Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid)

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Wet van 14 december 2001 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 I – Arbeidsmarkt en inkomensbeleid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2002 wenselijk is maatregelen te treffen inzake het arbeidsmarktbeleid, de bestrijding van de armoedeval alsmede het beloningsbeleid;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel VI. Overgangsrecht inkomstenbelasting

Voor het kalenderjaar 2002 worden voor de toepassing van artikel 6.24, tweede lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij ministeriële regeling regels gesteld inzake welke gegevens van het kalenderjaar 2000 in aanmerking moeten worden genomen voor de toepassing van genoemd artikel 6.24, tweede lid, onderdeel b.

Artikel VIA. Overgangsrecht inkomstenbelasting

De in artikel 8.21, eerste en tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 bedoelde toetrederskorting geldt niet voor de belastingplichtige die vóór 1 juli 2001 reeds voldeed aan de in die leden omschreven voorwaarden.

Artikel VII. Overgangsrecht inkomstenbelasting

Voor het kalenderjaar 2002 wordt in afwijking van artikel 8.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001 de tekst van het derde lid van dat artikel als volgt gelezen:

3. In afwijking van het tweede lid wordt:

  • a. ingeval de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 57 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 60, het percentage, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, vervangen door 12,834% en het bedrag, bedoeld in het tweede lid, derde volzin, vervangen door € 1119;

  • b. ingeval de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 62, het percentage, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, vervangen door 15,046% en het bedrag, bedoeld in het tweede lid, derde volzin, vervangen door € 1289;

  • c. ingeval de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt, het percentage, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, vervangen door 17,272% en het bedrag, bedoeld in het tweede lid, derde volzin, vervangen door € 1460.

Artikel IX. Overgangsrecht Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Voor de toepassing van artikel 15a, tweede lid, onderdeel a, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen moet voor het kalenderjaar 2000 het begrip «resultaat uit overige werkzaamheden» worden opgevat als inkomsten uit arbeid uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, verminderd met de aftrekbare kosten, bedoeld in artikel 35 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

Artikel IXA. Samenloopbepaling

  • 1 Ingeval de samenloop van wetten die in 2001 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, herstelt Onze Minister van Financiën dat bij ministeriële regeling.

  • 2 Ingeval de samenloop van wetten die in 2001 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in de Coördinatiewet Sociale Verzekering, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de Coördinatiewet Sociale Verzekering, herstelt Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij ministeriële regeling.

Artikel X. Inwerkingtreding

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de eenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina