Vaststelling aanvraagperiode in het kader van de Investeringsregeling biologische varkenshouderij

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 29-03-2002 t/m 23-01-2004

Vaststelling aanvraagperiode in het kader van de Investeringsregeling biologische varkenshouderij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Investeringsregeling biologische varkenshouderij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Aanvragen voor een subsidie in het kader van de Investeringsregeling biologische varkenshouderij kunnen worden ingediend met ingang van 11 december 2001 tot en met 31 januari 2002.

  • 2 Voor deze aanvraagperiode wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 4.000.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina