Besluit tijdelijke mogelijkheid tot toekenning van een IMSI-nummer voor GSM-R

Geldend van 20-12-2001 t/m heden

Besluit tijdelijke mogelijkheid tot toekenning van een IMSI-nummer voor GSM-R

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4.2, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. nummerplan:

Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers);

b. GSM-R:

Global System for Mobile communications-Railway, digitaal systeem voor mobiele telecommunicatie voor spoorweggerelateerde interne bedrijfstoepassingen gebaseerd op GSM-technologie, zoals door de Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) is gespecificeerd.

Artikel 2

  • 1 Het college kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 1, onderdelen c en d, en de bijlage van het nummerplan, een vijf- dan wel zescijferig IMSI-nummer toekennen voor de bestemming GSM-R beginnende met de cijfers 204.

  • 2 De mogelijkheid om op grond van dit besluit een IMSI-nummer toe te kennen als bedoeld in het eerste lid vervalt een jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, dan wel indien het in voorbereiding zijnde besluit tot wijziging van het nummerplan met dezelfde strekking als dit besluit eerder in werking treedt, op die eerdere datum van inwerkingtreding van bedoelde nummerplanwijziging.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke mogelijkheid tot toekenning van een IMSI-nummer voor GSM-R.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina