Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen SUWI
Wet SUWI
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0013060
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit WVO 2020
 3. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 4. Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013
 5. Beleidsregels Scholing UWV 2021
 6. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2022
 7. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
 8. Beleidsregels WSW 2008
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
 10. Besluit aanwijzing toezichthouders UWV
 11. Besluit advisering beschut werk
 12. Besluit bekostiging WEC 2022
 13. Besluit Beleidsregels SVB 2016
 14. Besluit continue screening kinderopvang
 15. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
 16. Besluit langdurige zorg
 17. Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021
 18. Besluit participatiefonds 2022
 19. Besluit SUWI
 20. Besluit SVB Beleidsregels Uitkeringsregeling Backpay
 21. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
 22. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 23. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 24. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
 25. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 26. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 27. Besluit vervangingsfonds 2022
 28. Besluit werkgebieden UWV 2023
 29. Bestuursreglement UWV 2021
 30. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
 31. Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur UWV
 32. Rechtspositieregeling Raad van bestuur SVB
 33. Rechtspositieregeling Raad van bestuur UWV
 34. Rechtspositieregeling voorzitter RWI
 35. Regeling cliëntenparticipatie UWV 2018
 36. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 37. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
 38. Regeling SUWI
 39. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
 40. Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten
 41. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
 42. Registratieregels UWV 2016
 43. Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank
 44. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
 45. Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen
 46. SZW-intrekkingsregeling 2004
 47. SZW-intrekkingsregeling 2008
 48. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
 49. Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO
 50. Uitvoeringsregeling artikel 32b, eerste lid, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
 51. Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
 52. Verzamelbesluit SZW 2017
 53. Verzamelbesluit SZW 2022
 54. Verzamelbesluit SZW 2023
 55. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
 56. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
 57. Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
 58. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)
 59. Wijzigingsbesluit Besluit SUWI (tijdelijke mogelijkheid van registratie als werkloze werkzoekende in verband met een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan)
 60. Wijzigingsregeling Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur SVB
 61. Wijzigingsregeling Regeling SUWI (deregulering informatievoorziening)
 62. Wijzigingsregeling Regeling Wfsv, enz. (vereenvoudiging verantwoording en afdracht uitvoeringskosten van enkele begrotingsgefinancierde regelingen)
 63. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XII
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.10
 3. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 9.4
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 6. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 7. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 8. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 9. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2022
  Artikel: 1
 11. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 2.1, 2.3, 5.5
 12. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 1
 13. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 14. Besluit werkgebieden UWV 2023
  Artikel: 1
 15. Bestuursreglement UWV 2021
  Artikelen: 1, 2
 16. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 17. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 54a
 18. Circulaire toepassen Baseline Informatiebeveiliging Overheid in het digitale verkeer met het Rijk
  Bijlage: BIO
 19. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 20. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 70
 21. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: VIII
 22. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 5
 23. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 9, 10, 20, 22, 24, 25, 29, 35, 36, 127
 24. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 25. Noodwet Arbeidsvoorziening
  Artikel: 5
 26. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015
  Artikel: 6
 27. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  Artikel: 5
 28. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikelen: 1, 3, 4, 5
 29. Participatiewet
  Artikel: 67
 30. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 31. Regeling SUWI
  Bijlagen: XI, XXII, XXIII
 32. Regeling Wfsv
  Artikel: 1.1
 33. Regeling archiefbeheer UWV
  Artikelen: 11, 13
 34. Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP
  Artikel: 1
 35. Regeling cliëntenparticipatie UWV 2018
  Artikel: 1
 36. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 37. Regeling onderstand BES
  Artikel: 19
 38. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikel: 1
 39. Registratieregels UWV 2016
  Artikel: 1
 40. Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank
  Artikelen: 1, 2, 6
 41. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XVI
 42. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XII
 43. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XIII
 44. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 45. Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg
  Artikel: 1
 46. Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO
  Artikel: 1
 47. Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
  Artikel: 1
 48. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XVII
 49. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XIX
 50. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XX
 51. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXX
 52. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXVIII
 53. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXIX
 54. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXV
 55. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXVIIIA
 56. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIII
 57. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XXX
 58. Verzamelwet SZW 2023
  Artikel: XX
 59. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XVII
 60. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XI
 61. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 62. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikelen: 1, 2
 63. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.9
 64. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 69
 65. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 4:2, 61
 66. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 8
 67. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: VIII
 68. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: I
 69. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 123, 124
 70. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XIV
 71. Wet inburgering 2021
  Artikel: 51
 72. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 48
 73. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 48
 74. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  Artikel: II
 75. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 90
 76. Wet op het kindgebonden budget
  Artikel: 10
 77. Wet open overheid
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 78. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 2
 79. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44
 80. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: VI
 81. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: VI
 82. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: IV
 83. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: X
 84. Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie
  Artikel: 5
 85. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 99
 86. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXIII
 87. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: III
 88. Ziektewet
  Artikel: 52a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 28718
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818
Wijziging 26-11-2014
samen met
10-07-2014
samen met
20-12-2012
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 276
samen met
Stb. 2012, 675
33988
samen met
33327
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 498 36342 20-12-2023 Stb. 2023, 498
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 544
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586
Wijziging 27-05-2020 Stb. 2020, 173 35213 05-06-2020 Stb. 2020, 174
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 76 35320 16-03-2020 Stb. 2020, 98
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 287 31869 02-07-2009 Stb. 2009, 287
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 03-07-2017 Stb. 2017, 309
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
t/m 01-01-2016 2) Wijziging 21-12-2016 Stb. 2017, 64 34614 21-12-2016 Stb. 2017, 64
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 221 34336 08-06-2016 Stb. 2016, 222
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
t/m 01-01-2015 3) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
t/m 01-01-2014 4) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
t/m 01-01-2014 5) , t/m 01-01-2013 6) Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 06-06-2013
samen met
13-10-2012
Stb. 2013, 214
samen met
Stb. 2012, 483
t/m 01-01-2013 7) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 20-12-2012 Stb. 2012, 676
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012 Stb. 2012, 483
Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 442 32453 25-09-2012 Stb. 2012, 449
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
t/m 01-01-2012 8) Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224
rectificatie in
Stb. 2012, 224
33065 04-06-2012 Stb. 2012, 251
Wijziging 09-02-2012 Stb. 2012, 78 32291 26-03-2012 Stb. 2012, 132
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 596 32037 23-12-2009 Stb. 2009, 623
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 492 31944 11-11-2009 Stb. 2009, 493
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 287 31869 02-07-2009 Stb. 2009, 288
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 269 31767 26-06-2009 Stb. 2009, 270
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 29-12-2008 Stb. 2008, 591
Wijziging 22-03-2007 Stb. 2007, 153 30656 18-06-2008 Stb. 2008, 242
Wijziging 31-01-2008 Stb. 2008, 51 31134 09-02-2008 Stb. 2008, 52
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
Wijziging 01-11-2007 Stb. 2007, 418 30912 01-11-2007 Stb. 2007, 420
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 625 30308 05-12-2006 Stb. 2006, 645
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
t/m 01-01-2006 9) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 526 29481 15-12-2005 Stb. 2005, 723
Wijziging 10-11-2005
samen met
06-10-2005
Stb. 2005, 573
samen met
Stb. 2005, 525
30118
samen met
30124
09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 22-12-2005
samen met
16-12-2004
Stb. 2005, 708
samen met
Stb. 2005, 37
30238
samen met
29531
15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 22-12-2005 Stb. 2005, 708
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 382 30016 16-07-2005 Stb. 2005, 383
Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 202 29814 06-06-2005 Stb. 2005, 298
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 04-05-2005 Stb. 2005, 257
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 04-05-2005 Stb. 2005, 257
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 21 29727 19-02-2005 Stb. 2005, 94
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 728 29513 23-12-2004 Stb. 2004, 729
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 04-11-2004 Stb. 2004, 594 29249 03-12-2004 Stb. 2004, 708
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 324 29497 09-07-2004 Stb. 2004, 357
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 325 29225 03-08-2004 Stb. 2004, 424
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 731 29718 23-12-2004 Stb. 2004, 732
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 455 28447 25-10-2004 Stb. 2004, 555
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 555 29231 19-12-2003 Stb. 2003, 556
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 14-11-2002 Stb. 2002, 584 27873 24-02-2003 Stb. 2003, 72
Wijziging 14-11-2002 Stb. 2002, 584 27873 24-02-2003 Stb. 2003, 72
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 624 27588 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-01-2002 Nieuwe-regeling 29-11-2001 Stb. 2001, 624 27588 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 33 , Artikel 35 , Artikel 62 , Artikel 64 , Artikel 65 , Artikel 75 , Artikel 33a , Artikel 33c , Artikel 30a1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 542)
 3. Heeft betrekking op Artikel 543)
 4. Heeft betrekking op Artikel 734)
 5. Heeft betrekking op Artikel 725)
 6. Heeft betrekking op Artikel 846)
 7. Heeft betrekking op Artikel 42 , Artikel 72 , Artikel 777)
 8. Heeft betrekking op Artikel 30e8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 83i9)
Naar boven