Programma Transactie/Modal Shift 2002

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Programma Transactie/Modal Shift 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer 2002;

Besluit:

Vast te stellen het navolgende programma Transactie/Modal Shift 2002:

A. Programma Transactie/Modal Shift

Het programma Transactie/Modal Shift is gericht op de in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan geformuleerde doelstelling van de regering om de milieubelasting door en het energieverbruik van het goederenvervoer over de weg in de periode tot het jaar 2010 aanzienlijk te beperken.

Het programma heeft als specifieke doelstelling de vermindering van de uitstoot van CO2 en NOx door het bevorderen van milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer over de weg. Het programma stimuleert daartoe de uitvoering van projecten die leiden tot efficiencyverbetering in de logistiek of van transportvoertuigen, resulterend in ritkilometerreductie en brandstofbesparing per verreden kilometer.

Het programma richt zich in het bijzonder op projecten die worden uitgevoerd door verladers, vervoerders, expediteurs, rederijen, fabrikanten, carrosserie- en trailerbouwers en toeleveranciers (hierna te noemen: marktpartijen). Met het programma wordt beoogd dat individuele marktpartijen en groepen van marktpartijen ook op de langere termijn op een gestructureerde manier blijven werken aan de eerder genoemde efficiencyverbetering. Om dat te bevorderen zal het programma behalve individuele projecten vooral ook combinaties van projecten (meerjarenplannen) ondersteunen die (bij voorkeur) in het kader van een overeenkomst tussen marktpartijen enerzijds en de overheid anderzijds (zgn. meerjarenovereenkomsten) worden opgezet.

B. Projecten

Het programma heeft betrekking op de volgende soorten projecten:

 • 1. projecten ter verbetering van de logistieke efficiency, waaronder modal shift,

 • 2. projecten ter verbetering van de voertuigefficiency, en

 • 3. kennisverspreidingsprojecten.

ad 1. Projecten ter verbetering van de logistieke efficiency, waaronder modal shift

Hieronder vallen door marktpartijen uitgevoerde projecten die bij een gelijkblijvende vervoersprestatie resulteren in een reductie van het aantal ritkilometers over de weg.

In het bijzonder komen de volgende soorten projecten voor subsidie in aanmerking:

 • -

  Integrale (zelf)scans

  Deze onderzoeken zijn erop gericht de mogelijkheden voor logistieke efficiency, waaronder modal shift, te signaleren bij individuele bedrijven en dienen te worden uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide externe adviseurs. Bij de integrale zelfscan worden de mogelijkheden voor logistieke efficiency, onder begeleiding van de eerder genoemde adviseurs, door de bedrijven zelf onderzocht.

 • -

  Collectieve scans

  Dit zijn haalbaarheidsonderzoeken die bij groepen van bedrijven worden uitgevoerd in de vorm van een gemeenschappelijke efficiencyscan voor logistiek en transport. Deze onderzoeken zijn erop gericht de mogelijkheden voor efficiency, waaronder modal shift, te signaleren bij groepen van bedrijven, zoals regionale bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf, bedrijven op industrieterreinen en bedrijven in winkelcentra.

 • -

  Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en praktijkexperimenten, door marktpartijen uitgevoerd ter verbetering van de opzet van hun totale logistieke systeem, vervoertechniek of voertuigtechnologie.

 • -

  Door marktpartijen uitgevoerde demonstratieprojecten met betrekking tot nieuwe logistieke systemen, vervoertechnieken en voertuigtechnologieën of met betrekking tot nieuwe toepassing van bestaande systemen en technieken.

De projecten ter verbetering van de logistieke efficiency kunnen onder meer betrekking hebben op ritplanning, vrachtuitwisseling, bundeling van goederenstromen, logistieke ketenbenadering, verticale en horizontale samenwerking, afstemming met verlader en vervoerder, inter- en multimodaal transport, productontwikkeling, inzet van telematica en internet, verpakkingssystemen, standaardisatie van laadeenheden, vergroting van het nuttig laadvermogen, vermindering van het voertuiggewicht en multifunctionaliteit van laadruimte.

ad 2. Projecten ter verbetering van de voertuigefficiency

Onder projecten ter verbetering van de voertuigefficiency worden verstaan: bij marktpartijen uitgevoerde projecten die bij een gelijkblijvende belading resulteren in een reductie van het brandstofgebruik per verreden kilometer.

Met name de volgende soorten projecten komen voor subsidie in aanmerking:

 • -

  Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en praktijkexperimenten met betrekking tot technische aanpassingen aan vrachtvoertuigen, bij de uitvoering waarvan steeds een gebruiker en een leverancier betrokken zijn, en

 • -

  Bij marktpartijen uitgevoerde demonstratieprojecten die leiden tot een zuiniger rijgedrag van chauffieurs.

De projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de vermindering van de rij- en luchtweerstand, zuinig rijgedrag van chauffeurs in de bedrijfssituatie in specifieke deelmarkten, brandstofregistratiesystemen en gebruik van alternatieve brandstoffien.

ad 3. Kennisverspreidingsprojecten

Onder projecten ten behoeve van kennisverspreiding wordt verstaan het verspreiden van kennis onder marktpartijen over projecten die hebben geleid tot ritkilometerreductie en/of brandstofbesparing per verreden kilometer.

Met name door brancheverenigingen en opleidingsinstituten uitgevoerde kennisoverdrachtprojecten komen voor subsidie in aanmerking.

De projecten kunnen onder meer betrekking hebben op het verzorgen van publicaties en het organiseren van conferenties, seminars en opleidingen.

C. Beoordelingsaspecten

De mate waarin een project bijdraagt aan de realisering van de doelstellingen van het programma Transactie/Modal Shift, te weten ritkilometerreductie en/of brandstofreductie per verreden kilometer, wordt tevens bepaald door de volgende aspecten:

 • De milieu- en energieverdienste van het project

  De milieu- en energieverdienste betreft de mate waarin het project leidt tot vermindering van de CO2- en NOx-uitstoot door middel van ritkilometerreductie en/of brandstofreductie per verreden kilometer. De projecten dienen een bepaalde minimale omvang te hebben om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • De tijdsduur van het project

  Het programma Transactie/Modal Shift richt zich op projecten die op relatief korte termijn, maximaal twee jaar, leiden tot ritkilometerreductie of tot brandstofreductie per verreden kilometer. Indien er sprake is van een combinatie van projecten, zoals in een meerjarenplan, kan de looptijd langer zijn dan twee jaar.

 • De slaagkans van het project

  Indien de slaagkans van het project op zichzelf te gering wordt geacht, is een subsidieverlening niet aan de orde. Naast een inschatting van de technische en economische haalbaarheid zal tevens rekening worden gehouden met factoren van organisatorische aard, alsmede met de financiële draagkracht van de aanvrager en eventuele andere bij de aanvraag betrokken partijen.

 • Effectiviteit van de subsidie

  De hoogte van de projectsubsidie wordt vastgesteld in relatie tot de verwachte verminderde emissie (gulden/vermeden ritkilometer, gulden/vermeden ton CO2 en/of NOx) en de hoogte van de projectkosten.

 • De mate van innovatie en oorspronkelijkheid van het project

  Onder het innovatiecriterium wordt in het programma Transactie/Modal Shift verstaan:

  • -

   het toepassen van nieuwe of vernieuwende systemen of technieken, of

  • -

   het geven van nieuwe toepassingen aan bestaande systemen of technieken.

  Het kan toepassingen betreffen op een wijze waarop in een specifieke deelmarkt nog geen ervaring is opgedaan.

 • De mate waarin in relevante kennisoverdracht is voorzien

  Dit betreft vooral de bereidheid van de aanvrager tot het meewerken aan publicaties over de projectessentie ten behoeve van derden. Dit is met name van belang bij demonstratieprojecten.

 • De toepassingsmogelijkheden van het projectresultaat in de markt

  De projecten worden mede beoordeeld op basis van mogelijke markttoepassing of het herhalingspotentieel van het projectresultaat.

 • De bijdrage van het project aan de realisatie van overeenkomsten met groepen van marktpartijen

  Projecten worden mede beoordeeld naar de mate waarin zij een bijdrage leveren aan het totstandkomen en het uitvoeren van afspraken met groepen van marktpartijen over efficiencyverbetering.

D. Indiening van de subsidieaanvragen

Aanvragen ter verkrijging van subsidie op grond van dit programma kunnen vanaf 1 januari 2002 worden ingediend en dienen uiterlijk 30 september 2002 te zijn ontvangen door:

Novem bv, Postbus 8242, 3503 RE Utrecht.

Voor het indienen van een aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het bij Novem bv verkrijgbare aanvraagformulier.

Aanvragen die niet tijdig worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

E. Subsidieplafond

Het plafond voor het verlenen van subsidies op grond van dit programma bedraagt € 2.268.901.

F. Programmabeheerder

Novem bv is aangewezen als programmabeheerder als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Subsidieregeling milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer 2002 en wordt door de Minister van Verkeer en Waterstaat gemandateerd om dit programma uit te voeren.

De subsidieaanvragen met de daaraan ten grondslag liggende projectvoorstellen zullen elk aan het inhoudelijk oordeel van het programmabureau Transactie/Modal Shift van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat worden onderworpen.

Nadere informatie over dit programma is verkrijgbaar bij:

 • Novem bv

 • Postbus 8242

 • 3503 RE Utrecht

 • tel.: 030-2393767

 • fax: 030-2393491

 • Programmabureau Transactie/Modal Shift

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 • Directoraat-Generaal Goederenvervoer

 • Postbus 20904

 • 2500 EX Den Haag

 • tel.: 070-3511609

 • fax: 070-3511695

 • internet: http://www.transactie-modalshift.nl

Dit programma zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina