Regeling compensatie schade luchtvaartmaatschappijen 11 tot en met 14 september 2001

Geldend van 14-12-2001 t/m heden

Regeling compensatie schade luchtvaartmaatschappijen 11 tot en met 14 september 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende na overleg met de Minister van Financiën,

Gelet op de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2002 (Kamerstukken II 2001-02, 28 000 hoofdstuk XII);

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. luchtvaartmaatschappij:

onderneming die geheel of gedeeltelijk haar bedrijf maakt van het vervoer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen en in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 16a of artikel 16b van de Luchtvaartwet, afgegeven op of voor 11 september 2001.

Artikel 2

  • 1 De minister verstrekt aan een luchtvaartmaatschappij compensatie voor de schade geleden door deze luchtvaartmaatschappij als gevolg van de onderbreking van het luchtverkeer waartoe de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika hebben besloten gedurende de periode van 11 tot en met 14 september 2001.

  • 2 Van schade in de zin van deze regeling is alleen sprake indien er een direct verband bestaat tussen de onderbreking van het luchtverkeer, bedoeld in het eerste lid, en de ontregeling die daaruit is voortgevloeid in het Europese luchtruim en daarbuiten.

Artikel 3

  • 1 De voor compensatie in aanmerking komende schade wordt berekend door een vergelijking van het door de luchtvaartmaatschappij tijdens de periode 11 tot en met 14 september 2001 geregistreerde luchtverkeer met het luchtverkeer van die maatschappij tijdens de periode 4 tot en met 7 september 2001, met een correctie voor de trends die gedurende de periode 4 tot en met 7 en 11 tot en met 14 september 2000 zijn geconstateerd en de hieruit resulterende inkomstenderving. Aan dit schadebedrag worden toegevoegd de kosten die de luchtvaartmaatschappij in de periode 11 tot en met 14 september 2001 heeft moeten dragen wegens het opschorten van sommige activiteiten.

  • 2 Op het bedrag, berekend op grond van het eerste lid, worden in mindering gebracht:

    • a. kosten die zich niet hebben voorgedaan, en

    • b. het bedrag van de schade die door een verzekering wordt gedekt en dat door deze verzekering wordt uitgekeerd.

  • 3 De voor compensatie in aanmerking komende schade voor een luchtvaartmaatschappij bedraagt ten hoogste het vier driehonderdvijfenzestigste deel van de omzet van die luchtvaartmaatschappij in het kalenderjaar 2000.

Artikel 4

  • 1 De luchtvaartmaatschappij dient een aanvraag tot compensatie van de geleden schade in binnen 13 weken na de dag van inwerkingtreding van deze regeling. De aanvraag gaat vergezeld van een op grond van artikel 3 gemaakte berekening van de voor compensatie in aanmerking komende schade. Deze berekening is voorzien van een toelichting.

Artikel 5

De minister kan de luchtvaartmaatschappij een voorschot verstrekken op het bedrag van de compensatie.

Artikel 6

De minister stelt het bedrag van de compensatie van de te vergoeden schade vast binnen 13 weken na afloop van ontvangst van de verklaring, bedoeld in artikel 4, tweede lid.

Artikel 7

Het ingevolge artikel 6 vastgestelde bedrag van de compensatie wordt binnen 4 weken aan de aanvrager betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 8

Onverschuldigd betaalde bedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop het bedrag van de compensatie is vastgesteld nog geen vijf jaren zijn verstreken. Over dit bedrag is wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling compensatie schade luchtvaartmaatschappijen 11 tot en met 14 september 2001.

Deze regeling zal met de toelichting geplaatst worden in de Staatscourant.

De

Minister

van
Verkeer en Waterstaat

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina