Regeling prepareren van dieren

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-04-2012 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, houdende bepalingen omtrent exameneisen en merktekens met betrekking tot het prepareren van dieren

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 78 van de Flora- en faunawet;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 7, tweede lid, van het Besluit prepareren van dieren;

Besluit:

§ 2. Preparateursexamen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 2 Van de vragen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b, dient ten minste 70% goed te zijn beantwoord.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Een organisatie die examens als bedoeld in artikel 62, tweede lid, van de wet afneemt, voldoet aan de volgende eisen:

 • -

  zij bezit rechtspersoonlijkheid;

 • -

  zij is statutair gevestigd;

 • -

  de bestuursleden zijn naar evenredigheid afkomstig uit de kringen van preparateurs en natuurbescherming;

 • -

  zij beschikt over een itembank met ten minste 200 meerkeuzevragen die betrekking hebben op het preparateursexamen, waarvan de relatieve samenstelling overeenkomt met de eisen die ten aanzien van het examen worden gesteld;

 • -

  zij beschikt over een kwaliteitszorgsysteem en

 • -

  zij beschikt over een reglement waarin onder meer is vastgelegd aan welke eisen dient te worden voldaan om een examen te mogen afleggen, wanneer examens worden afgenomen, de wijze waarop het resultaat van het examen wordt beoordeeld, wie gerechtigd is de examens bij te wonen en een regeling voor geschillen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De minister wijst personen aan die belast zijn met het toezicht op de kwaliteit van preparateursexamens en de wijze van beoordeling van examenresultaten.

 • 2 Een aangewezen persoon als bedoeld in het eerste lid ziet erop toe dat de organisatie die examens afneemt voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen en dat de examens worden afgenomen in overeenstemming met het in artikel 2 bepaalde.

 • 3 Een aangewezen persoon als bedoeld in het eerste lid informeert de minister omtrent de bevindingen die van belang zijn voor de erkenning van de organisatie.

 • 4 Een aangewezen persoon als bedoeld in het eerste lid is bevoegd bij het bestuur van een organisatie die examens afneemt inlichtingen in te winnen over de inhoud van en de wijze van afnemen van examens.

 • 5 Een aangewezen persoon als bedoeld in het eerste lid is bevoegd alle examens bij te wonen.

§ 3. Merktekens

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Een merkteken als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Besluit prepareren van dieren wordt door de minister verstrekt en is voorzien van de letters NL, gevolgd door de letters LNV en een uniek nummer.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een merkteken als bedoeld in artikel 5 wordt bij de minister aangevraagd door invulling van een in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen aanvraagformulier.

 • 2 Een niet volledig, onduidelijk of niet ondertekend formulier wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Voor de afgifte van een merkteken als bedoeld in artikel 5 wordt aan de aanvrager een vergoeding van kosten in rekening gebracht ten bedrage van € 1,-.

 • 2 Een merkteken wordt niet afgegeven, voordat het verschuldigde bedrag, bedoeld in het eerste lid, is voldaan.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2017]

Een merkteken dat is aangebracht in overeenstemming met de vóór de inwerkingtreding van deze regeling geldende bepalingen wordt gelijk gesteld met een merkteken als bedoeld in deze regeling.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling prepareren van dieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina