

€ 45.338

€ 45.338

€ 18.450

€ 9.225

€ 147.600

Nederweert

€ 19.013

€ 29.250

€ 29.250

€ 11.925

€ 5.963

€ 95.400

Neede

€ 19.013

€ 29.250

€ 29.250

€ 11.925

€ 5.963

€ 95.400

Neerijnen

€ 10.969

€ 16.819

€ 16.819

€ 7.206

€ 3.088

€ 54.900

Niedorp

€ 16.088

€ 24.863

€ 24.863

€ 10.125

€ 5.063

€ 81.000

Nieuwegein

€ 170.381

€ 261.056

€ 261.056

€ 107.921

€ 51.885

€ 852.300

Nieuwerkerk aan den IJssel

€ 35.831

€ 55.575

€ 55.575

€ 22.613

€ 11.306

€ 180.900

Nieuw-Lekkerland

€ 10.238

€ 15.356

€ 15.356

€ 6.300

€ 3.150

€ 50.400

Nijefurd

€ 27.788

€ 42.413

€ 42.413

€ 17.672

€ 8.316

€ 138.600

Nijkerk

€ 42.413

€ 65.081

€ 65.081

€ 26.550

€ 13.275

€ 212.400

Noord-Beveland

€ 8.775

€ 13.894

€ 13.894

€ 5.625

€ 2.813

€ 45.000

Noordenveld

€ 57.038

€ 87.019

€ 87.019

€ 35.892

€ 17.433

€ 284.400

Noorder-Koggenland

€ 10.969

€ 16.819

€ 16.819

€ 7.206

€ 3.088

€ 54.900

Noordoostpolder

€ 109.688

€ 168.188

€ 168.188

€ 69.665

€ 33.273

€ 549.000

Noordwijk

€ 44.606

€ 68.738

€ 68.738

€ 28.363

€ 13.656

€ 224.100

Noordwijkerhout

€ 13.894

€ 21.938

€ 21.938

€ 9.229

€ 4.102

€ 71.100

Nuenen, Gerwen en

Nederwetten

€ 48.263

€ 74.588

€ 74.588

€ 31.065

€ 14.497

€ 243.000

Nunspeet

€ 26.325

€ 40.219

€ 40.219

€ 16.425

€ 8.213

€ 131.400

Obdam

€ 5.850

€ 8.775

€ 8.775

€ 3.600

€ 1.800

€ 28.800

Oegstgeest

€ 22.669

€ 35.100

€ 35.100

€ 14.288

€ 7.144

€ 114.300

Oirschot

€ 16.819

€ 26.325

€ 26.325

€ 11.021

€ 5.010

€ 85.500

Oisterwijk

€ 47.531

€ 72.394

€ 72.394

€ 29.932

€ 14.450

€ 236.700

Oldebroek

€ 21.206

€ 32.906

€ 32.906

€ 13.740

€ 6.341

€ 107.100

Oldenzaal

€ 89.213

€ 136.744

€ 136.744

€ 56.833

€ 26.867

€ 446.400

Olst

€ 21.206

€ 32.175

€ 32.175

€ 13.524

€ 6.220

€ 105.300

Ommen

€ 23.400

€ 36.563

€ 36.563

€ 15.188

€ 7.088

€ 118.800

Onderbanken

€ 20.475

€ 31.444

€ 31.444

€ 13.163

€ 6.075

€ 102.600

Oostburg

€ 29.250

€ 45.338

€ 45.338

€ 18.450

€ 9.225

€ 147.600

Oosterhout

€ 142.594

€ 219.375

€ 219.375

€ 90.813

€ 43.343

€ 715.500

Oostflakkee

€ 21.938

€ 33.638

€ 33.638

€ 13.725

€ 6.863

€ 109.800

Ooststellingwerf

€ 89.944

€ 138.206

€ 138.206

€ 57.406

€ 27.138

€ 450.900

Opmeer

€ 13.163

€ 20.475

€ 20.475

€ 8.325

€ 4.163

€ 66.600

Opsterland

€ 73.856

€ 114.075

€ 114.075

€ 47.146

€ 22.548

€ 371.700

Oss

€ 228.881

€ 351.000

€ 351.000

€ 145.288

€ 69.531

€ 1.145.700

Oud-Beijerland

€ 37.294

€ 57.038

€ 57.038

€ 23.630

€ 11.301

€ 186.300

Ouder-Amstel

€ 16.819

€ 25.594

€ 25.594

€ 10.463

€ 5.231

€ 83.700

Oudewater

€ 8.775

€ 13.894

€ 13.894

€ 5.625

€ 2.813

€ 45.000

Overbetuwe

€ 78.244

€ 119.925

€ 119.925

€ 48.600

€ 24.806

€ 391.500

Papendrecht

€ 70.931

€ 108.956

€ 108.956

€ 45.121

€ 21.535

€ 355.500

Pekela

€ 77.513

€ 118.463

€ 118.463

€ 48.721

€ 23.842

€ 387.000

Pijnacker-Nootdorp

€ 33.638

€ 51.919

€ 51.919

€ 21.512

€ 10.213

€ 169.200

Purmerend

€ 212.063

€ 325.406

€ 325.406

€ 134.824

€ 64.301

€ 1.062.000

Putten

€ 25.594

€ 38.756

€ 38.756

€ 15.863

€ 7.931

€ 126.900

Raalte

€ 51.188

€ 77.513

€ 77.513

€ 32.071

€ 15.517

€ 253.800

Ravenstein

€ 12.431

€ 19.013

€ 19.013

€ 7.763

€ 3.881

€ 62.100

Reeuwijk

€ 10.969

€ 16.819

€ 16.819

€ 7.206

€ 3.088

€ 54.900

Reimerswaal

€ 41.681

€ 63.619

€ 63.619

€ 26.671

€ 12.310

€ 207.900

Renkum

€ 81.169

€ 124.313

€ 124.313

€ 51.423

€ 24.683

€ 405.900

Renswoude

€ 2.925

€ 5.119

€ 5.119

€ 2.025

€ 1.013

€ 16.200

Reusel-De Mierden

€ 10.969

€ 17.550

€ 17.550

€ 7.442

€ 3.189

€ 56.700

Rheden

€ 127.969

€ 196.706

€ 196.706

€ 81.241

€ 39.078

€ 641.700

Rhenen

€ 38.756

€ 59.963

€ 59.963

€ 25.110

€ 11.509

€ 195.300

Ridderkerk

€ 71.663

€ 110.419

€ 110.419

€ 45.692

€ 21.808

€ 360.000

Rijnsburg

€ 6.581

€ 10.238

€ 10.238

€ 4.163

€ 2.081

€ 33.300

Rijnwaarden

€ 23.400

€ 36.563

€ 36.563

€ 15.188

€ 7.088

€ 118.800

Rijnwoude

€ 14.625

€ 23.400

€ 23.400

€ 9.813

€ 4.362

€ 75.600

Rijssen

€ 42.413

€ 65.081

€ 65.081

€ 26.566

€ 13.259

€ 212.400

Rijswijk

€ 193.781

€ 296.888

€ 296.888

€ 122.884

€ 58.860

€ 969.300

Roerdalen

€ 21.206

€ 32.906

€ 32.906

€ 13.740

€ 6.341

€ 107.100

Roermond

€ 292.500

€ 448.256

€ 448.256

€ 185.341

€ 89.047

€ 1.463.400

Roosendaal

€ 283.725

€ 435.094

€ 435.094

€ 180.288

€ 85.999

€ 1.420.200

Rozenburg

€ 44.606

€ 68.738

€ 68.738

€ 28.696

€ 13.323

€ 224.100

Rozendaal

€ 731

€ 1.463

€ 1.463

€ 844

€ 0

€ 4.500

Rucphen

€ 59.963

€ 92.138

€ 92.138

€ 37.917

€ 18.446

€ 300.600

Ruurlo

€ 6.581

€ 9.506

€ 9.506

€ 3.938

€ 1.969

€ 31.500

Sas van Gent

€ 24.131

€ 37.294

€ 37.294

€ 15.533

€ 7.249

€ 121.500

Sassenheim

€ 16.088

€ 24.863

€ 24.863

€ 10.125

€ 5.063

€ 81.000

Schagen

€ 32.175

€ 49.725

€ 49.725

€ 20.250

€ 10.125

€ 162.000

Schermer

€ 2.925

€ 5.119

€ 5.119

€ 2.025

€ 1.013

€ 16.200

Scherpenzeel

€ 8.044

€ 12.431

€ 12.431

€ 4.746

€ 2.848

€ 40.500

Schijndel

€ 36.563

€ 56.306

€ 56.306

€ 22.950

€ 11.475

€ 183.600

Schinnen

€ 26.325

€ 40.219

€ 40.219

€ 16.425

€ 8.213

€ 131.400

Schipluiden

€ 6.581

€ 10.238

€ 10.238

€ 4.163

€ 2.081

€ 33.300

Schoonhoven

€ 24.131

€ 36.563

€ 36.563

€ 15.303

€ 7.141

€ 119.700

Schouwen-Duiveland

€ 66.544

€ 101.644

€ 101.644

€ 42.550

€ 19.718

€ 332.100

Sevenum

€ 8.044

€ 12.431

€ 12.431

€ 5.424

€ 2.170

€ 40.500

Sint Anthonis

€ 12.431

€ 19.013

€ 19.013

€ 7.763

€ 3.881

€ 62.100

Sint-Michielsgestel

€ 33.638

€ 51.188

€ 51.188

€ 21.263

€ 10.125

€ 167.400

Sint-Oedenrode

€ 8.775

€ 13.894

€ 13.894

€ 5.625

€ 2.813

€ 45.000

Sittard-Geleen

€ 505.294

€ 775.125

€ 775.125

€ 321.440

€ 152.917

€ 2.529.900

Skarsterlân

€ 48.263

€ 74.588

€ 74.588

€ 31.065

€ 14.497

€ 243.000

Sliedrecht

€ 55.575

€ 85.556

€ 85.556

€ 35.573

€ 16.740

€ 279.000

Slochteren

€ 29.981

€ 46.069

€ 46.069

€ 18.788

€ 9.394

€ 150.300

Sluis-Aardenburg

€ 12.431

€ 19.013

€ 19.013

€ 7.763

€ 3.881

€ 62.100

Smallingerland

€ 260.325

€ 399.994

€ 399.994

€ 165.890

€ 78.798

€ 1.305.000

Sneek

€ 176.231

€ 269.831

€ 269.831

€ 111.514

€ 53.692

€ 881.100

Soest

€ 88.481

€ 136.013

€ 136.013

€ 56.156

€ 27.038

€ 443.700

Someren

€ 28.519

€ 43.875

€ 43.875

€ 18.575

€ 8.256

€ 143.100

Son en Breugel

€ 27.788

€ 42.413

€ 42.413

€ 17.672

€ 8.316

€ 138.600

Spijkenisse

€ 351.000

€ 538.200

€ 538.200

€ 222.708

€ 106.692

€ 1.756.800

Stadskanaal

€ 160.144

€ 245.700

€ 245.700

€ 101.620

€ 48.736

€ 801.900

Staphorst

€ 8.044

€ 11.700

€ 11.700

€ 5.183

€ 2.073

€ 38.700

Stede Broec

€ 49.725

€ 76.781

€ 76.781

€ 31.615

€ 15.298

€ 250.200

Steenbergen

€ 44.606

€ 68.006

€ 68.006

€ 28.135

€ 13.546

€ 222.300

Steenderen

€ 2.925

€ 4.388

€ 4.388

€ 1.800

€ 900

€ 14.400

Steenwijk

€ 116.269

€ 179.156

€ 179.156

€ 73.698

€ 35.820

€ 584.100

Stein

€ 55.575

€ 84.825

€ 84.825

€ 35.343

€ 16.632

€ 277.200

Strijen

€ 10.969

€ 16.819

€ 16.819

€ 7.206

€ 3.088

€ 54.900

Susteren

€ 30.713

€ 47.531

€ 47.531

€ 19.696

€ 9.329

€ 154.800

Swalmen

€ 21.938

€ 34.369

€ 34.369

€ 13.950

€ 6.975

€ 111.600

Ten Boer

€ 11.700

€ 17.550

€ 17.550

€ 7.560

€ 3.240

€ 57.600

Terneuzen

€ 135.281

€ 207.675

€ 207.675

€ 85.746

€ 41.323

€ 677.700

Terschelling

€ 8.044

€ 11.700

€ 11.700

€ 5.183

€ 2.073

€ 38.700

Texel

€ 25.594

€ 38.756

€ 38.756

€ 15.863

€ 7.931

€ 126.900

Tholen

€ 51.919

€ 79.706

€ 79.706

€ 33.204

€ 15.564

€ 260.100

Thorn

€ 3.656

€ 5.850

€ 5.850

€ 2.658

€ 886

€ 18.900

Tiel

€ 146.981

€ 225.956

€ 225.956

€ 93.523

€ 44.683

€ 737.100

Tubbergen

€ 15.356

€ 23.400

€ 23.400

€ 9.563

€ 4.781

€ 76.500

Tynaarlo

€ 38.756

€ 59.231

€ 59.231

€ 24.879

€ 11.403

€ 193.500

Tytsjerksteradiel

€ 70.931

€ 108.956

€ 108.956

€ 44.785

€ 21.872

€ 355.500

Ubbergen

€ 26.325

€ 40.950

€ 40.950

€ 16.650

€ 8.325

€ 133.200

Uden

€ 109.688

€ 168.919

€ 168.919

€ 69.893

€ 33.382

€ 550.800

Uitgeest

€ 16.819

€ 25.594

€ 25.594

€ 10.463

€ 5.231

€ 83.700

Uithoorn

€ 38.756

€ 59.231

€ 59.231

€ 24.879

€ 11.403

€ 193.500

Vaals

€ 54.113

€ 82.631

€ 82.631

€ 34.094

€ 16.531

€ 270.000

Valkenburg

€ 731

€ 1.463

€ 1.463

€ 844

€ 0

€ 4.500

Valkenburg aan de Geul

€ 43.875

€ 67.275

€ 67.275

€ 27.793

€ 13.382

€ 219.600

Valkenswaard

€ 97.256

€ 149.906

€ 149.906

€ 61.774

€ 29.857

€ 488.700

Veendam

€ 122.850

€ 188.663

€ 188.663

€ 77.990

€ 37.435

€ 615.600

Veenendaal

€ 147.713

€ 226.688

€ 226.688

€ 94.200

€ 44.512

€ 739.800

Veere

€ 24.863

€ 38.025

€ 38.025

€ 15.878

€ 7.410

€ 124.200

Veghel

€ 57.038

€ 87.750

€ 87.750

€ 36.119

€ 17.544

€ 286.200

Veldhoven

€ 97.988

€ 150.638

€ 150.638

€ 62.115

€ 30.022

€ 491.400

Velsen

€ 183.544

€ 281.531

€ 281.531

€ 116.246

€ 56.047

€ 918.900

Venhuizen

€ 5.119

€ 8.044

€ 8.044

€ 2.936

€ 1.958

€ 26.100

Venray

€ 100.181

€ 153.563

€ 153.563

€ 64.040

€ 29.954

€ 501.300

Vianen

€ 38.756

€ 59.231

€ 59.231

€ 24.879

€ 11.403

€ 193.500

Vlaardingen

€ 371.475

€ 570.375

€ 570.375

€ 236.102

€ 112.873

€ 1.861.200

Vlagtwedde

€ 38.025

€ 58.500

€ 58.500

€ 24.531

€ 11.244

€ 190.800

Vlissingen

€ 244.969

€ 375.131

€ 375.131

€ 155.182

€ 74.487

€ 1.224.900

Vlist

€ 9.506

€ 14.625

€ 14.625

€ 5.963

€ 2.981

€ 47.700

Voorhout

€ 3.656

€ 5.119

€ 5.119

€ 2.138

€ 1.069

€ 17.100

Voorschoten

€ 42.413

€ 65.081

€ 65.081

€ 26.550

€ 13.275

€ 212.400

Voorst

€ 19.744

€ 29.981

€ 29.981

€ 12.263

€ 6.131

€ 98.100

Vorden

€ 8.044

€ 11.700

€ 11.700

€ 5.183

€ 2.073

€ 38.700

Vriezenveen

€ 64.350

€ 99.450

€ 99.450

€ 41.198

€ 19.553

€ 324.000

Vught

€ 46.069

€ 70.931

€ 70.931

€ 29.249

€ 14.120

€ 231.300

Waalre

€ 30.713

€ 47.531

€ 47.531

€ 19.696

€ 9.329

€ 154.800

Waalwijk

€ 129.431

€ 198.169

€ 198.169

€ 81.925

€ 39.407

€ 647.100

Waddinxveen

€ 49.725

€ 76.050

€ 76.050

€ 31.388

€ 15.188

€ 248.400

Wageningen

€ 130.894

€ 201.094

€ 201.094

€ 83.403

€ 39.616

€ 656.100

Warmond

€ 7.313

€ 10.969

€ 10.969

€ 4.821

€ 1.929

€ 36.000

Warnsveld

€ 12.431

€ 19.013

€ 19.013

€ 7.763

€ 3.881

€ 62.100

Wassenaar

€ 37.294

€ 57.038

€ 57.038

€ 23.630

€ 11.301

€ 186.300

Wateringen

€ 24.863

€ 38.756

€ 38.756

€ 16.435

€ 7.190

€ 126.000

Weert

€ 160.144

€ 245.700

€ 245.700

€ 101.620

€ 48.736

€ 801.900

Weesp

€ 51.919

€ 80.438

€ 80.438

€ 33.434

€ 15.672

€ 261.900

Wehl

€ 5.850

€ 8.775

€ 8.775

€ 3.600

€ 1.800

€ 28.800

Werkendam

€ 32.906

€ 50.456

€ 50.456

€ 20.588

€ 10.294

€ 164.700

Wervershoof

€ 17.550

€ 27.056

€ 27.056

€ 11.370

€ 5.168

€ 88.200

West Maas en Waal

€ 32.175

€ 49.725

€ 49.725

€ 20.250

€ 10.125

€ 162.000

Wester-Koggenland

€ 13.163

€ 21.206

€ 21.206

€ 8.550

€ 4.275

€ 68.400

Westerveld

€ 31.444

€ 48.994

€ 48.994

€ 20.599

€ 9.270

€ 159.300

Westervoort

€ 57.038

€ 87.750

€ 87.750

€ 36.119

€ 17.544

€ 286.200

Weststellingwerf

€ 67.275

€ 103.838

€ 103.838

€ 42.647

€ 20.803

€ 338.400

Westvoorne

€ 18.281

€ 28.519

€ 28.519

€ 11.588

€ 5.794

€ 92.700

Wierden

€ 26.325

€ 40.950

€ 40.950

€ 16.650

€ 8.325

€ 133.200

Wieringen

€ 6.581

€ 9.506

€ 9.506

€ 3.938

€ 1.969

€ 31.500

Wieringermeer

€ 16.819

€ 25.594

€ 25.594

€ 10.463

€ 5.231

€ 83.700

Wijchen

€ 75.319

€ 115.538

€ 115.538

€ 47.831

€ 22.876

€ 377.100

Wijdemeren

€ 23.400

€ 36.563

€ 36.563

€ 14.524

€ 7.751

€ 118.800

Wijk bij Duurstede

€ 32.175

€ 48.994

€ 48.994

€ 20.716

€ 9.322

€ 160.200

Winsum

€ 39.488

€ 61.425

€ 61.425

€ 25.313

€ 12.150

€ 199.800

Winterswijk

€ 67.275

€ 103.838

€ 103.838

€ 42.647

€ 20.803

€ 338.400

Wisch

€ 32.906

€ 51.188

€ 51.188

€ 20.813

€ 10.406

€ 166.500

Woensdrecht

€ 40.219

€ 62.156

€ 62.156

€ 25.655

€ 12.314

€ 202.500

Woerden

€ 60.694

€ 93.600

€ 93.600

€ 38.816

€ 18.390

€ 305.100

Wognum

€ 8.044

€ 12.431

€ 12.431

€ 4.746

€ 2.848

€ 40.500

Wormerland

€ 23.400

€ 36.563

€ 36.563

€ 15.188

€ 7.088

€ 118.800

Woudenberg

€ 5.850

€ 8.044

€ 8.044

€ 3.038

€ 2.025

€ 27.000

Woudrichem

€ 18.281

€ 27.788

€ 27.788

€ 11.718

€ 5.326

€ 90.900

Wûnseradiel

€ 26.325

€ 40.950

€ 40.950

€ 16.650

€ 8.325

€ 133.200

Wymbritseradiel

€ 17.550

€ 27.056

€ 27.056

€ 11.370

€ 5.168

€ 88.200

Zaltbommel

€ 35.100

€ 54.113

€ 54.113

€ 22.739

€ 10.336

€ 176.400

Zandvoort

€ 48.263

€ 74.588

€ 74.588

€ 31.065

€ 14.497

€ 243.000

Zederik

€ 10.238

€ 16.088

€ 16.088

€ 6.851

€ 2.936

€ 52.200

Zeevang

€ 3.656

€ 5.119

€ 5.119

€ 2.138

€ 1.069

€ 17.100

Zeewolde

€ 19.744

€ 29.981

€ 29.981

€ 12.263

€ 6.131

€ 98.100

Zeist

€ 139.669

€ 214.988

€ 214.988

€ 89.018

€ 42.439

€ 701.100

Zelhem

€ 10.969

€ 17.550

€ 17.550

€ 7.442

€ 3.189

€ 56.700

Zevenaar

€ 76.781

€ 117.731

€ 117.731

€ 48.381

€ 23.676

€ 384.300

Zevenhuizen-Moerkapelle

€ 9.506

€ 14.625

€ 14.625

€ 5.963

€ 2.981

€ 47.700

Zijpe

€ 14.625

€ 22.669

€ 22.669

€ 9.580

€ 4.258

€ 73.800

Zoetermeer

€ 339.300

€ 520.650

€ 520.650

€ 215.859

€ 102.741

€ 1.699.200

Zoeterwoude

€ 6.581

€ 9.506

€ 9.506

€ 3.938

€ 1.969

€ 31.500

Zuidhorn

€ 35.831

€ 54.844

€ 54.844

€ 22.388

€ 11.194

€ 179.100

Zundert

€ 22.669

€ 35.100

€ 35.100

€ 14.288

€ 7.144

€ 114.300

Zutphen

€ 185.738

€ 285.188

€ 285.188

€ 118.402

€ 56.085

€ 930.600

Zwartwaterland

€ 21.938

€ 35.100

€ 35.100

€ 14.175

€ 7.088

€ 113.400

Zwijndrecht

€ 131.625

€ 202.556

€ 202.556

€ 83.607

€ 40.255

€ 660.600

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Ligt met ingang van 1 april 2004 ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Ligt met ingang van 1 april 2004 ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Ligt met ingang van 1 april 2004 ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina