Tijdelijke regeling lwoo en pro aan AOC's

Geldend van 16-12-2001 t/m heden

Tijdelijke regeling lwoo en pro aan AOC's

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel XXII, eerste lid, van de Wet van 25 mei 1998, Stb. 337;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

wet van 25 mei 1998, Stb. 337;

b. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. AOC:

agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2

  • 2 In aanvulling op artikel II, vijfde lid, van de wet kan de minister een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs, verbonden aan een AOC, in aanmerking brengen voor bekostiging als afdeling voor praktijkonderwijs.

  • 3 In aanvulling op artikel IV, eerste en derde lid, van de wet, kan de minister een afdeling of school voor speciaal voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden in aanmerking brengen voor bekostiging als afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs verbonden aan een AOC.

  • 4 In aanvulling op artikel VIII, eerste en vierde lid, van de wet, kan de minister een afdeling of school voor speciaal voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen in aanmerking brengen voor bekostiging als afdeling voor praktijkonderwijs verbonden aan een AOC.

Artikel 3

De artikelen 10h en 11 van de Wet op het voortgezet onderwijs zijn van toepassing op een AOC waaraan een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs of een afdeling voor praktijkonderwijs is verbonden.

Artikel 4

In aanvulling op artikel 2.1.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt het eerste lid van dat artikel niet voor instellingen die zijn voortgekomen uit een samenvoeging van een of meer bekostigde instellingen en een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met uitsluitend een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving.

Artikel 5

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina