Regeling lagere vaststelling subsidie Besluit in- en doorstroombanen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 13-01-2002 t/m 31-12-2003

Regeling lagere vaststelling subsidie Besluit in- en doorstroombanen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, zesde lid, van het Besluit in- en doorstroombanen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. besluit:

het Besluit in- en doorstroombanen;

c. regeling:

de Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen;

d. maatregel:

het ten opzichte van de subsidieverlening, bedoeld in artikel 3 van het besluit lager vaststellen van de subsidie op grond van artikel 15 van het besluit.

Artikel 2. Het niet vervullen van het aantal toegekende

[Vervallen per 01-01-2004]

In een geval als bedoeld in artikel 15, vierde lid, onderdeel a, van het besluit wordt de verleende subsidie vastgesteld aan de hand van het aantal arbeidsplaatsen waarmee de in een kalenderjaar vervulde dienstbetrekkingen overeenstemmen, op basis van de verantwoording van de jaaropgave waarin zijn opgenomen de kwartaaldeclaraties en die voorzien is van een verslag van de controle waarin is opgenomen de accountantsverklaring. De vastgestelde subsidie kan maximaal betrekking hebben op het in de bereidverklaring door de gemeente opgenomen aantal te vervullen arbeidsplaatsen dan wel het aantal arbeidsplaatsen dat door de minister is toegekend.

Artikel 3. Het niet verstrekken van juiste of volledige

[Vervallen per 01-01-2004]

In een geval als bedoeld in artikel 15, vierde lid, onderdeel b, van het besluit wordt het bedrag van de maatregel vastgesteld op het bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de subsidie die is verleend op basis van de door de gemeente onjuist of onvolledig verstrekte gegevens en de subsidie die zou zijn verleend indien deze gegevens juist of volledig zouden zijn verstrekt.

Artikel 4. Handelen in strijd met het besluit

[Vervallen per 01-01-2004]

In een geval als bedoeld in artikel 15, vierde lid, onderdeel c, van het besluit wordt het bedrag van de maatregel vastgesteld op het bedrag dat in strijd met het bij of krachtens het besluit bepaalde aan subsidie is besteed.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling lagere vaststelling subsidie Besluit in- en doorstroombanen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina