Regeling vergoedingen voorzitter en leden Raden van advies CWI

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2008

Regeling vergoedingen voorzitter en leden Raden van advies CWI

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. CWI:

Centrale organisatie voor werk en inkomen;

b. Raad van advies:

Raad van advies CWI;

c. Voorzitter:

de voorzitter, tevens lid van de Raad van advies;

d. Lid:

een lid van de Raad van advies, niet zijnde de voorzitter.

Artikel 2. Jaarlijkse vergoeding voorzitter

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De voorzitter ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 13.613,41.

  • 2 Dit bedrag wordt aangepast aan de salarisontwikkeling van rijksambtenaren.

Artikel 3. Jaarlijkse vergoeding lid

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Een lid ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 11.344,51.

  • 2 Dit bedrag wordt aangepast aan de salarisontwikkeling van rijksambtenaren.

Artikel 4. Kostenvergoeding voorzitter en leden

[Vervallen per 01-01-2009]

De voorzitter en de leden hebben recht op een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Artikel 5. Uitvoering van deze regeling

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De kosten die voortvloeien uit deze regeling komen ten laste van de CWI.

  • 2 De CWI is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen voorzitter en leden Raden van advies CWI.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 20 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina