Regeling methodiek gebruiksvergoeding Rijksgebouwendienst

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, houdende de wijziging, in verband met de invoering van de euro, van de methodiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 (Regeling methodiek gebruiksvergoeding Rijksgebouwendienst)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

  • Overwegende dat de Regeling houdende vaststelling van de methodiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding op 17 september 1998 is vastgesteld;

  • Overwegende dat de vaststelling is geschied, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

  • Overwegende dat deze wijziging uitsluitend betrekking heeft op de aanpassing van guldenbedragen in eurobedragen volgens de op Europees niveau vastgestelde regels;

  • Overwegende dat om die reden met betrekking tot deze wijziging niet het gevoelen van de ministerraad is gevraagd;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

  • 2 De Regeling houdende vaststelling van de methodiek ter bepaling van de gebruiksvergoeding van 17 september 1998 wordt met ingang van 1 januari 2002 ingetrokken.

Artikel 3

  • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling methodiek gebruiksvergoeding Rijksgebouwendienst.

  • 2 Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, 's-Gravenhage.

's-Gravenhage, 12 december 2001

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina