Regeling mandaatverlening directeur Novem ter uitvoering van programma Transactie 1998 en programma's Transactie/Modal Shift

[Regeling vervallen per 01-07-2005.]
Geldend van 31-10-2004 t/m 30-06-2005

Mandaatverlening algemeen directeur Novem bv voor het nemen van besluiten ter uitvoering van het programma Transactie 1998 en de programma`s Transactie/Modal Shift

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien de instemming van de algemeen directeur van Novem bv;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2005]

  • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen ter uitvoering van het programma Transactie 1998 en de programma's Transactie/Modal Shift 1999, 2000, 2001 en 2002.

  • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheid ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2005]

  • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten op bezwaarschriften te nemen in het kader van besluiten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

  • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door deze functionaris in ondermandaat is genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2005]

  • 1 De directeur van de directie Transport en infrastructuur van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

  • 2 De directeur van de directie Transport en infrastructuur van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer geeft de gemandateerde in elk geval instructies ter zake van de beoordeling van de subsidieaanvragen die op grond van de in artikel 1 genoemde programma's bij gemandateerde zijn ingediend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2005]

In elk op grond van dit besluit tot mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat het besluit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2005]

  • 1 In elk op grond van dit besluit tot mandaatverlening genomen besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres SenterNovem.

  • 2 In elk besluit op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2005]

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 november 2000, nr. DGG/J-00/007485 tot mandaatverlening aan Novem bv voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de programma's Transactie en Transactie/Modal Shift (Stcrt. 231) wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 juli 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en de algemeen directeur van Novem bv.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina