Tweede nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 2000

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 14-12-2001 t/m 27-08-2004

Tweede nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 2000

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 2000 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten B.V. tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van f 0,5 miljoen ter dekking van de extra beheerskosten die het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten B.V. in het jaar 2000 heeft gehad.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina