Regeling EG-verklaring registerloods

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-02-2002 t/m 31-12-2007

Regels voor de aanvraag, de aanpassingsstage en de proeve van bekwaamheid ten behoeve van het verkrijgen van een EG-verklaring voor het beroep van registerloods

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. aanvraag:

aanvraag tot het verkrijgen van een EG-verklaring voor het beroep van registerloods;

b. land van herkomst:

staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte;

c. algemene raad:

algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie.

§ 2. Aanvraag van een EG-verklaring

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvraag wordt ingediend bij de algemene raad.

 • 2 Bij de aanvraag legt de aanvrager over:

  • a. inlichtingen over zijn persoonsgegevens en zijn opleiding;

  • b. een geldig bewijs van beroepsbekwaamheid of andere geldige documenten, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst, waaruit de bevoegdheid om het beroep van loods op zeeschepen in het land van herkomst uit te oefenen blijkt;

  • c. een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt voor welke regio de aanvraag wordt ingediend.

§ 3. Aanpassingsstage en proeve van bekwaamheid

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 De aanvrager maakt zijn keuze tussen de aanpassingsstage en de proeve van bekwaamheid kenbaar aan de algemene raad.

 • 3 Indien de aanvrager kiest voor het doorlopen van een aanpassingsstage, kan de algemene raad bepalen, dat de aanvrager een aanvullende proeve van bekwaamheid aflegt die overeenkomt met een of meer examenvakken, genoemd in artikel 13 van het Besluit adspirant-registerloodsen, en die naar het oordeel van de algemene raad een wezenlijk onderdeel vormt van de specifieke uitoefening van het beroep van registerloods in Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De algemene raad stelt vast op welk terrein de aanvrager de aanpassingsstage doorloopt, alsmede de termijn waarbinnen dit geschiedt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien de algemene raad toepassing geeft aan artikel 3, derde lid, kan hij bepalen, dat de aanvullende proeve van bekwaamheid wordt beoordeeld door de examencommissie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit adspirant-registerloodsen. De artikelen 12, 15 tot en met 23, 26, 27, 28, eerste tot en met vierde lid en zesde lid, en 29 tot en met 38 van het Besluit adspirant-registerloodsen zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien de algemene raad geen toepassing heeft gegeven aan de artikelen 4, tweede lid, 5, tweede lid, of 6, beslist hij of de aanvrager die ervan blijk heeft gegeven, dat hij de voor het beroep van registerloods benodigde kennis of vaardigheden niet in voldoende mate beheerst, in aanmerking komt voor een herkansing. De algemene raad stelt de termijn waarbinnen en de wijze waarop de herkansing plaatsvindt vast.

§ 4. Kosten

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvrager is een vergoeding van de kosten van de aanpassingsstage, van de proeve van bekwaamheid en van de aanvullende proeve van bekwaamheid verschuldigd aan de algemene raad.

 • 3 De bedragen van de kosten, bedoeld in het tweede lid, worden vijfjaarlijks aangepast overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, exclusief de invloed van wijzigingen van indirecte belastingen, per 1 januari, aan de hand van de gegevens over de voorafgaande vijf jaren, zoals die op 31 oktober van het jaar voor de aanpassing bekend zijn.

§ 5. Afwijzing van de aanvraag

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

De algemene raad wijst de aanvraag af, indien de aanvrager de aanpassingsstage, de proeve van bekwaamheid of de aanvullende proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 3, of de herkansing, bedoeld in artikel 7, niet met goed gevolg heeft volbracht.

§ 6. Intrekking van de EG-verklaring

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien na afgifte van de EG-verklaring is gebleken, dat de bij de aanvraag overgelegde documenten niet geldig, vals of vervalst waren, trekt de algemene raad de EG-verklaring in en vervangt hij deze door een beschikking tot afwijzing van de aanvraag.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina