Besluit Inlichtingenbureau gemeenten

[Regeling vervallen per 15-09-2008.]
Geraadpleegd op 25-06-2022.
Geldend van 13-12-2006 t/m 14-09-2008

Besluit van 13 december 2001, houdende nadere regels omtrent de coördinatie en dienstverlening door het Inlichtingenbureau ten behoeve van de gemeenten bij de gegevensverstrekking op grond van zowel de Wet SUWI als de Abw, de IOAW en de IOAZ, alsmede omtrent de financiering van het Inlichtingenbureau (Besluit Inlichtingenbureau gemeenten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober 2001, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/BU/2001/62005;

Gelet op artikel 63, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 122, tweede, zevende en achtste lid, van de Algemene bijstandswet, artikel 45, tweede, zevende en achtste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en artikel 45, tweede, zevende en achtste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2001, nr. W12.01.0542/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2001, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/BU/2001/85149;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2. Taken Inlichtingenbureau

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

 • 1 Het Inlichtingenbureau heeft tot taak:

  • a. het ten behoeve van de gemeenten verrichten van de bij of krachtens de artikelen 64, 66, 67 en 68 van de Wet SUWI aan hem opgedragen werkzaamheden met betrekking tot het Gegevensregister Suwi, het Stelselontwerp Suwinet, de beheertaken ten behoeve van Suwinet en het jaarlijks verslag over het gebruik van Suwinet;

  • b. het namens burgemeester en wethouders vragen van opgaven en inlichtingen aan instanties, en het ontvangen van door deze instanties verstrekte opgaven en inlichtingen, bedoeld in artikel 3;

  • c. het ter beschikking stellen aan burgemeester en wethouders van de opgaven en inlichtingen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel e;

  • d. het doorsturen van onjuistheden als bedoeld in artikel 7, tweede lid, aan de instantie die de betreffende opgaven en inlichtingen heeft verstrekt;

  • e. het ondersteunen van burgemeester en wethouders, bij de elektronische gegevensuitwisseling, bedoeld in artikel 4, eerste lid;

  • f. het beheren van de elektronische voorzieningen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de taken, bedoeld in de onderdelen a tot en met d;

  • g. het verwerken van de gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid;

  • h. het geven van voorlichting over zijn taken en werkwijze, bedoeld in artikel 8, eerste lid;

  • i. het toetsen van plannen van Onze Minister met betrekking tot gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ, de WWIK en de Wet SUWI.

 • 2 Het Inlichtingenbureau kan andere dan in het eerste lid genoemde taken vervullen indien Onze Minister daarvoor schriftelijke toestemming geeft. Artikel 3.1, eerste lid, van het Besluit SUWI is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3. Gegevensverstrekking aan burgemeester en wethouders

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

Artikel 3a. Gegevensverstrekking door burgemeester en wethouders

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

De verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de WWIK, door burgemeester en wethouders aan de adviserende instelling die in het kader van de uitvoering van de WWB burgemeester en wethouders van advies dient, vindt plaats door tussenkomst van het Inlichtingenbureau voor zover het betreft gegevens over verstrekte uitkeringen op grond van de WWIK ten behoeve van de uitvoering van aan deze instantie in het kader van de WWIK opgedragen taken.

Artikel 4. Elektronische gegevensuitwisseling en voorzieningen

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

 • 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent:

  • a. de wijze en het tijdstip waarop de elektronische gegevensuitwisseling tussen burgemeester en wethouders en het Inlichtingenbureau plaatsvindt;

  • b. het ontwerp van de elektronische voorzieningen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f.

Artikel 5. Abonnementen

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

 • 1 Bij ministeriële regeling kunnen, na een daartoe door het Inlichtingenbureau gedaan voorstel, regels worden gesteld omtrent de mededeling door het UWV of de CWI aan het Inlichtingenbureau van wijzigingen in de eerder aan de desbetreffende instantie op grond van artikel 3 gevraagde opgaven en inlichtingen.

 • 2 Tussen het Inlichtingenbureau en een instantie als bedoeld in artikel 3, niet zijnde het UWV of de CWI, kan een regeling worden getroffen met betrekking tot de mededeling van wijzigingen in de eerder aan deze instantie op grond van voornoemde bepaling gevraagde opgaven en inlichtingen.

 • 3 Een regeling als bedoeld in het tweede lid regelt in elk geval:

  • a. op welke gegevens de regeling betrekking heeft;

  • b. op welk moment en op welke wijze de mededeling van wijzigingen wordt beëindigd.

 • 4 Een regeling als bedoeld in het tweede lid wordt, na goedkeuring door Onze Minister, door het Inlichtingenbureau gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 6. Pre-abonnementen

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

 • 1 Het UWV slaat, ten behoeve van aan burgemeester en wethouders te verstrekken opgaven en inlichtingen, de door het Inlichtingenbureau aan hem verstrekte gegevens van bij hem op dat moment nog onbekende personen op.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden door het UWV zodanig opgeslagen dat deze niet toegankelijk zijn tot het moment waarop er bij hem gegevens als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, over de betreffende persoon bekend zijn.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden niet langer opgeslagen dan tot drie maanden nadat burgemeester en wethouders aan het Inlichtingenbureau hebben gemeld dat de betreffende persoon geen bijstand of uitkering op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ of de WWIK meer ontvangt.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

 • 1 Het Inlichtingenbureau draagt zorg voor de zorgvuldige verwerking van:

  • a. de gegevens bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet SUWI;

  • b. naam, adres, woonplaats en sociaal-fiscaalnummer van de personen over wie burgemeester en wethouders de opgaven en inlichtingen, bedoeld in artikel 3, vragen, alsmede een vermelding van de gemeente die eerstgenoemde gegevens verstrekt;

  • c. de gegevens over de wettelijke grondslag van de door burgemeester en wethouders aan de betreffende persoon verleende bijstand of uitkering op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZof de WWIK, en de periode gedurende welke de bijstand of de uitkering is ontvangen;

  • d. de door de instanties, bedoeld in artikel 3, verstrekte opgaven en inlichtingen;

  • e. de opgaven en inlichtingen, bedoeld in onderdeel d, die betrekking hebben op dezelfde periode, of een deel daarvan, als de gegevens, bedoeld in onderdeel c;

  • f. de tijdstippen waarop de gevraagde en verstrekte opgaven en inlichtingen ontvangen zijn van en ter beschikking gesteld zijn aan een instantie als bedoeld in artikel 3 onderscheidenlijk burgemeester en wethouders;

  • g. het tijdstip waarop gegevens als bedoeld in artikel 6, eerste lid, zijn verstrekt;

  • h. de meldingen van burgemeester en wethouders, bedoeld in het tweede lid, eerste volzin, alsmede de tijdstippen waarop deze meldingen ontvangen onderscheidenlijk, op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel d, doorgestuurd zijn.

 • 2 Indien aan burgemeester en wethouders blijkt dat de door het Inlichtingenbureau, op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel c, aan hen ter beschikking gestelde opgaven en inlichtingen onjuist zijn, melden zij dit zo spoedig mogelijk aan het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau maakt afspraken met de instanties, bedoeld in artikel 4, over de wijze en het tijdstip waarop door burgemeester en wethouders gemelde onjuistheden worden doorgestuurd aan de instantie die de betreffende opgaven en inlichtingen heeft verstrekt.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent dit artikel.

Artikel 8. Voorlichting

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

Het Inlichtingenbureau draagt zorg voor een doeltreffende voorlichting over zijn taken en werkwijze door ten minste het ter beschikking stellen van informatiemateriaal aan burgemeester en wethouders ten behoeve van personen over wie, op grond van artikel 3, door hen opgaven en inlichtingen worden gevraagd.

Artikel 9. Begroting, kwartaalverslagen, jaarplan, budget, jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

 • 1 De kosten van het Inlichtingenbureau voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 2, eerste lid, komen ten laste van de daartoe door Onze Minister toegekende rijksbijdrage.

 • 2 Het Inlichtingenbureau stelt hiertoe elk jaar een begroting en een jaarplan voor het komende kalenderjaar vast en biedt deze vóór een door Onze Minister vast te stellen datum aan hem aan.

 • 3 Onze Minister stelt jaarlijks vóór 1 december het budget voor de uitvoeringskosten van de het Inlichtingenbureau voor het eerstvolgende kalenderjaar vast. Hij kan besluiten dit budget te wijzigen. Het Inlichtingenbureau gaat met betrekking tot de uitvoering van zijn wettelijke taken geen verplichtingen aan en doet geen uitgaven die leiden tot overschrijden van het vastgestelde budget. Wanneer het budget niet is vastgesteld vóór 1 januari van het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft, is het Inlichtingenbureau bevoegd, teneinde zijn activiteiten gaande te houden, te beschikken over ten hoogste een derde gedeelte van het budget dat laatstelijk voor een geheel jaar is vastgesteld. Onze Minister kan besluiten dat het Inlichtingenbureau in een geval als bedoeld in de vorige zin, kan beschikken over meer dan een derde gedeelte van het budget dat laatstelijk voor een geheel jaar is vastgesteld.

 • 4 Het Inlichtingenbureau stelt jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening op en biedt deze vóór 15 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop deze betrekking hebben aan Onze Minister aan. Het Inlichtingenbureau beschrijft in zijn jaarverslag de taakuitoefening, het gevoerde beleid en de doelmatigheid van de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 2, eerste lid, in het afgelopen jaar en legt in zijn jaarrekening rekening en verantwoording af over het financieel beheer, alsmede over de rechtmatigheid van genoemde taken in het verstreken boekjaar. De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door het Inlichtingenbureau aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring heeft mede betrekking op de rechtmatige besteding van de middelen door het Inlichtingenbureau. De accountant voegt bij de verklaring tevens een verslag van zijn bevindingen over de vraag of het beheer en de organisatie van het Inlichtingenbureau voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

 • 5 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud en de indiening van de begroting en ontwerpen daarvan, de kwartaalverslagen, het jaarplan, het jaarverslag, de jaarrekening, de verklaring, bedoeld in het vierde lid, en het aan die verklaring ten grondslag liggende onderzoek.

Artikel 10. Overgangsbepaling gegevensverstrekking

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

Bij ministeriële regeling wordt bepaald vanaf welk tijdstip de gegevensverstrekking, bedoeld in artikel 3, eerste lid, in elk geval door tussenkomst van het Inlichtingenbureau geschiedt. Dit tijdstip kan voor iedere gemeente, per instantie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en voor per instantie te onderscheiden gegevens verschillend worden vastgesteld.

Artikel 11. Overgangsbepaling financiering

[Regeling vervallen per 15-09-2008]

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de toepassing van artikel 9, tweede en derde lid, met betrekking tot de vaststelling en indiening van de begroting en het jaarplan alsmede de vaststelling van het budget voor het kalenderjaar 2002.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2001

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven