Wijzigingsregeling Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen en spaarfondsenwet 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Regeling van 30 november 2001 houdende wijziging van de Regelen verzekeringsovereenkomsten in verband met het opnemen van het recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen in de Pensioen- en spaarfondsenwet en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet.

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Artikel I, onderdeel C, artikel 16b, eerste lid, onderdelen d en e, van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet is uitsluitend van toepassing op aanspraken op pensioen die vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden opgebouwd.

  • 2 Bij de toepassing van artikel 16b van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet is op aanspraken die vóór de datum van inwerkingtreding van artikel 16b, eerste lid, onderdeel e, van de Regelen zijn opgebouwd, artikel 16, onderdeel e, van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing.

  • 3 Voorzover het bij de toepassing van het eerste lid aanspraken op pensioen betreft die, als gevolg van een premievrije voortzetting van die aanspraken worden opgebouwd voorzover de verzekerde is opgehouden aan de onderneming verbonden te zijn, is artikel 16b, eerste lid, onderdelen d en e van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet uitsluitend van toepassing indien het recht op die premievrije voortzetting is ontstaan op of na de datum van inwerkingtreding van het betreffende artikelonderdeel.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Deze artikelen van deze regeling met uitzondering van artikel I, onderdeel C, artikel 16b, eerste lid, onderdelen d en e, van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet voorzover het betreft pensioenen zoals omschreven in het tweede en derde lid treden in werking m.i.v. 1 januari 2002.

  • 2 Artikel I, onderdeel C, artikel 16b, eerste lid, onderdelen d en e, van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet voorzover het betreft pensioen dat wordt berekend of mede wordt berekend op grond van een geldelijke bijdrage treedt in werking m.i.v. 1 januari 2005.

  • 3 Artikel I, onderdeel C, artikel 16b, eerste lid, onderdelen d en e, van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet voor zover het betreft voorzieningen als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet waarbij een zodanig pensioen is toegezegd dat op individueel niveau wordt gestreefd naar een pensioen dat wordt bepaald op basis van het salaris en de diensttijd van de betrokkene en ter dekking waarvan een of meer kapitaalverzekeringen met pensioenclausule worden gesloten met dien verstande dat bij die voorziening zodanige voorbehouden gelden dat de betrokkene slechts aanspraak kan maken op het pensioen dat aan de hand van de op de uitkeringsdatum geldende tarieven aangekocht kan worden met het alsdan opgebouwde kapitaal, treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 november 2001.

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst.

Terug naar begin van de pagina