Subsidieregeling vereniging 3VO

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-01-2003 t/m 31-12-2005

Subsidieregeling vereniging 3VO

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, aanhef en onder a, en de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. 3VO: de vereniging Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie;

 • c. prestatie-indicatoren: de in kwantitatieve en kwalitatieve termen weergegeven prestaties van 3VO per activiteit per boekjaar en de bijbehorende streefcijfers voor de daaropvolgende drie jaren;

 • d. de wet: de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat; e. boekjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan 3VO, ten behoeve van het uitvoeren van activiteiten gericht op:

 • a. het onder de aandacht brengen van situaties en ontwikkelingen die een duurzame verkeersveiligheid van de burger in de weg staan;

 • b. het bewerkstelligen van aanpak van huidige en te verwachten verkeersveiligheidsproblemen voor en door burgers;

 • c. het oplossen van problemen op het gebied van verkeersveiligheid waar burgers mee worden geconfronteerd.

§ 2. Het subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het subsidiebedrag bedraagt voor het boekjaar:

  • -

   2002 ten hoogste € 4.881.133,37;

  • -

   2003 ten hoogste € 4.871.133,37;

  • -

   2004 ten hoogste € 4.851.133,37;

  • -

   2005 ten hoogste € 4.841.133,37.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt jaarlijks verhoogd met een compensatie voor de loonkostenontwikkeling.

 • 3 3VO stelt van het in het eerste lid genoemde bedrag aan het begin van ieder boekjaar € 20.420,11 ter beschikking aan de Stichting Verkeersbrigadiers.

 • 4 De Stichting Verkeersbrigadiers legt rekening en verantwoording af omtrent de besteding van de gelden aan 3VO, die vervolgens de Minister hieromtrent informeert bij de aanvraag tot subsidievaststelling ingevolge artikel 12.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt uiterlijk dertien weken voor de aanvang van het boekjaar ingediend bij de minister, per adres de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan en een begroting, alsmede van een overzicht van prestatie-indicatoren en de omvang van de egalisatiereserve. Tevens gaat de aanvraag vergezeld van overige bescheiden die de minister voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk acht.

 • 3 Het activiteitenplan behelst een overzicht van activiteiten per thema waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en een vermelding per activiteit van de daarvoor benodigde personele en materiële middelen.

 • 4 De begroting behelst een overzicht van de voor het boekjaar geraamde inkomsten en uitgaven, voorzover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. 5. De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien.

 • 5 De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien.

 • 6 Tenzij voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog niet eerder subsidie werd verstrekt, behelst de begroting een vergelijking met de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het jaar, voorafgaand aan het lopende boekjaar.

 • 7 De prestatie-indicatoren worden weergegeven in een cijfermatig overzicht, uitgesplitst per activiteit en per boekjaar. Periodieke rapportages waaruit de waardering blijkt voor de activiteiten van 3VO, vormen mede een deel van de prestatie-indicatoren.

 • 8 Indien 3VO voor begrote uitgaven tevens subsidie heeft aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, wordt daarvan mededeling gedaan in de aanvraag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Op verzoek van 3VO verleent de minister ieder kwartaal voorschotten tot ten hoogste 95 procent van het te verlenen subsidiebedrag.

 • 2 Een aanvraag tot verlening van een voorschot inhoudende een liquiditeitsprognose waarbij de liquiditeitsbehoefte per kalenderkwartaal wordt aangegeven, wordt ingediend gelijktijdig met het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister geeft op de aanvraag een beschikking omtrent verlening van subsidie binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2 Indien de beschikking omtrent verlening van de subsidie niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 3 De beschikking omtrent verlening van de subsidie vermeldt voorzover van toepassing eveneens de voorschotverlening.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

De subsidieverlening kan worden geweigerd indien:

 • a. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 • b. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat 3VO niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • c. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat 3VO niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voorzover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn;

 • d. 3VO ontbonden wordt, failliet is verklaard of aan 3VO surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

§ 3. De verplichtingen van de subsidie-ontvanger

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 3VO voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende tien jaren bewaard.

 • 2 3VO doet onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surseance van betaling aan of faillietverklaring van hem bij de rechtbank is ingediend, daarvan mededeling aan de minister.

 • 3 3VO doet onverwijld nadat een besluit tot ontbinding is genomen, daarvan mededeling aan de minister.

 • 4 3VO doet onverwijld nadat de statuten zijn gewijzigd, daarvan mededeling aan de minister.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

De minister kan bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen met betrekking tot:

 • a. het geven van bekendheid aan de activiteiten van 3VO, alsmede de resultaten ervan;

 • het zonder vergoeding aan de minister of een door de minister aangewezen derde verstrekken van door de minister benodigde, op activiteiten van 3VO gerichte informatie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

3VO brengt voor 1 november aan de minister verslag uit omtrent de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, met inbegrip van een vergelijking van de uitvoering met het gestelde in het ingevolge artikel 4, tweede lid, ingediende activiteitenplan en de begroting.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

3VO verschaft de minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van de activiteiten.

§ 4. De subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 3VO dient zijn aanvraag tot subsidievaststelling in bij de minister, per adres de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, binnen zeven maanden na afloop van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag, omvattende de balans en de exploitatierekening met de toelichting, een activiteitenverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van de activiteiten en een overzicht van de prestatie-indicatoren.

 • 3 De aanvraag gaat tevens vergezeld van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag overeenkomstig artikel 12.

 • 2 Indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de minister 3VO daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

§ 5. Egalisatiereserve

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 3VO vormt een egalisatiereserve.

 • 2 Het verschil tussen de verleende subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiereserve.

 • 3 De egalisatiereserve wordt zo hoog rentend en zo veilig als redelijkerwijs mogelijk is belegd.

 • 4 De van de egalisatiereserve genoten rente wordt aan de egalisatiereserve toegevoegd.

 • 5 De omvang van de egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 25% van de verleende subsidie per boekjaar.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2006]

De minister stelt jaarlijks een bedrag van € 408.402,19 beschikbaar aan de Stichting VUT-fonds, waaruit uitkeringen worden verstrekt aan werknemers van 3VO in geval van vervroegd uittreden en prepensionering.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 3VO zet een archief op waarin alle bescheiden van de subsidieverlening ingevolge deze regeling worden bewaard.

 • 2 De archiefdocumenten worden voor ten hoogste tien jaren bewaard.

 • 3 De minister heeft desgevraagd toegang tot het archief.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister stelt binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze regeling een verslag vast over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

 • 2 Ten behoeve van de inhoud van het in het eerste lid genoemd verslag levert 3VO een bijdrage voor wat betreft de wijze waarop de besteding van de subsidiegelden heeft plaatsgevonden, alsmede van de ontwikkeling van het systeem van de prestatie-indicatoren.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vereniging 3VO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos.

Terug naar begin van de pagina