Wijzigingsbesluit Binnenschepenbesluit (technische regelen voor bunkerstations)

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-02-2002 t/m 30-06-2009

Besluit van 12 december 2001, houdende wijziging van het Binnenschepenbesluit (technische regelen voor bunkerstations)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 augustus 2001, nr. DGG/J-01/005359, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drs. J. F. Hoogervorst, na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 1, derde lid, 5, eerste lid, 13, eerste lid, en 64 van de Binnenschepenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 1 november 2001, No. W09.01.0447/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 december 2001, nr. DGG/J-01/005596, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drs. J. F. Hoogervorst, na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel I, onderdeel H, onder 1, is van toepassing op schepen waarvoor op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit een certificaat van onderzoek wordt afgegeven. Artikel I, onderdeel H, onder 1, is op schepen waarvoor voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit een certificaat van onderzoek is afgegeven pas van toepassing, nadat de op dit certificaat aangegeven datum is verstreken, behalve indien voor het verstrijken van bedoelde datum het stuurhuis wordt verbouwd of vervangen, in welk geval artikel I, onderdeel H, onder 1, van toepassing is.

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit en artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Binnenschepenwet ten aanzien van bunkerstations treden in werking met ingang van 1 februari 2002, met dien verstande dat artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Binnenschepenwet ten aanzien van bunkerstations die op 1 februari 2002 in bedrijf zijn, in werking treedt op 1 februari 2007.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2001

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de zeventiende januari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina