Regeling subsidie actieprogramma vmbo-groen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 12-12-2001 t/m 23-01-2004

Regeling subsidie actieprogramma vmbo-groen

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. instelling:

instelling als bedoeld in artikel 1.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede een school als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het voortgezet onderwijs met uitsluitend een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving;

c. leerlingen:

leerlingen in de leerjaren 3 en 4 van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De minister verleent aan het bevoegd gezag van een instelling een subsidie ten behoeve van de integratie van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de samenleving, het bedrijfsleven en de beroepskolom, alsmede het versterken van de positie van de beroepskolom.

  • 2 De subsidie bedraagt € 186,- (f 410,-) per leerling.

  • 3 De subsidie wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2000 was ingeschreven aan de instelling.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag van een instelling ontvang in december 2001 een beschikking omtrent de hoogte van de toegekende subsidie.

  • 2 De betaling van de toegekende subsidie vindt in december 2001 plaats.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag verantwoordt de subsidie in de jaarrekening.

  • 2 Verrekening van niet bestede gelden vindt niet plaats.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie actieprogramma vmbo-groen.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina