Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van 29 november 2001, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een uitkering aan gemeenten om te voorzien in de kosten van voorzieningen aan gehandicapten die verblijven in een instelling die ingevolge artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is toegelaten (Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 oktober 2001, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/IW/49909A;

Gelet op artikel 10a van de Wet voorzieningen gehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 22 november 2001, Nr. W12.01.0560/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2001, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/IW/01/81799, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Instellingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Aan een gemeente, waar gehandicapten woonachtig zijn in een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen die zorg verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en die is:

 • a. een instelling voor zwakzinnigen;

 • b. een psychiatrisch ziekenhuis of psychiatrische afdeling van een algemeen of academisch ziekenhuis;

 • c. een verpleeginrichting;

 • d. een instelling voor zorg voor blinden en slechtzienden;

 • e. een instelling voor zorg voor doven en slechthorenden;

 • f. het Dorp te Arnhem;

 • g. het Instituut voor Epilepsiebestrijding, omvattende de locaties Meer en Bos te Heemstede en De Cruquiushoeve te Vijfhuizen;

 • h. een instelling behorende tot de epilepsiecentra Kempenhaeghe te Heeze-Leende,

wordt per kalenderjaar een bijdrage verleend ter bekostiging van vervoersvoorzieningen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten.

Artikel 2. Bijdragen

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het totaalbedrag van de bijdragen, bedoeld in artikel 1, is f 44,4 miljoen.

 • 2 Het totaalbedrag wordt over de gemeenten verdeeld naar evenredigheid van de veronderstelde vervoersbehoefte in de in artikel 1 bedoelde instellingen. De veronderstelde vervoersbehoefte is:

 • 3 De peildatum voor de capaciteit van de instelling is 1 januari 2000.

 • 4 Onze Minister herziet uiterlijk 31 december van elk kalenderjaar aan de hand van de prijsontwikkeling van materiële consumptieve bestedingen van de overheid, zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd, het totaalbedrag van de bijdragen, genoemd in het eerste lid.

Artikel 3. Ter beschikkingstelling bijdrage

[Vervallen per 01-01-2007]

De bijdrage, bedoeld in artikel 1, wordt uiterlijk op 31 december van elk kalenderjaar ter beschikking van de gemeente gesteld.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 november 2001

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven achttiende december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina