Regeling onderbroken en opeenvolgende dienstverbanden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 03-07-2005 t/m 31-12-2005

Regeling onderbroken en opeenvolgende dienstverbanden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 79b, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de artikelen 82, zesde lid, 82a, zevende lid, en 97c, elfde lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 2. Nieuwe dienstbetrekking bij zelfde werkgever

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3. Nieuwe dienstbetrekking bij zelfde werkgever

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Indien een werkgever niet gedurende een periode van in totaal drie respectievelijk één jaar premiekorting als bedoeld in artikel 79b, eerste respectievelijk tweede lid, van de WAO en de artikelen 82, tweede respectievelijk derde lid, 82a, eerste respectievelijk tweede lid, en 97c, zesde respectievelijk zevende lid, van de WW heeft genoten, worden dienstbetrekkingen bij dezelfde werkgever die elkaar met tussenpozen van:

    • a. minder dan 3 maanden opvolgen, geacht niet te zijn onderbroken en worden de perioden waarin aanspraak bestaat op premiekorting opgeteld totdat in totaal drie respectievelijk één jaar premiekorting is genoten;

    • b. 3 maanden of meer doch ten hoogste 3 jaar opvolgen, ontstaat geen nieuwe aanspraak op premiekorting en beslaat de premiekortingsperiode het moment dat de eerdere premiekortingsperiode een aanvang nam totdat respectievelijk drie of één jaar zijn verstreken, zonder dat over de tussenliggende periode aanspraak op premiekorting bestaat.

  • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de dienstbetrekking in de periode bedoeld in onderdeel a of b niet is onderbroken terwijl in de genoemde periode geen aanspraak op premiekorting bestond.

Artikel 3a. Premiekortingsperioden bij overgang van ondernemingen

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Indien slechts een deel van de onderneming overgaat als bedoeld in het eerste lid, vindt het eerste lid uitsluitend toepassing, indien de werknemers voor wie premiekortingen zijn verstrekt als bedoeld in het eerste lid, hun werkzaamheden uitoefenen bij het deel van de onderneming dat wordt overgenomen.

Artikel 3b. Overgangsrecht artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 3a wordt aan de werkgever, die de onderneming overneemt als bedoeld in artikel 3a, slechts op aanvraag de premiekorting verstrekt als voortzetting van de premiekorting van de werkgever die de onderneming overdraagt, indien sprake is geweest van overgang van onderneming als bedoeld in artikel 3a in de periode van 1 januari 2002 tot en met 1 juli 2005 en de aanvraag wordt gedaan vóór 1 januari 2006.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onderbroken en opeenvolgende dienstverbanden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 20 december 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina