Regeling mandaat handhaving Inspectoraat-generaal VROM

[Regeling vervallen per 24-06-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-06-2007

Regeling mandaat handhaving Inspectoraat-generaal VROM

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-06-2007]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. staatssecretaris:

Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

c. inspecteur-generaal:

inspecteur-generaal van het Inspectoraat-generaal VROM, als bedoeld in het Organisatiebesluit Inspectoraat-generaal VROM;

d. regionaal inspecteur:

regionaal inspecteur van de regionale inspectie van het Inspectoraat-generaal VROM, als bedoeld in het Organisatiebesluit Inspectoraat-generaal VROM.

Artikel 2

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 2 Aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal wordt tevens mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten, als bedoeld in het eerste lid, en het vaststellen en ondertekenen van alle op die beslissing betrekking hebbende stukken.

Artikel 3

[Vervallen per 24-06-2007]

De inspecteur-generaal kan de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 2, tweede lid van deze regeling, niet uitoefenen, indien hij tevens het besluit waartegen het bezwaar zich richt, op grond van artikel 2, eerste lid van deze regeling, heeft genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 De inspecteur-generaal kan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 2, eerste lid, geheel of gedeeltelijk mandateren aan de regionale inspecteurs en de plaatsvervangend regionale inspecteurs.

 • 2 De verlening van mandaat door de inspecteur-generaal krachtens deze regeling geschiedt schriftelijk.

Artikel 5

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 De minister dan wel de staatssecretaris kan aanwijzingen geven over de uitoefening van het door hem verleende mandaat.

 • 2 De inspecteur-generaal of de plaatsvervangend inspecteur-generaal verschaft de minister uit eigen beweging of op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van het verleend mandaat.

Artikel 6

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 luidt de ondertekening:

  `de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de (plv.) inspecteur-generaal',

  dan wel, voortvloeiend uit de taakverdeling tussen de minister en de staatssecretaris:

  `De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze: de (plv.) inspecteur-generaal', gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

 • 2 Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4, eerste lid, luidt de ondertekening:

  `de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze, de inspecteur-generaal, o.l.',

  dan wel, voortvloeiend uit de taakverdeling tussen de minister en de staatssecretaris:

  `De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze: de inspecteur-generaal, o.l.',

  gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 7

[Vervallen per 24-06-2007]

De Regeling mandaat handhaving Inspectie Milieuhygiëne wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 24-06-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 9

[Vervallen per 24-06-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaat handhaving Inspectoraat-generaal VROM.

's-Gravenhage, 17 december 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. Pronk

Terug naar begin van de pagina