Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (fusie van de scholen voor ligplaatsonderwijs)

Geldend van 23-07-2004 t/m heden

Besluit van 19 december 2001, houdende wijziging van onder meer het Besluit trekkende bevolking WPO onder meer in verband met fusie van de scholen voor ligplaatsonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K. Y. I. J. Adelmund, van 18 september 2001, nr. WJZ/2001/36999(2557), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 185 van de Wet op het primair onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 23 november 2001, nr. W05.01.0489/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund, van 14 december 2001, nr. WJZ/2001/49278 (2557), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II. Overgangsbepaling bekostiging kosten voor de huisvesting en voor de materiële instandhouding

  • 1 In afwijking van de artikelen C15 tot en met C15a.1 van het Besluit trekkende bevolking WPO wordt de bekostiging van de school voor ligplaatsonderwijs, bedoeld in titel C van dat besluit, zoals die met ingang van 1 augustus 2001 is ontstaan door fusie, voor wat betreft de huisvesting en de materiële instandhouding, voor een kalenderjaar of een deel van een kalenderjaar na 1 augustus 2001 vastgesteld op het bedrag van de bekostiging voor de huisvesting en de materiële instandhouding, bedoeld in bovengenoemde bepalingen, dat werd verstrekt aan de afzonderlijke scholen tezamen die met ingang van 1 augustus 2001 door fusie zijn opgegaan in één school voor ligplaatsonderwijs, bij naar rato-berekening over het kalenderjaar 2001.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig de prijsmutatie van de netto materiële consumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning, die naar verwachting zal optreden tussen het prijsniveau in het kalenderjaar waarvoor de bekostiging wordt vastgesteld en het prijsniveau in het daaraan voorafgaande jaar.

  • 3 Indien ten behoeve van het reguliere basisonderwijs de bekostiging voor de materiële instandhouding ten opzichte van het kalenderjaar 2001 wordt verhoogd, kan in aanvulling op de bekostiging, bedoeld in het eerste lid, op gelijke voet extra bekostiging worden toegekend aan de school voor ligplaatsonderwijs.

  • 4 [Red: Wijzigt het Besluit van 24 mei 2000, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen.]

Artikel III. Overgangsbepaling berekening formatie

In afwijking van de artikelen C15b tot en met C15m van het Besluit trekkende bevolking WPO wordt het formatiebudget van de school voor ligplaatsonderwijs, bedoeld in titel C van dat besluit, zoals die met ingang van 1 augustus 2001 is ontstaan door fusie, voor een schooljaar of een deel van een schooljaar na 1 augustus 2001 vastgesteld op de omvang van het formatiebudget dat met betrekking tot het schooljaar 2000–2001 werd berekend voor de afzonderlijke scholen tezamen die met ingang van 1 augustus 2001 door fusie zijn opgegaan in één school voor ligplaatsonderwijs.

Artikel IV. Overgangsrecht overdracht gebouwen, terreinen en roerende zaken scholen gehuisvest in een gebouw, die voor 1 januari 1997 zijn gerealiseerd

  • 1 Met betrekking tot de huisvestingsvoorzieningen die voor 1 januari 1997 zijn gerealiseerd, blijft ten aanzien van de school en de nevenvestigingen die zijn gehuisvest in een gebouw, artikel C 21 van het Besluit trekkende bevolking WPO zoals dat luidde voor die datum van toepassing. Daarbij wordt in voorkomende gevallen in overleg tussen de gemeente en het bevoegd gezag rekening gehouden met de na 1 januari 1997 gerealiseerde huisvestingsvoorzieningen.

  • 2 Op huisvestingsvoorzieningen die op of na 1 januari 1997 zijn gerealiseerd met betrekking tot een gebouw of terrein als bedoeld in het eerste lid, is artikel C 21 van het Besluit trekkende bevolking WPO zoals dat artikel luidde na die datum van toepassing. Daarbij wordt in voorkomende gevallen in het overleg tussen het Rijk en het bevoegd gezag rekening gehouden met de voor 1 januari 1997 gerealiseerde huisvestingsvoorzieningen.

Artikel V. Overgangsbepaling leerlingtelling per 1 oktober

In afwijking van artikel C 15l van het Besluit trekkende bevolking WPO telt het bevoegd gezag van de school voor ligplaatsonderwijs, bedoeld in artikel C 1 van dat besluit, zoals gewijzigd door dit besluit, jaarlijks op de teldatum 1 oktober in de kalenderjaren 2001 tot en met 2004 de ingeschreven leerlingen, en zendt deze telling voor 1 januari daaropvolgend aan Onze Minister. Indien dit besluit in werking treedt na 1 januari 2002, wordt de leerlingtelling per 1 oktober 2001 uiterlijk een maand na de inwerkingtreding aan Onze Minister gezonden.

Artikel VI. Overgangsbepaling beëindiging van de bekostiging

In afwijking van de artikelen C 19, eerste lid, en C 20, eerste lid, van het Besluit trekkende bevolking WPO wordt de bekostiging van een bijzondere school beëindigd dan wel wordt door de gemeenteraad besloten tot opheffing van een openbare school indien gedurende twee achtereenvolgende schooljaren, dan wel in het eerste en het derde schooljaar van een periode van drie schooljaren op de teldatum 1 oktober het aantal leerlingen minder heeft bedragen dan 10.

Artikel VII. Wijziging besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking

[Red: Wijzigt het Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking.]

Artikel VIII. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2 Dit besluit wordt aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegd. Het treedt niet in werking dan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens wordt te kennen gegeven dat het in dit besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.

  • 3 In het besluit tot inwerkingtreding, bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald dat artikel I, onderdelen C tot en met G, I tot en met K, en O, vierde tot en met achtste en tiende tot en met dertiende lid, alsmede de artikelen II, III en V terugwerken tot en met 1 augustus 2001.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Uitgegeven de vijfde februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina