Gewijzigde subsidieregeling zij-instromers 2001-2002 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-12-2004

Gewijzigde subsidieregeling zij-instromers 2001-2002 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Titel I. Algemeen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

 • b. Interim-wet: de Interim-wet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs;

 • c. bevoegd gezag: het bevoegd gezag van een of meer scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is of van een of meer scholen voor voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging;

 • d. zij-instromer: degene die wordt benoemd met toepassing van artikel 2 van de Interimwet;

 • e. geschiktheidverklaring de in artikel 3, eerste lid van de Interim-wet bedoelde verklaring;

 • f. geschiktheidonderzoek het in artikel 4 van de Interim-wet bedoelde onderzoek;

 • g. scholings- en begeleidingsovereenkomst: de in artikel 5 van de Interim-wet bedoelde overeenkomst;

 • h. verletkosten: de salariskosten over dat deel van de benoemingsomvang waarbinnen de scholing wordt gevolgd die is overeengekomen in de scholings- en begeleidingsovereenkomst.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten van de benoeming of aanstelling van een of meerdere zij-instromers. Het bevoegd gezag besteedt deze bijdrage aan het geschiktheidonderzoek de begeleiding en scholing van alle in het schooljaar 2001 - 2002 benoemde of aangestelde zij-instromers, alsmede de verletkosten in verband met die scholing.

 • 2 De minister verstrekt deze subsidie om de zij-instroom van leraren in het onderwijs, alsmede de bredere en planmatige aanpak van de werving, selectie, begeleiding en scholing van de zij-instromers te bevorderen.

 • 3 Deze subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Subsidie die niet is besteed, of niet overeenkomstig de voorwaarden van deze regeling is besteed, kan worden teruggevorderd.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 31-12-2004]

Subsidie wordt verleend aan het bevoegd gezag dat een zij-instromer heeft benoemd of aangesteld, en / of aan het bevoegd gezag, dan wel maximaal 5 bevoegde gezagsorganen, die samenwerken en zich door middel van een subsidieaanvraag hebben verplicht tot de aanstelling of benoeming van minimaal 15 zij-instromers als bedoeld in titel III van deze regeling.

Artikel 4. Subsidiebedrag per benoemde of aangestelde zij-instromer

[Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidie bedrag per benoemde of aangestelde zij-instromer bedraagt: € 8168,04 (f. 18.000).

Artikel 5. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 31-12-2004]

Subsidie ten laste van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Titel II. Subsidie voor individuele zij-instromers

[Vervallen per 31-12-2004]

Hoofdstuk 1. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6. Subsidieaanvraag en aanvraagprocedure

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Een aanvraag vindt plaats door het inzenden van het volledig ingevulde en door het bevoegd gezag ondertekende aanvraagformulier met het kenmerk CFI 61111. Dit formulier is te bestellen met het plaketiket CFI 84887 of via CFI online.

Artikel 7. Aanvraagvereisten

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van deze regeling dient er een scholings- en begeleidingsovereenkomst te zijn tussen de school, de lerarenopleiding en de zij-instromer. Een door alle partijen getekend afschrift van deze scholings- en begeleidingsovereenkomst moet worden meegezonden.

 • 2 Daarnaast dient een verklaring van het bevoegd gezag te worden meegezonden, waaruit blijkt dat de zij-instromer niet eerder in het onderwijs is benoemd of aangesteld.

 • 3 Geen aanvraag kan worden gedaan voor personen die ingeschreven zijn als student aan een lerarenopleiding en collegegeldplichtig zijn op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Artikel 8. Termijn indiening

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Aanvragen kunnen tot en met 31 juli 2002 worden ingediend. Aanvragers ontvangen binnen drie maanden na indiening bericht.

 • 2 Aanvragen die betrekking hebben op het tijdvak van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2002 maar die na 31 juli 2002 worden ingediend, worden afgewezen.

Hoofdstuk 2. Subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9. Toekenningsvoorwaarden voor subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor subsidie als bedoeld in artikel 4 kan een bevoegd gezag in aanmerking komen wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. het bevoegd gezag heeft in het tijdvak van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2002 voor het eerst de desbetreffende zij-instromer / zij-instromers in het onderwijs benoemd of aangesteld;

  • b. het bevoegd gezag verplicht zich blijkens de meegezonden scholings- en begeleidingsovereenkomst ertoe, de zij-instromer op de werkplek te begeleiden of te laten begeleiden, en het ziet erop toe dat de zij-instromer de gelegenheid wordt geboden om de op grond van het geschiktheidonderzoek noodzakelijk gebleken scholing te volgen;

  • c. het bevoegd gezag verstrekt de minister op zijn verzoek beleidsinformatie en meldt tevens terstond aan de minister:

   • 1. een voortijdige beëindiging van het dienstverband van de zij-instromer;

   • 2. of de scholings- en begeleidingsperiode al dan niet met het verkrijgen van het getuigschrift van het met goed gevolg deel hebben genomen aan het bekwaamheidsonderzoek bedoeld in artikel 6 van de Interim-wet is afgesloten.

 • 2 Voor een zij-instromer wordt, ongeacht het aantal al dan niet opeenvolgende dienstverbanden bij scholen of instellingen, slechts aan één bevoegd gezag subsidie toegekend.

 • 3 Het bevoegd gezag is verplicht de minister en de door hem aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen te geven die deze in verband met deze subsidie verlangen. Het bevoegd gezag geeft desgewenst aan voornoemde ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage.

Titel III. Subsidie voor collectieve aanmeldingen van zij-instromers

[Vervallen per 31-12-2004]

Hoofdstuk 1. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 10. Subsidieaanvraag en aanvraagprocedure

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend. De subsidieaanvraag kan worden ingediend bij:

  • Cfi

   t.a.v. FTO/TBD

   Postbus 606

   2700 ML Zoetermeer

 • 2 Een aanvraag vindt uitsluitend schriftelijk plaats door middel van een door het bevoegd gezag of door elk van de samenwerkende bevoegde gezagsorganen ondertekende brief die per bevoegd gezag de volgende gegevens bevat:

  • naam, adres, bestuursnummer, betalingsnummer;

  • aantal zij-instromers dat zal worden aangesteld of benoemd;

  • totaal subsidiebedrag dat (door dat bevoegd gezag) wordt gevraagd.

Artikel 11. Aanvraagvereisten

[Vervallen per 31-12-2004]

1. Geen subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • a. personen die ingeschreven zijn als student aan een lerarenopleiding en collegegeldplichtig zijn op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • b. personen waarvoor al eerder subsidie als bedoeld in deze regeling of in de subsidieregeling zij-instromers 2001-2002 van 13 juli 2001 (Uitleg Gele katern 18a van 25 juli 2001) is aangevraagd.

Artikel 12. Termijn indiening

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 juli 2002 worden ingediend. Aanvragers ontvangen binnen 1 maand na indiening bericht.

 • 2 Aanvragen die betrekking hebben op het tijdvak van 1 januari 2002 tot en met 31 juli 2002 maar die na 31 juli 2002 worden ingediend, worden afgewezen.

Hoofdstuk 2. Subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 13. Toekenningsvoorwaarden voor subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor subsidie als bedoeld in artikel 4 kan een bevoegd gezag in aanmerking komen wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. subsidieontvanger zal in het tijdvak van 1 januari 2002 tot en met 31 juli 2002, al dan niet samen met maximaal 4 andere subsidieontvangers, minimaal 15 zij-instromers aanstellen of benoemen;

  • b. subsidieontvanger, dan wel bij een aanvraag door meerdere bevoegde gezagsorganen elke subsidieontvanger afzonderlijk, verplicht zich ertoe de zij-instromer op de werkplek te begeleiden of te laten begeleiden en ziet erop toe dat de zij-instromer de gelegenheid wordt geboden om de op grond van het geschiktheidonderzoek noodzakelijk gebleken scholing te volgen.

 • 2 Voor een zij-instromer wordt, ongeacht het aantal al dan niet opeenvolgende dienstverbanden bij scholen of instellingen, slechts aan één bevoegd gezag subsidie toegekend.

 • 3 Subsidieontvanger, dan wel elke subsidieontvanger afzonderlijk, houdt een dusdanige administratie bij dat gecontroleerd kan worden dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

 • 4 Het bevoegd gezag, dan wel bij een aanvraag door meerdere bevoegde gezagsorganen elk bevoegd gezag afzonderlijk, is verplicht de minister en de door hem aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen te geven die deze in verband met deze subsidie verlangen. Het bevoegd gezag geeft desgewenst aan voornoemde ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage.

 • 5 Subsidieontvanger overlegt een verslag van activiteiten als bedoeld in artikel 14.

 • 6 Voor 1 oktober 2002 meldt de subsidieontvanger per BRIN-nummer het aantal zij-instromers dat is benoemd of aangesteld in de periode tussen 1 januari 2002 en 31 juli 2002 en doet een opgave hoeveel subsidie teruggevorderd moet worden voor de niet-benoemde of aangestelde zij-instromers.

Titel IV. Subsidievaststelling en slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Hoofdstuk 1. Subsidievaststelling

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 14. Verslag van activiteiten

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Uiterlijk 1 oktober 2004 dient de subsidieontvanger, dan wel dienen de subsidieontvangers gezamenlijk een verslag van activiteiten in bij de Centrale Financiën Instellingen (Cfi) t.a.v. Productgroep Verantwoorden.

 • 2 Het verslag van activiteiten bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt. Het besteedt daarbij met name aandacht aan de gezamenlijke inrichting, werkwijze en ervaringen m.b.t. de werving van zij-instromers en het geschiktheidonderzoek de begeleiding en de (school)interne opleiding van de zij-instromers.

 • 3 In het verslag wordt per aangestelde of benoemde zij-instromer tevens aangegeven of de scholings- en begeleidingsperiode al dan niet met het verkrijgen van het getuigschrift van het met goed gevolg deel hebben genomen aan het bekwaamheidsonderzoek bedoeld in artikel 6 van de Interim-wet is afgesloten.

 • 4 De minister kan nadere aanwijzingen, dan wel aandachtspunten geven voor inrichting van het verslag van activiteiten.

Artikel 15. Vaststellen van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De aanvraag tot vaststelling van het subsidiebedrag bedoeld in artikel 4 respectievelijk de vaststelling daarvan, maken onderdeel uit van de aanvraag tot vaststelling van de rijksvergoeding over het jaar waarin de scholing en begeleiding van alle in het schooljaar 2001/2002 benoemde of aangestelde zij-instromers zijn beëindigd c.q. de vaststelling daarvan. De accountant geeft zijn oordeel of de subsidie is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.

 • 2 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat in de financiële administratie van de school voor iedere benoemde of aangestelde zij-instromer de voor het oordeel bedoeld in het eerste lid benodigde gegevens en bewijsstukken aanwezig zijn.

 • 3 De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien uit de accountantsverklaring blijkt dat de subsidie niet is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.

Hoofdstuk 2. Betaling

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 16. Betaling van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag waarvan de aanvraag om subsidie is toegewezen, ontvangt uiterlijk 1 maand na deze toewijzing het subsidiebedrag bedoeld in artikel 4.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 17. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 18. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 • 2 De subsidieregeling zij-instromers 2001-2002 van 13 juli 2001 (Uitleg Gele katern 18a van 25 juli 2001) komt met ingang van dezelfde datum te vervallen, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanvragen, afrekeningen en bezwaren en beroepen die uit die regeling voortvloeien.

Artikel 19. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Gewijzigde subsidieregeling zij-instromers 2001-2002 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.I.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina