Instellingsregeling Commissie van Toezicht College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 23-12-2001 t/m 16-10-2007

Instellingsregeling Commissie van Toezicht College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-10-2007]

Er is een Commissie van Toezicht CTB, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 De Commissie heeft tot taak:

  • a. het toezien op de uitvoering van de bestrijdingsmiddelenregelgeving en van aanwijzingen als bedoeld in artikel 1j van de Bestrijdingsmiddelenwet door het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, hierna te noemen het college;

  • b. het bewaken van een juiste en doelmatige besteding door het college van zijn inkomsten, bedoeld in artikel 1g van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

  • c. het bewaken van de kwaliteit van, het vertrouwen in en de stabiliteit van de taakuitvoering door het college;

  • d. het toezien op de naleving door het college van tussen de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enerzijds en het college anderzijds gemaakte afspraken over aangelegenheden als bedoeld in de onderdelen a, b en c, en

  • e. het toezicht houden op de wijze waarop het college wordt betrokken bij het opstellen van de voor de uitvoering van zijn wettelijke taken relevante wet- en regelgeving.

 • 2 De Commissie verricht haar taken namens de in het eerste lid, onderdeel d, genoemde bewindslieden, binnen de kaders van het door bedoelde bewindslieden vastgestelde toezichtsarrangement met betrekking tot het college.

 • 3 De Commissie rapporteert aan de in het eerste lid, onderdeel d, genoemde bewindslieden en doet in voorkomend geval aanbevelingen voor verbetering.

Artikel 3

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 De Commissie bestaat uit vier leden.

 • 2 De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemen ieder één lid en dragen in voorkomend geval zorg voor vervanging of opvolging van dat lid.

 • 3 Het door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij benoemde lid bekleedt de functie van voorzitter van de Commissie.

Artikel 4

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 De Commissie heeft een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is belast met de ondersteuning van de Commissie.

 • 3 In de personele bezetting van het secretariaat wordt voorzien door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 5

[Vervallen per 17-10-2007]

De Commissie voorziet zelf in haar werkwijze en in de werkwijze van het secretariaat.

Artikel 6

[Vervallen per 17-10-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina