Regeling onkostenvergoeding artiest en beroepssporter

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Regeling onkostenvergoeding artiest en beroepssporter

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst

Gelet op artikel 6, achtste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1. Normale vergoedingsregeling (kostenvergoedingsbeschikking)

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Vergoedingen strekken tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, voor het aan de artiest of beroepssporter toe te rekenen deel van hetgeen blijkens een kostenvergoedingsbeschikking als bedoeld in artikel 35, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, als een niet tot het gage behorende vergoeding wordt aangemerkt, indien wordt voldaan aan de voorwaarden bij en krachtens hoofdstuk VII van laatstgenoemde wet bepaald.

Artikel 2. Kleine vergoedingsregeling (geen kostenvergoedingsbeschikking)

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Indien artikel 1 niet van toepassing is strekt een bedrag van € 136 per artiest of beroepssporter, per optreden respectievelijk per sportbeoefening, tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

  • 2 Indien dat door de artiest of beroepssporter wordt aangegeven, wordt het in het eerste lid genoemde bedrag vervangen door een lager bedrag of blijft toepassing daarvan achterwege.

Artikel 3. Vrijwilligersregeling amateurgezelschappen

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Vergoedingen aan artiesten uit amateurgezelschappen strekken tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, indien het bedrag van de vergoeding niet meer bedraagt dan de bedragen, genoemd in artikel 1 van de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 augustus 1984, houdende regels met betrekking tot onkostenvergoeding voor vrijwilligers (Stcrt. 172).

Artikel 4. Reis- en verblijfskosten

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Voorzover de vergoedingen strekken tot bestrijding van reis- en verblijfskosten - andere dan kosten van eigen vervoer - worden zij aangemerkt als een vergoeding die geacht wordt te strekken tot bestrijding van kosten, die de artiest dan wel beroepssporter heeft ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

  • 2 Voorzover de vergoedingen strekken tot voorkoming van het maken van reis- en verblijfskosten worden zij aangemerkt als een vergoeding die geacht wordt te strekken tot bestrijding van kosten, die de artiest dan wel beroepssporter heeft ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Artikel 5. Buiten toepassing verklaarde regelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Op de artiest en de beroepssporter zijn niet van toepassing:

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onkostenvergoeding artiest en beroepssporter.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 19 december 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Naar boven