Vaststelling subsidieplafond 2002 Subsidieregeling branchecentra voor technologie 1998

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 13-12-2001 t/m 06-06-2003

Vaststelling subsidieplafond 2002 Subsidieregeling branchecentra voor technologie 1998

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling branchecentra voor technologie 1998,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 07-06-2003]

Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling branchecentra voor technologie 1998 wordt vastgesteld op € 0,00.

Artikel II

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina