Subsidieplafond 2002 Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 16-12-2001 t/m 10-06-2005

Subsidieplafond 2002 Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2002 verstrekken van subsidies als gevolg van de borgstellingen krachtens het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 op in het jaar 2002 gemelde kredietovereenkomsten bedraagt:

    • a. voor bedrijfsborgstellingskredieten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Uitvoeringsregeling BMKB 1997, € 453.780.000;

    • b. voor bodemsaneringsborgstellingskredieten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling BMKB 1997, € 72.604.835.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina