Aanwijzing Centrale autoriteit kinderontvoering

[Regeling vervallen per 01-09-2004.]
Geldend van 29-12-2001 t/m 31-08-2004

Aanwijzing Centrale autoriteit kinderontvoering

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende dat artikel 4, eerste lid, van de Wet van 2 mei 1990 (Stb. 202) houdende

 • -

  uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen (Trb. 1981, 10),

 • -

  uitvoering van het op 25 oktober 1980 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Trb. 1987, 139),

 • -

  alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan,

  voorschrijft dat Onze Minister van Justitie bij in de Nederlandse Staatscourant openbaar te maken besluit de onder zijn Ministerie ressorterende dienst aanwijst welke wordt belast met de taak van de centrale autoriteit, bedoeld in artikel 2 van het Europese verdrag en in artikel 6 van het Haagse verdrag en tevens wordt belast met de behandeling van verzoeken in gevallen van internationale ontvoering van kinderen die niet door een verdrag worden beheerst;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-09-2004]

De Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie, Bureau Centrale Autoriteit, aan te wijzen als centrale autoriteit belast met de uitvoering van de in het Europese verdrag en in Haagse verdrag bedoelde taken en tevens met de behandeling van verzoeken in gevallen van internationale ontvoering van kinderen die niet door een verdrag worden beheerst.

Artikel II

[Vervallen per 01-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst met terugwerkende kracht tot 5 november 2001. Met ingang van dezelfde datum vervalt het besluit, kenmerk Nr. 511387/95/JR, van 23 augustus 1995.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N.A. Kalsbeek

Terug naar begin van de pagina