Regeling eenmalige specifieke uitkering gemeente Rotterdam i.v.m. Project Multi-core Pijpleidingnetwerk

Geldend van 08-12-2001 t/m heden

Regeling eenmalige specifieke uitkering gemeente Rotterdam i.v.m. Project Multi-core Pijpleidingnetwerk

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 17, vijfde lid, Financiële-verhoudingswet,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. gemeente:

gemeente Rotterdam;

c. project:

Project Multi-core Pijpleidingnetwerk ter realisatie van een ondergronds pijpleidingensysteem in de regio Rotterdam-Rijnmond voor het ondergronds vervoeren van vloeibare en gasvormige produkten en grondstoffen;

d. uitkering:

uitkering als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

 • 1 De minister verstrekt aan de gemeente een eenmalige specifieke uitkering van € 250.350,55.

 • 2 De uitkering is een algemene bijdrage in de kosten van het project.

 • 3 De gemeente besteedt de uitkering naar eigen inzicht ten behoeve van de verwezenlijking van het project.

 • 4 De minister verstrekt de uitkering onder de volgende voorwaarden:

  • a. de gemeente draagt ervoor zorg dat de toegang tot het aangelegde multi-core pijpleidingnetwerk op non-discriminatoire basis geschiedt;

  • b. de gemeente draagt ervoor zorg dat aan marktpartijen die gebruik willen maken van het pijpleidingnetwerk, de exploitatiekosten en de kosten ter instandhouding van het pijpleidingnetwerk via marktconforme tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 3

Binnen vier weken na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling wordt aan de gemeente een voorschot betaald van 80% van de verstrekte uitkering.

Artikel 4

 • 1 De gemeente legt binnen drie maanden na afloop van het project en uiterlijk op 31 maart 2003 aan de minister over:

  • a. een inhoudelijk verslag over het project;

  • b. een financiële verantwoording over de gemaakte kosten van het project.

Artikel 5

 • 1 De minister stelt de uitkering vast binnen een maand na de ontvangst van de in artikel 4 bedoelde bescheiden.

 • 2 De uitkering wordt overeenkomstig de vaststelling betaald, onder verrekening van het in artikel 3 bedoelde voorschot.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde uitkering wordt binnen vier weken na de vaststelling betaald.

Artikel 6

De minister kan de verstrekte uitkering op een lager bedrag vaststellen indien:

 • a. de uitkering niet of niet geheel besteed is aan het project;

 • b. de gemeente niet heeft voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 2, vierde lid;

 • c. indien de verstrekte uitkering onjuist was en de gemeente dit wist of behoorde te weten.

Artikel 7

Onverschuldigd betaalde uitkeringsbedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd voorzover na de dag waarop de beschikking waarbij de uitkering wordt vastgesteld is bekendgemaakt, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige specifieke uitkering gemeente Rotterdam in verband met het Project Multi-core Pijpleidingnetwerk.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina