Organisatiebesluit Inspectoraat-Generaal VROM

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-02-2002 t/m 31-12-2004

Organisatiebesluit Inspectoraat-Generaal VROM

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

de Minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Inspectoraat-generaal:

Inspectoraat-Generaal VROM, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is een Inspectoraat-Generaal VROM.

 • 2 Het inspectoraat-generaal staat onder leiding van een inspecteur-generaal.

 • 3 De inspecteur-generaal heeft een plaatsvervanger die handelt onder zijn verantwoordelijkheid en van hem aanwijzingen kan ontvangen bij de uitoefening van zijn taken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het inspectoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. het houden van toezicht op de uitvoering van de regelgeving op het terrein van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van regelgeving op andere daartoe bij of krachtens de wet aangewezen beleidsterreinen,

  • b. het houden van toezicht op de naleving van de regelgeving op het terrein van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van regelgeving op andere daartoe bij of krachtens de wet aangewezen beleidsterreinen,

  • c. het opsporen van overtredingen van de regelgeving op het terrein van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van regelgeving op andere daartoe bij of krachtens de wet aangewezen beleidsterreinen, een en ander voor zover de ambtenaren van het inspectoraat-generaal, van het Staatstoezicht op de Volkshuisvesting en van de Inspectie van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de inspecteurs van de ruimtelijke ordening en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren daarmee bij of krachtens wettelijk voorschrift zijn belast.

 • 2 Het inspectoraat-generaal heeft tevens tot taak:

  • a. het beoordelen van het beleid van andere overheden op het terrein van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met het oog op de verenigbaarheid daarvan met het rijksbeleid;

  • b. het onderzoeken van de stand van zaken in den lande met betrekking tot wonen, bouwen, ruimtelijke ordening en milieubeheer;

  • c. het gevraagd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen en adviezen aan Onze Minister over onderwerpen die tot zijn taak behoren,

  • d. het vervullen van andere bij of krachtens de wet aan de inspecteur-generaal of de andere ambtenaren van het inspectoraat-generaal opgedragen taken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

De organisatie-onderdelen van het inspectoraat-generaal zijn:

 • a. de VROM-inspectie in de regio Zuid, gevestigd te Eindhoven;

 • b. de VROM-inspectie in de regio Zuid-West, gevestigd te Rotterdam;

 • c. de VROM-inspectie in de regio Noord-West, gevestigd te Haarlem;

 • d. de VROM-inspectie in de regio Oost, gevestigd te Arnhem;

 • e. de VROM-inspectie in de regio Noord, gevestigd te Groningen;

 • f. het Stafbureau inspecteur-generaal;

 • g. de Directie bestuurszaken;

 • h. de Directie bedrijfsvoering;

 • i. de VROM inlichtingen- en opsporingsdienst;

 • j. de Kernfysische dienst;

 • k. de Stafafdeling crisismanagement.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De ambtsgebieden van de VROM-inspecties in de regio zijn:

  • a. voor de VROM-inspectie in de regio Zuid: het gebied van de provincies Noord-Brabant en Limburg;

  • b. voor de VROM-inspectie in de regio Zuid-West: het gebied van de provincies Zuid-Holland en Zeeland;

  • c. voor de VROM-inspectie in de regio Noord-West: het gebied van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht;

  • d. voor de VROM-inspectie in de regio Oost: het gebied van de provincies Overijssel en Gelderland;

  • e. voor de VROM-inspectie in de regio Noord: het gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

 • 2 Het ambtsgebied van de VROM-inspecties in de regio omvat mede het bij de wet van 2 november 1990, tot regeling provincie- en gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van Den Helder tot en met Sluis en wijziging van de Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 553) niet gemeentelijk of provinciaal ingedeelde gebied van de territoriale zee, voor zover het betreft:

  • a. de VROM-inspectie in de regio Zuid-West: het gebied ten zuiden van de vastgestelde grens tussen de Kadastrale gemeente IV, sectie A en de Kadastrale gemeente V, sectie A, als bedoeld in artikel 3 van die wet tot de grens met de Belgische territoriale wateren;

  • b. de VROM-inspectie in de regio Noord-West: het gebied ten zuiden van het verlengde van de bij die wet vastgestelde grens van de gemeente Den Helder tot en met het verlengde van de vastgestelde grens tussen de Kadastrale gemeente IV, sectie A, en de Kadastrale gemeente V, sectie A, als bedoeld in artikel 3 van die wet;

  • c. de VROM-inspectie in de regio Noord: het gebied ten westen van de grens met de Duitse territoriale wateren tot het verlengde van de bij die wet vastgestelde grens van de gemeente Den Helder.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid, worden in het gehele land de handhavingstaken van het inspectoraat-generaal uitgeoefend door:

  • a. de VROM-inspectie in de regio Noord-West met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen, voor zover de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het bevoegd gezag is;

  • b. de VROM-inspectie in de regio Zuid-West met betrekking tot de Kernenergiewet.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

De bij een VROM-inspectie in de regio werkzame ambtenaren zijn bevoegd tot uitoefening van hun taken buiten het ambtsgebied van die inspectie, voor zover dat in verband daarmee redelijkerwijs noodzakelijk is.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Een VROM-inspectie in de regio staat onder leiding van een regionale inspecteur.

 • 2 De regionale inspecteur heeft een plaatsvervanger, die onder de verantwoordelijkheid van de regionale inspecteur handelt en van hem aanwijzingen kan ontvangen bij de uitoefening van zijn taken. De plaatsvervangende regionale inspecteur neemt de taken en bevoegdheden van de regionale inspecteur waar bij diens afwezigheid of ontstentenis.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

De ambtenaren van de VROM inlichtingen- en opsporingsdienst zijn onder gezag van de officier van Justitie belast met de taken, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

De inspecteur-generaal kan verdere bepalingen vaststellen over de organisatie en de werkwijze van het inspectoraat-generaal.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit Inspectoraat-Generaal VROM.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina