Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 IV)

Geraadpleegd op 23-03-2023.
Geldend van 01-04-2002 t/m heden

Wet van 14 december 2001 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 IV – Herziening successie- en schenkingsrecht, BTW-maatregelen, artiesten- en sportersregeling, alsmede overige aanpassingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2002 wenselijk is maatregelen te treffen inzake de herziening van het successieen schenkingsrecht, BTW, artiesten- en sportersregeling, alsmede overige onderwerpen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VIIIA

[Red: Wijzigt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel VIIIB

  • 1 Teruggaaf van accijns voor bier, wijn en tussenproducten op de voet van de artikelen 70 en 71 van de Wet op de accijns wordt tot en met 31 mei 2002 verleend naar het tot en met 31 maart 2002 geldende tarief, tenzij belanghebbende aantoont dat de accijns naar het vanaf 1 april 2002 geldende tarief is voldaan.

Artikel XA

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden).]

Artikel XC

[Red: Wijzigt de Wet tot beëindiging van overheidstaken m.b.t. voormalige Wees- en Momboirkamers.]

Artikel XD

[Red: Wijzigt de Invoeringswet nieuw Burgerlijk Wetboek (aanpassing van de wetgeving aan het nieuwe erfrecht en schenkingsrecht).]

Artikel XI

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

  • 5 De ingevolge de artikelen IV gewijzigde artikelen van de Successiewet 1956 vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot belastbare feiten in de zin van de Successiewet 1956 die zich hebben voorgedaan op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de eenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven