Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001

Geldend van 13-12-2001 t/m heden

Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de Minister:

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

b. het BIO:

het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten, bedoeld in het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 5 december 2001, kenmerk nr DCO/OO-449/01;

c. FION:

De Federatie van Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland.

Artikel 2

Aan de vice-voorzitter van FION wordt mandaat verleend om namens de Minister:

  • A. besluiten te nemen op subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van het BIO en

  • B. te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld onder A.

Artikel 3

In de door gemandateerde te nemen besluiten in het kader van het BIO wordt dit mandaatbesluit aangehaald en wordt in de ondertekening vermeld:

`DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

namens deze

De Vice-Voorzitter van de FION

(naam)'

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R. Keller

Terug naar begin van de pagina