Wijzigingsregeling sociale verzekeringen 2002

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 24-09-2008

Wijzigingsregeling sociale verzekeringen 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 10, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 6, achtste lid, 8, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, 77 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, en 17 van de Wet financiering volksverzekeringen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Enkele bepalingen die na inwerkingtreding terugwerken

[Vervallen per 25-09-2008]

Artikel II. Wijziging Regeling uitzondering eindheffingsbestanddelen loonbelasting voor de premieheffing werknemersverzekeringen 2001

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling uitzondering eindheffingsbestanddelen loonbelasting voor de premieheffing werknemersverzekeringen 2001.]

Artikel III. Vormen van winst die geen premie-inkomen in de zin van de Regeling premieheffing Waz zijn

[Vervallen per 25-09-2008]

Voor de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 december 2000 behoren de volgende vormen van winst niet tot het premie-inkomen, bedoeld in artikel 3 van de Regeling premieheffing Waz:

  • a. winst genoten ter vervanging van door een onteigening gederfde of te derven voordelen uit onderneming;

  • b. winst behaald met of bij het staken van een onderneming of een gedeelte van een onderneming, daaronder mede verstaan staking door overlijden; en

  • c. winst als gevolg van de overbrenging van vermogensbestanddelen naar het buitenland of als gevolg van eindafrekening,

    als bedoeld in artikel 57, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals die wet luidde op 31 december 2000.

Artikel IV. Wijziging Uitvoeringsregeling premieheffing

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 1990.]

Hoofdstuk 2. Enkele andere bepalingen

[Vervallen per 25-09-2008]

Artikel V. Wijziging Regeling onkostenvergoeding vrijwilligers ex artikel 6 CSV

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 augustus 1984, nr. 84/2981, houdende regels met betrekking tot onkostenvergoeding voor vrijwilligers.]

Artikel VII. Wijziging van de regeling tot vaststelling

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 3 september 1954, nr. 5224, tot vaststelling van de geldwaarde van aanspraak op uitkeringen.]

Artikel VIII. Wijziging Regeling uitzondering eindheffingsbestanddelen

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling uitzondering eindheffingsbestanddelen loonbelasting voor de premieheffing werknemersverzekeringen 2001.]

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 25-09-2008]

Artikel IX. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2001, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werken de artikelen V tot en met VIII terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel X. Citeertitel

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling sociale verzekeringen 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 19 december 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina