Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst

[Regeling vervallen per 29-09-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-06-2003

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, houdende de wijziging, in verband met de invoering van de euro, van de methodiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 voor objecten die niet behoren tot het objectenbestand als bedoeld in paragraaf 01.06 van de bijlage bij de Regeling methodiek gebruiksvergoeding Rijksgebouwendienst

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

Overwegende dat de Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst op 18 december 2000 is vastgesteld;

Overwegende dat de vaststelling is geschied, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Overwegende dat deze wijziging uitsluitend betrekking heeft op de aanpassing van guldenbedragen in eurobedragen volgens de op Europees niveau vastgestelde regels;

Overwegende dat om die reden met betrekking tot deze wijziging niet het gevoelen van de ministerraad is gevraagd;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-09-2003]

De methodiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 voor objecten die niet behoren tot het objectenbestand als bedoeld in paragraaf 01.06 van de bijlage bij de Regeling methodiek gebruiksvergoeding Rijksgebouwendienst wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 29-09-2003]

Deze regeling heeft geen gevolg voor:

  • a. een overeenkomst die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling tussen de dienst en een afnemer tot stand is gekomen, of

  • b. een door de dienst uitgebrachte offerte waarvan de geldigheidstermijn op de datum van inwerkingtreding van deze regeling nog niet is verstreken,

    indien sprake is van een door de afnemer afgegeven of af te geven garantie voor het afsluiten van een interne verhuurovereenkomst waarvan de gebruiksvergoeding is berekend op basis van uitgangspunten die afwijken van de uitgangspunten, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 29-09-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

De Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst van 18 december 2000 wordt met ingang van 1 januari 2002 ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 29-09-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, 's-Gravenhage.

's-Gravenhage, 12 december 2001

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina