Besluit langetermijnhuisvestingsplan WZV

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 09-01-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van 19 december 2001, houdende de verplichting tot indiening van een langetermijnhuisvestingsplan (Besluit langetermijnhuisvestingsplan WZV)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 september 2001, kenmerk Z/PB-2210766;

Gelet op artikel 22, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;

De Raad van State gehoord (advies van 30 november 2001, nummer W13.01.0481/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2001, kenmerk Z/PB-2241737;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Het bestuur van een ziekenhuisvoorziening dient vóór het einde van het eerste jaar van exploitatie en vervolgens om de vier jaren een langetermijnhuisvestingsplan in bij Onze Minister en in afschrift bij het College bouw.

  • 2 Het bestuur van een ziekenhuisvoorziening die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds wordt geëxploiteerd, dient het eerste plan in vóór 1 juli 2002, tenzij het voor de betrokken ziekenhuisvoorziening op of na 1 juli 1998 reeds een langetermijnhuisvestingsplan heeft overgelegd, in welk geval het eerstvolgende plan vóór het einde van het vierde jaar na die overlegging wordt ingediend.

  • 3 In afwijking van het tweede lid dient het bestuur van een verzorgingshuis dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds wordt geëxploiteerd, het eerste plan in vóór 1 juli 2004. Ingeval vóór dat tijdstip overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen kennis wordt gegeven van een bouwvoornemen, wordt het plan gelijktijdig met die kennisgeving ingediend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit langetermijnhuisvestingsplan WZV.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 2001

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven achtste januari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina