Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur CWI

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 20-07-2005 t/m 31-12-2008

Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur CWI

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. CWI: Centrale organisatie werk en inkomen;

 • b. Lid: lid van de Raad van bestuur van de CWI, niet zijnde de voorzitter;

 • c. CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 2. Bezoldiging

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De bezoldiging van een lid bedraagt € 113.445,05 bruto per jaar.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, is inclusief de vakantie- en eindejaaruitkering overeenkomstig de bepalingen van de voor de CWI geldende CAO.

 • 3 De bezoldiging bedoeld in het eerste lid wordt, met uitzondering van vakantie- en eindejaarsuitkering, uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen.

  De vakantie- en eindejaarsuitkering worden eens per jaar uitbetaald, in de maanden mei respectievelijk december van ieder jaar.

 • 4 Het bedrag, bedoeld het eerste lid, wordt aangepast aan de ontwikkeling van de lonen in de voor de CWI geldende CAO.

 • 5 Indien een lid naar het oordeel van de voorzitter in een kalenderjaar door hem vastgestelde bijzondere doelstellingen heeft bereikt, kan de voorzitter hem uiterlijk in de maand april van het jaar, volgend op dat kalenderjaar, een toelage toekennen van maximaal 10% van de bezoldiging, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3. Kostenvergoedingen

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een lid heeft recht op een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de ‘regeling dienstreizen CWI’ voor het vergoeden van reis- en verblijfkosten.

 • 3 Een lid ontvangt een tegemoetkoming in de ziektekosten overeenkomstig de bepalingen van de voor de CWI geldende CAO.

Artikel 4. Verlof

[Vervallen per 01-01-2009]

Een lid heeft aanspraak op de verloffaciliteiten die gelden voor de personen in dienst van de CWI.

Artikel 5. Arbeidsongeschiktheid

[Vervallen per 01-01-2009]

In geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling zijn de bepalingen ten aanzien van doorbetaling van de bezoldiging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, alsmede de suppletieregeling gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de sector rijk, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Ontslag en niet-herbenoeming

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In geval van niet herbenoeming dan wel tussentijds ontslag, anders dan op eigen verzoek en anders dan ten gevolge van eigen schuld of toedoen, heeft een lid in aanvulling op de reguliere aanspraak op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet aanspraak op een bovenwettelijke uitkering.

 • 2 De hoogte en duur van deze uitkering worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Besluit bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid voor de sector Rijk, met dien verstande dat als berekeningsbasis voor de hoogte van genoemde uitkering geldt het salarisbedrag dat geldt voor leden van de topmanagementgroep, bedoeld in bijlage A van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, exclusief bijzondere toeslagen.

Artikel 7. Functievervulling

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een lid onthoudt zich van het openbaren van gedachten of gevoelens, indien daardoor de goede vervulling van zijn functie of het goede functioneren van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zouden zijn verzekerd.

 • 2 Het is een lid verboden nevenbetrekkingen te vervullen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

 • 3 Het is een lid in zijn ambt verboden vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen.

Artikel 8. Uitvoering van deze regeling

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De kosten die voortvloeien uit deze regeling komen ten laste van de CWI.

 • 2 De CWI is belast met de uitvoering van deze regeling.

 • 3 Voor zover niet anders is vermeld zijn de bepalingen van de voor de CWI geldende CAO van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur CWI.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 20 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina