Subsidieplafond Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 30-12-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2001 wordt voor de verstrekking van subsidies op grond van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden een subsidieplafond vastgesteld van f 8.164.705,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 17 december 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.F. de Leeuw

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina